F84.5 Asperger

​Asperger on autismikirjoon kuuluva kehityksellinen häiriö, jossa esiintyy ongelmia sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, kielellisissä ja ei kielellisissä kommunikaatiossa sekä usein myös motorisissa kyvyissä, mikä näkyy kömpelyytenä. Myös eri aistiärsykkeet kuten valot ja äänet voivat tuntua haitallisen voimakkailta. Lapsena voi ilmetä lisäksi kielen kehityksen ongelmia tai puheen erikoisuutta, kuten muodollista ja huoliteltua kielen käyttöä, mikä antaa herkästi pikkuvanhan vaikutelman. Henkilöllä ei kuitenkaan ilmene merkittävää kielellisen- tai kognitiivisen kehityksen viivästymää kuten usein autismissa, vaan yleinen älykkyystaso on useimmiten normaali, vaikka suoritusprofiili saattaakin olla hyvin epätasainen.

Toiminnan ohjaus ja keskittyminen voi olla asperger-henkilölle vaikeaa ja vaikka hän voi oppia ja muistaa valtavan määrän pikkutarkkaa tietoa niin sen soveltaminen arkielämässä on usein hankalaa. Henkilöllä saattaa olla kapeat kiinnostuksen kohteet ja pakottava tarve juuttua rutiineihin ja harrastuksiin, jolloin oireet hankaloittavat sosiaalista vuorovaikutusta elämän pyöriessä vain tietyn asian ympärillä. Asperger-henkilö saattaa olla itsekeskeinen ja ehdoton mielenkiinnon kohteissaan ja hänellä voi ilmetä vaikeasti hallittavia kiukun puuskia. Oireet ovat esillä jo varhaislapsuudessa ja tulevat esille selkeimmillään kouluiässä kun lapsi aloittaa ryhmässä toimimisen. Ydinoireet säilyvät kuitenkin läpi elämän.

Hoito
Aspergeroireiden hoito ja kuntoutus on pitkäaikaista ja siinä tarvitaan usein moniammatillista osaamista niin toiminta- ja puheterapian kuin neuropsykologiankin alalta. Oireyhtymän peruspiirteet altistavat aikuisiällä psyykkisille sairauksille kuten masennukselle, ahdistukselle ja pakko-oireille, jolloin apuna voidaan tarvita myös lääkehoitoa. Henkilöllä voi esiintyä myös satunnaisia psykoottisia jaksoja, jolloin psykiatrinen hoitokontakti on tarpeen. Kognitiivinen käyttäytymisterapia on myös osoittautunut hyödylliseksi aspergeriin liittyvien oireiden hoidossa.

Tietoa verkossa

Aspergerin oireyhtymä, autismi- ja aspergerliitto

Aspergerin oireyhtymä, terveyskirjasto

Autismisäätiö

​​
​​