Lakitietoutta

Mielenterveyspalvelujen perustana on Suomen perustuslaki, joka määrittää yksilön perusoikeudet yhdenvertaiseen kohteluun terveydentilasta riippumatta. Kunnat ovat velvoitettu järjestämään asukkailleen terveyspalvelut siten kuin mielenterveyslaissa, kansanterveyslaissa ja erikoissairaanhoitolaissa on tarkemmin säädetty. Terveydenhuollon laatua ja potilasturvallisuutta turvaamaan on luotu laki terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä, joka määrittää ketkä voivat toimia terveydenhuollon ammattihenkilöstönä. Terveydenhuollon ammattihenkilöstöä valvoo Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira (joka sisältää entisen TEO:n). Laki potilaan asemasta ja oikeuksista turvaa potilaan perusoikeudet ja määrittää, että potilaalla on oikeus terveydentilansa edellyttämään hyvään hoitoon terveydenhuollon käytettävissä olevien voimavarojen mukaisesti. Potilaalla on myös tiedonsaanti- ja itsemääräämisoikeus omaan hoitoonsa liittyvissä asioissa. Laki velvoittaa myös terveydenhuollon ammattihenkilöstöä salassa pitämään potilasasiakirjojen tiedot ja se kieltää luovuttamasta niitä sivullisille ilman asianomaisen kirjallista lupaa. 

Mielenterveyshuoltoa ohjaavat lait: