Sanasto

Affekti​

Synonyymit:​
Tunne, lyhytkestoinen muutos mielialassa.

ADHD

Synonyymit:​
Neuropsykiatrinen häiriö, jossa esiintyy tarkkaavaisuuden ongelmia ja yliaktiivisuutta. ADHD:n oireet alkavat jo lapsuudessa. Jos ADHD ilmenee ilman yliaktiivisuuden oireita, voidaan puhua ADD:sta.
Diagnoositietoa
Oiretietoa

Addiktio

Synonyymit:​Riippuvuus
Addiktio eli riippuvuus voi syntyä johonkin aineeseen (esimerkiksi alkoholiriippuvuus) tai toimintoon (esimerkiksi peli- ja seksiriippuvuus). Kaikkiin riippuvuuksiin liittyy yhteisiä piirteitä, kuten käytön/toiminnan pakonomaisuus, hallinnan menetys ja lopettamisen vaikeus. Toimintaa myös yleensä jatketaan sen aiheuttamista huomattavista haitoista huolimatta.
Diagnoositietoa
Oiretietoa
Omahoito-ohjeita

Aggressiivisuus

Synonyymit:​
Aggressio on tunne, joka ei välttämättä johda käyttäytymiseen. Aggression purkautuessa käyttäytymiseksi, puhutaan aggressiivisuudesta tai aggressiivisesta käyttäytymisestä. Aggressiivisuus saatetaan purkaa itseen, muihin tai esineisiin. Se voi olla luonteeltaan sanallista tai fyysistä. Väkivalta on yksi aggression muoto.
Oiretietoa

Agitaatio

Synonyymit:​
Ahdistuneisuus, johon liittyy voimakasta liikehdinnän levottomuutta.
Diagnoositietoa
Oiretietoa

Agorafobia

Synonyymit:​
Avarien tai julkisten paikkojen pelko. Pelko voi esiintyä yksin tai liittyä paniikkihäiriöön.
Diagnoositietoa
Oiretietoa
Omahoito-ohjeita

Ahdistuneisuus

Synonyymit:​Levottomuus, huolestuneisuus, murehtiminen
Ahdistus muistuttaa pelkoa, mutta sille ei ole selkeää kohdetta. Tunne on seurausta elimistön viritystilasta. Se viestii ihmiselle tulevasta vaarasta ja pitää yllä toimintavalmiutta. Ahdistus on luonnollinen reaktio esimerkiksi stressaavassa elämäntilanteessa. Jos ahdistus pitkittyy ja on tilanteeseen nähden kohtuutonta, saattaa kyseessä olla ahdistuneisuushäiriö. Tähän häiriöön liittyy korostunutta huolehtimista ja pelkoa tulevasta sekä erilaisia kehollisia oireita, kuten hermostuneisuutta, hikoulua ja vapinaa.
Diagnoositietoa
Oiretietoa
Omahoito-ohjeita

Anhedonia

Synonyymit:​
Kyvyttömyys nauttia. Asiat, jotka ennen tuottivat iloa ja nautintoa eivät enää tunnu samoilta kuin ennen. Ohimenevänä tunteena anhedoniaa voi ilmetä elämänmuutosten ja stressin yhteydessä. Pitkittyneenä kyvyttömyys nauttia saattaa viitata johonkin mielenterveyden häiriöön, etenkin masennukseen.
Diagnoositietoa
Oiretietoa
Omahoito-ohjeita

Ahmimishäiriö

Ks. Bulimia nervosa

Ahmintahäiriö

Synonyymit:​BED (Binge Eating Disorder)
Syömishäiriö, jonka keskeinen oire on toistuva ja hallitsematon suurten ruokamäärien syöminen, yleensä tavallista nopeammin. Ahmimiskohtauksia seuraa esimerkiksi häpeän ja masennuksen tunteita. Bulimiasta poiketen ahmintahäiriössä syömistä ei yritetä kompensoida esimerkiksi oksentamisella tai runsaalla liikunnalla. Ahmintahäiriö alkaa usein nuoruudessa, mutta hoitoon hakeudutaan usein vasta paljon myöhemmin
Diagnoositietoa
Oiretietoa
Omahoito-ohjeita

Akuutti stressihäiriö

Synonyymit:​
Nopeasti alkava ja ohimenevä vaikea-asteinen oirehdinta, joka kehittyy henkilölle reaktiona poikkeukselliseen stressiin. Oireet alkavat useimmiten muutamassa minuutissa stressaavasta tapahtumasta ja poistuvat muutaman tunnin tai päivän kuluessa. Stressitekijänä on yleensä poikkeuksellinen tapahtuma, kuten vakava onnettomuus, rikoksen uhriksi joutuminen tai useita kuolemantapauksia lähipiirissä.
Diagnoositietoa

Aistiharhat

Synonyymit:​Hall​usinaatiot
Mielen tuottamia aistimuksia, joille ei ole olemassa ulkoista lähdettä. Yleisimpiä aistiharhoja ovat kuuloharhat, mutta harhat voivat liittyä myös muihin aisteihin, eli näköön, tuntoon, hajuun ja makuun. Terveillä ihmisillä voi ilmetä yksittäisiä aistiharhoja esimerkiksi uneen vaivuttaessa. Myös satunnaisia valveilla olon aikana koettuja aistiharjoja esiintyy voi esiintyä. Terve ihminen yleensä tiedostaa kyseessä olevan aistiharha, eikä luule aistimusta todeksi. Toistuvat todentuntuiset hallusinaatiot ovat useimmiten merkki vakavasta mielenterveyden häiriöstä tai muusta sairaudesta ja ne ovat aina syy hakeutua lääkärin vastaanotolle.
Diagnoositietoa
Oiretietoa

Alakuloisuus

Synonyymit:​Surumielisyys
Alakuloisuus eli surumielisyys tarkoittaa mielialan laskua. Se kuuluu terveen ihmisen normaaliin tunteiden kirjoon. Alakuloisuus on normaali reaktio menetyksiin, elämänmuutoksiin tai muuten kuormittavaan elämäntilanteeseen. Korostuneen voimakas ja pitkäaikainen alakuloisuus voi kuitenkin olla merkki mielenterveyden häiriöstä. Alakuloisuus on keskeinen oire masennuksesta kärsivällä ihmisellä ja sitä esiintyy yleisesti myös ahdistuneisuushäiriöissä, ja jossain määrin myös monissa muissa mielenterveyden häiriöissä.
Diagnoositietoa
Oiretietoa
Omahoito-ohjeita

Alitajunta

Synonyymit:​Piilotajunta, tiedostamaton
Alitajunnalla tarkoitetaan sellaista ihmismielen tiedonkäsittelyä, josta ihminen itse ei ole tietoinen. Hyvin suurta osaa ihmisen toiminnasta ohjaavat prosessit, joiden kaikkia vaiheita emme itse tiedosta. Sanaa alitajunta käytetään usein psykoanalyyttisessa kirjallisuudessa. Kognitiivisessa psykologiassa samoista ilmiöistä puhutaan yleensä esimerkiksi termillä tarkkaavuuden ulkopuolella tapahtuva tiedonkäsittely.

Aleksitymia

Synonyymit:​
Vaikeus/kyvyttömyys tunnistaa ja ilmaista tunteita sanallisesti. Aleksityymiset piirteet voidaan nähdä jatkumona, eli eri ihmiset ovat enemmän tai vähemmän aleksityymisiä.

Ambivalenssi

Synonyymit:​
Kaksijakoisuus. Esimerkiksi vastakkaisten tunteiden tai tarpeiden yhtäaikainen esiintyminen.

Amnesia

Synonyymit:​Muistinmenetys
Amnesia on yleiskäsite, jolla viitataan muistin häiriöihin. Amnesian syyt voivat olla fyysisiä (esimerkiksi aivovaurio, sairaus tai joidenkin lääkkeiden käyttö) tai psyykkisiä (esimerkiksi traumaattinen tapahtuma). Anterogradisella amnesialla tarkoitetaan kyvyttömyyttä muodostaa uusia muistoja. Retrogradinen amnesia puolestaan tarkoittaa, että tietyn aikavälin tapahtuma menneisyydestä (yleensä juuri ennen onnettomuutta) ovat pyyhkiytyneet muistista.

Anorexia nervosa

Synonyymit:​Laihuushäiriö
Syömishäiriö, jonka keskeinen oire on tarkoituksellisesti aiheutettu ja ylläpidetty nälkiintymistila. Oireet alkavat tyypillisesti nuoruusiässä, laihdutusyrityksen riistäytyessä hallinnasta ja muuttuessa pakonomaiseksi. Psyykkisinä tekijöinä häiriön taustalla vaikuttavat tyypillisesti pelko lihavuudesta ja vääristynyt ruumiinkuva.
Diagnoositietoa
Oiretietoa

Autismin kirjo

Synonyymit:​
Autismin kirjo on yleisnimitys varhaislapsuudessa alkaville kehityksellisille häiriöille, joihin liittyy sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kommunikaatiokyvyn vaikeuksia sekä rajoittuneita kiinnostuksen kohteita ja kaavamaista käytöstä. Osaan autismin kirjon häiriöistä liittyy kielellisen kehityksen viivästymiä. Pienellä osalla (n. 10%) autistisista henkilöistä on yksittäisiä erikoislahjakkuuksia, kuten poikkeuksellinen kyky muistaa triviatietoa.

Autonominen hermosto

Synonyymit:​Tahdosta riippumaton hermosto
Autonominen hermosto säätelee tahdosta riippumattomien lihasten ja sisäeritysrauhasten toimintaa. Se jakautuu sympaattiseen ja parasympaattiseen hermostoon. Sympaattinen hermosto aktivoivuu uhkaavissa tilanteissa ja kiihdyttää elimistön toimintaa. Parasympaattinen hermosto puolestaan palauttaa elimistön takaisin lepotilaan.

Atyyppinen depressio

Ks. Epätyypillinen masennus

Avohoito

Synonyymit:​
Avohoito on terveyden- tai sairaanhoitoa kotona tai vähän tuetussa asumispalvelussa asuville asiakkaille. Avohoitoon kuuluu tilannearviointi, hoidon suunnittelu, hoidon ja kuntoutuksen toteutus sekä sairauksien ehkäisy esimerkiksi terveysneuvonnan avulla. Usein avohoidossa pyritään vaikuttamaan myös potilaan yleiseen elämäntilanteeseen kuten asumiseen ja ihmissuhteisiin. Psykiatrisen avohoidon työntekijöitä ovat esimerkiksi psykiatri, psykologi, sairaanhoitaja, toimintaterapeutti, sosiaalityöntekijä ja fysioterapeutti.

Bipolaarihäiriö

Ks. Kaksisuuntainen mielialahäiriö

Bulimia nervosa

Synonyymit:​Ahmimishäiriö
Syömishäiriö, jossa hallitsemattomalta tuntuvat ahmimiskohaukset ja niitä kompensoiva käyttäytyminen kuten oksentaminen tai paastoaminen vuorottelevat. Oireilu alkaa yleensä ankaralla laihdutusyrityksellä. Keskimäärin oireet alkavat 18 vuoden iässä.
Diagnoositietoa
Oiretietoa

Burnout

Ks. Työuupumus

Debriefing

Synonyymit:​Jälkipuinti
Menetelmä, jota käytetään onnettomuuksiin ja akuutteihin traumaattisiin tapahtumiin liittyvien ahdistavien kokemusten työstämiseen. Debriefing-istuntoon osallistuu useita saman traumaattisen tapahtuman kokeneita ihmisiä (esimerkiksi menehtyneen henkilön omaiset), joiden kanssa tapahtumaa työstetään ennalta määrätyn istunnon rakenteen mukaan.

Defenssi

Synonyymit:​Puolustuskeino
Defenssit ovat minän keinoja suojella itseään silloin, kun jokin asia on liian hankala kohdattavaksi. Defessit ovat normaali ja terve tapa suojella omaa mieltä sekä jokapäiväisen arjen haasteilta että suuremmilta traumoilta. Osa defensseistä kuitenkin vääristää todellisuutta enemmän kuin toiset ja ne ovat siksi toiminnalle haitallisempia. Ns. kypsä defenssi on esimerkiksi huumori, kun taas haitallisempia defenssejä ovat esimerkiksi torjunta (henkilö ei myönnä jonkin asian tapahtuneen) ja halkominen (asioiden jakaminen mustavalkoisesti hyviksi ja huonoiksi).

Dementia

Synonyymit:​
Yleisnimitys tiloille, joissa esiintyy muistin heikentymistä ja samanaikaisia muita kognitiivisten toimintojen häiriöitä. Yleisin dementian aiheuttaja on Alzheimerin tauti.

Depersonalisaatio

Synonyymit:​
Itsensä tunteminen epätodelliseksi ja vieraaksi. Ohimenevä tunteena depersonalisaatiota voi esiintyä kenellä tahansa, mutta toistuvana ilmiönä se saattaa viitata esimerkiksi dissoisaatiohäiriöön tai traumaperäiseen stressihäiriöön.
Diagnoositietoa

Derealisaatio

Synonyymit:​
Ympäristön kokeminen epätodelliseksi tai vieraaksi. Tuttu paikka saattaa esimerkiksi tuntua tuntemattomalta tai äänet voivat tuntua kuuluvan kaukaa. Ohimenevä tunteena derealisaatiotaa voi esiintyä kenellä tahansa, mutta toistuvana ilmiönä se saattaa viitata esimerkiksi dissoisaatiohäiriöön tai traumaperäiseen stressihäiriöön.
Diagnoositietoa

Delirium tremens

Synonyymit:​Delir​ium
Delirium tremens on runsaan päihdekäytön lopettamiseen liittyvä hengenvaarallinen tila, jossa tajunnantaso vaihtelee ja potilas on usein sekava. Siihen liittyy usein erilaisia harha-aistimuksia ja -ajatuksia. Myös levottomuus ja voimakas ahdistuneisuus ovat tavallisia. Fyysisten vieroitusoireiden kaltaiset oireet ovat tyypillisiä.
Diagnoositietoa

Depressio

Ks. Masennustila

Dissosiaatio

Synonyymit:​
Vaikeus yhdistää minän eri puolia, kuten tunteita, ajatuksia ja muistoja normaalilla tavalla yhteen. Dissosiaatiosta voi olla kyse esimerkiksi silloin, kun tiettyyn traumaattiseen tapahtumaan ei saada yhdistettyä siihen liittyviä tunnekokemuksia asianmukaisesti.
Diagnoositietoa

Dystymia

Synonyymit:​
Vakavaa masennusta lievempi, mutta pitkäaikaisempi mielealahäiriö. Dystymiassa mieliala on jatkuvan masentunut ja alavireinen useamman vuoden ajan. Tilan pitkäaikaisuuden vuoksi monet saattavat pitää dystymian oireita osana persoonallisuuttaan, eivätkä siksi hae apua.
Diagnoositietoa
Oiretietoa
Omahoito-ohjeita

ECT-hoito

Ks. Sähköhoito

Epävakaa persoonallisuus

Synonyymit:​
Persoonallisuushäiriö, jolle on ominaista tunteiden, käyttäytymisen ja identiteetin epävakaus. Tunnekokemukset ovat tyypillisesti voimakkaita ja niitä on hankala säädellä. Käyttäytyminen on usein impulsiivista, mikä voi johtaa myös erilaisiin itsetuhoisen käyttäytymisen muotoihin.
Diagnoositietoa
Omahoito-ohjeita

Epätyypillinen masennus

Synonyymit:​Atyyppinen depressio
Masennus, jossa oireina on liikaunisuus, suurentunut ruokahalu ja herkkyys ihmissuhteissa torjutuksi tulemiselle. Mielialan reaktiivisuus tyypillisesti säilyy, eli positiiviset asiat tuottavat yhä mielihyvää.
Diagnoositietoa
Oiretietoa
Omahoito-ohjeita

Etenevä muistisairaus

Synonyymit:​
Yleisnimitys muistisairauksille, jotka kehittyvät vähitellen ja rappeuttaen aivoja ja heikentäen laaja-alaisesti toimintakykyä. Yleisin etenevistä muistirairauksista on Alzheimerin tauti.

Euforia

Synonyymit:​
Hilpeys ja hyvänolontunne. Euforia on luonnollinen tunne esimerkiksi rakastumisen yhteydessä. Jos tunne ei liity ulkoisiin tapahtumiin, saattaa kyseessä olla kaksisuuntaisen mielialahäiriön maaninen jakso. Tunne voidaan aikaansaada myös keinotekoisesti esimerkiksi lääkkeillä.
Diagnoositietoa

Eutyyminen mieliala

Synonyymit:​
Normaali ja rauhallinen mieliala

Flashback

Ks. Takauma

Fobia

Synonyymit:​
Pelko on yksi ihmisen perustunteista. Sen tarjoituksena on varoittaa ihmistä vaarasta. Jos pelko jotakin tiettyä tilannetta tai asiaa aletaan alkaa tuntua kohtuuttomalta, voidaan puhua pelko-oireesta eli fobiasta. Fobia on johonkin tilanteeseen tai kohteeseen liittyvä suhteeton pelko, joka johtaa kyseisen asian välttelyyn ja tätä kautta rajoittaa henkilön elämää. Pelkojen kohteina saattaa olla esimerkiksi sosiaaliset tilanteet, julkiset paikat, korkeat paikat, lentäminen, veren näkeminen tai erilaiset hyönteiset / muut eläimet. Sosiaalisiin tilanteisiin ja yleisiin paikkoihin kohdistuvat pelot saattavat häiritä normaalia elämää huomattavasti. Harvinaisemmat ja helpommin vältettävät pelon kohteet haittaavat yleensä vähemmän arkea.
Diagnoositietoa
Oiretietoa

GAD (Generalized Anxiety Disorder)

Ks. Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö

Grandioottisuus

Synonyymit:​
Epärealistinen ylivertaisuuden kokemus. Pitkittynyt kokemus omasta paremmuudesta ja erityislaatuisuudesta. Grandioottinen henkilö väheksyy herkästi muita ja heidän saavutuksiaan. Yleistä narsistisessa persoonallisuushäiriössä ja kaksisuuntaisen mielialahäiriön maanisessa vaiheessa.

Hallusinaatiot

Ks. Aistiharhat

Hamstraus

Synonyymit:​
Erilaisten turhien esineiden pakonomainen kerääminen ja säilyttäminen. Kaikki turhien asioiden säilyttäminen ei ole hamstrausta, vaan ongelmaksi hamstraus muodostuu, jos koko koti täyttyy tavaroista aiheuttaen esimerkiksi vaikeuksia siisteydestä huolehtimisessa ja paloturvallisuudessa. Hamstrausta voi esiintyä esimerkiksi pakko-oireisissa häiriöissä ja skitsofreniassa.

Harha-ajatus

Synonyymit:​Harhaluulo
Harha-ajatukset ovat ajatuksia ja käsityksiä maailmasta, joilla ei ole todellisuuspohjaa. Ne tuntuvat ihmisestä todellisilta ja oikeilta, mutta ympäristö kokee, että ne eivät vastaa todellisuutta. Tällaiset ajatukset voivat liittyä esimerkiksi kokemukseen, että jotkut vainoavat, että ihmisellä on yliluonnollisia erityiskykyjä tai että ruumiissa on jotain pahasti vialla. Ajatusten sisältö saattaa myös olla se, että jokin taho kykenee lukemaan tai siirtämään ajatuksia, tai viemään niitä ihmisen päästä pois. Ihmisen itsensä on usein vaikea tunnistaa harha-ajatuksiaan, koska ne tuntuvat hyvin todellisilta. Usein lähipiiri huomaa ne ensin. Harha-ajatukset ovat useimmiten merkki vakavasta mielenterveydenhäiriöstä (kuten harhaluuloisuushäiriöstä tai skitsofreniasta), mutta joskus niitä saattaa esiintyä äärimmäisessä stressitilanteessa.
Diagnoositietoa
Oiretietoa

Huolestuneisuus

Ks. Aistiharhat

Hypomania

Synonyymit:​
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön sairausjakso, jolle ominaista on kohonnut mieliala, vähentynyt unentarve ja kiihtyneisyys. Hypomaaninen jakso on maanisen jakson kaltainen, mutta lievempi.
Diagnoositietoa

Hypokondria

Synonyymit:​
Mielenterveyden häiriö, jossa henkilö pelkää perusteetta sairastavansa jotakin vakavaa sairautta.
Diagnoositietoa

Identiteetti

Synonyymit:​
Ihmisen muodostama käsitys itsestään: siitä, kuka ja millainen hän on ja mihin hän kuuluu. Identiteetti syntyy vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Ihmisen identiteetti vakiintuu tyypillisesti nuoruusiässä/varhaisaikuisuudessa, mutta kehittyy läpi elämän.

Impulsiivinen käytös

Synonyymit:​
Spontaania, äkillistä ja harkitsematonta käytöstä. Yksittäiset impulsiiviset teot kuuluvat normaaliin elämään. Toistuva harkitsematon käyttäytyminen voi johtaa vaikeuksiin ihmissuhteissa ja olla merkki mielenterveyden häiriöstä, kuten kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä tai epävakaasta persoonallisuushäiriöstä.
Oiretietoa

Impulssikontrolli

Synonyymit:​Impulssinhallinta
Kyky vastustaa mielijohteen, halun tai kiusauksen herättämää tarvetta toimia.

Insomnia

Synonyymit:​
Unettomuus. Jatkuvana ja vakava-asteisena unettomuus voi olla esimerkiksi masennuksen oire.
Oiretietoa

Integratiivinen psykoterapia

Synonyymit:​
Psykoterapiamuoto, joka painottaa eri psykoterapiasuuntauksille yhteisiä muutosta tuovia tekijöitä, kuten hyvää yhteistyösuhdetta asiakkaan ja terapeutin välillä. Tavoitteena on löytää työskentelytapa, joka huomioi asiakkaan yksilölliset hoidolliset tarpeet mahdollisimman hyvin.

Interpersonaalinen psykoterapia

Synonyymit:​
Psykoterapiamuoto, jossa tarkastellaan läheisten suhteiden nykytilannetta ja niiden muutosmahdollisuuksia. Käsiteltävä ongelma-alue sovitaan yhdessä hoidon alussa. Interpersoonallinen psykoterapia on todettu tehokkaaksi etenkin masennustilojen hoidossa. Hoito koostuu tyypillisesti 8 - 16 viikottaisesta käyntikerrasta.

Itsetuhoiset ajatukset

Synonyymit:​
Ajatus itsensä vahingoittamisesta tai tappamisesta. Lievempiä itsetuhoisia ajatuksia ovat kuolemantoiveet ja kuolemanajatukset. Itsetuhoisia ajatuksia on yleensä mahdollista hallita, eivätkä ne siis aina johda itsetuhoiseen käyttäytymiseen. Itsetuhoisia ajatuksia saattaa esiintyä ohimenevinä vaikeissa tilanteissa, joihin liittyy menetystä, surua ja pettymyksiä. Jatkuvat itsepintaiset itsetuhoiset ajatukset viittaavat yleensä mielenterveyden häiriöön kuten masennukseen ja ovat aina syy hakea välittömästi apua.
Oiretietoa

Itsetuhoinen käyttäytyminen

Synonyymit:​
Käyttäytymistä, jonka tavoitteena on vahingoittaa itseään. Itsetuhoiseen käyttäytymiseen voi liittyä kuolemantoive, jolloin voidaan puhua itsemurhayrityksestä. Itsetuhoistä käyttäytymistä voi olla myös ilman kuolemantoivetta, jolloin sen tavoitteena voi olla esimerkiksi satuttaa/rankaista itseä tai lievittää pahan olon tunnetta. Itsetuhoinen käyttäytyminen voi olla suoraa (esimerkiksi viiltely) tai epäsuoraa (esimerkiksi ankara laihduttaminen tai holtiton liikennekäyttäytyminen). Epäsuorassa itsetuhoisessa käyttäytymisessä ei ole tietoista päämäärää vahingoittaa itseään, mutta toistuva riskinotto lisää itsensä vahingoittamisen todennäköisyyttä.
Oiretietoa

Jälkipuinti

Ks. Debriefing

Kaamosmasennus

Synonyymit:​
Toistuvasti pimeinä talvikausina esiintyvä masennus. Masennuksen laukaisee kirkkaan päivänvalon puute ja se lievittyy vuodenajan vaihtuessa. Parhaiten kaamosmasennuksen hoitona toimii kirkasvalohoito.
Diagnoositietoa

Kaksisuuntainen mielialahäiriö

Synonyymit:​Maanis-depressiivinen häiriö, bipolaarihäiriö
Mielialahäiriö, jossa masennus- ja maniajaksot vaihtelevat. Masennusjaksot ovat oirekuvaltaan pitkälti samanlaisia kuin yksisuuntaisessa masennuksessa. Maniajaksojen tai niitä lievempien hypomaniajaksojen aikana mieliala on kohonnut tai äreä, unentarve vähenee, puheliaisuus lisääntyy, ajatukset rientävät nopeasti ja itsetunto on koholla. Maniassa mieliala on tilanteeseen nähden huomattavasti kohonnut, eikä kyse siis ole tavallisesta myönteisestä innostumisesta. Toistuvien sairausjaksojen välissä on yleensä oireettomia kausia. Mielialaa tasaava lääkehoito on keskeisessä osassa kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoidossa.
Diagnoositietoa

Katatoninen tila

Synonyymit:​
Lihasten voimakas jäykistyminen tai voimakas motorinen kiihtyneisyys. Saattaa esiintyä esimerkiksi skitsofrenian tai masennuksen oireena. Syyt voivat olla myös neurologisia tai elimellisiä.

Keskittymisvaikeudet

Synonyymit:​
Keskittymisvaikeuksissa henkilön on vaikea pitää yllä tarkkaavaisuutta ja/tai vireystilaa yrittäessään suorittaa jotain tehtävää. Keskittymisvaikeudet voivat johtaa esimerkiksi tehtävien kesken jättämiseen ja unohteluun. Kaikki ihmiset kokevat joskus keskittymisvaikeuksia, varsinkin suorittaessaan tylsiksi tai merkityksettömäksi kokemiaan tehtäviä. Keskittymisvaikeuksista voidaan kuitenkin puhua, kun ne ovat riittävän laaja-alaisia ja aiheuttavat haittaa henkilön arjessa, työssä ja/tai ihmissuhteissa. Moniin mielenterveyden häiriöihin liittyy keskittymisvaikeuksia.
Oiretietoa

Kirkasvalohoito

Synonyymit:​
Kirkasvalohoidolla hoidetaan mm. kaamosmasennuksen ja aikaerorasituksen oireita altistamalla henkilöä kirkkaalle keinovalolle. Kirkasvalohoidon on havaittu aktivoivan aivojen verenkierron ja välittäjäaineiden toimintaa ja lievittävän oireita. Lamppuja saa ostettua itse päivittäistavarakaupoista. Vaikeammissa masennuksissa valohoitoa voidaan käyttää myös lääkehoidon rinnalla.

Kognitiivinen

Synonyymit:​
Sanalla kognitiivinen tarkoitetaan yleisesti kaikkea ihmismielen tiedonkäsittelyyn liittyvää. Kognitiivisia toimintoja ovat kaikki tiedon vastaanottamiseen, tallentamiseen ja käsittelyyn liittyvät mielensisäiset prosessit. Kognitiivisia toimintoja ovat esimerkiksi muisti, havaitseminen, kieli, ajattelu ja oppiminen.

Kognitiivinen psykoterapia

Synonyymit:​
Psykoterapiamuoto, jossa keskeisiä työskentelyn kohteita ovat oireita tuottavat ajatukset ja uskomukset sekä niihin liittyvät tunteet. Kognitiivisen psykoterapian perusajatuksena on, että ajatukset, tunteet ja käyttäytyminen liittyvät toisiinsa. Muokkaamalla ajatuksia joustavampaan suuntaan saadaan aikaan muutosta myös tunteissa ja käyttäytymisessä. Työskentelyssä voidaan hyödyntää tapaamisten välillä tehtäviä kotitehtäviä, joiden avulla ajatuksia ja toimintaa pyritään muokkaamaan omassa arjessa.

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia (KAT)

Synonyymit:​
Psykoterapian muoto, jonka työskentelytavassa yhdistetään psykoanalyyttista ja kognitiivista lähetstymistapaa.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia

Synonyymit:​
Kognitiivisen psykoterapian muoto, jossa tarkastellaan erityisesti asiakkaan käyttäytymistä ja menettelyä tilanteissa, joissa hän pyrkii ratkaisemaan ongelmiaan ja pulmiaan.Terapiassa pyritään korvaamaan elämää hankaloittavia toimintamalleja paremmin toimivilla ja autetaan asiakasta saavuttamaan sellaisia taitoja, jotka parantavat elämänlaatuaan. Työskentely on tavoitteellista ja tavoitteet määritetään yhdessä asiakkaan kanssa.

Kompulsio

Synonyymit:​Pakkotoiminto
Kompulsioista eli pakkotoiminnoista kärsivän henkilön täytyy pakonomaisesti tehdä tai toistaa tiettyä toimintoa. Pakkotoiminnon tekemättä jättämisen yrittäminen tuottaa henkilölle merkittävää ahdistusta ja niiden toteuttaminen poistaa ahdistusta hetkellisesti. Yleisimpiä pakkotoimintoja ovat esimerkiksi käsienpesu ja erilaiset tarkastelut (kuten onhan hella varmasti pois päältä). Pakkotoimintojen kanssa esiintyy usein myös pakkoajatuksia. Pakkotoimintoja esiintyy esimerkiksi pakko-oireisessa häiriössä, jossa ne vievät päivittäin runsaasti aikaa ja energiaa.
Diagnoositietoa
Oiretietoa

Konversio

Synonyymit:​
Tiedostamattomasta psyykkisestä ristiriidasta tai tarpeesta johtuva kehollisen toiminnon menetys tai muutos, esimerkiksi halvaus, kouristus, muistinmenetys tai sokeutuminen. Yleensä oireet ovat lyhytkestoisia, mutta ne toistuvat vuoden sisällä noin neljänneksellä. Konversio-oireiden keskeisenä syynä pidetään ajankohtaista stressiä tai psyykkistä ristiriitaa, mutta oireet voivat myös liittyä aiemmin koettuun traumaattiseen kriisiin. Konversiohäirön erottaminen elimellisistä syistä on tärkeää.

Kriisi

Synonyymit:​
Kriisi syntyy, kun elämässä tapahtuu jokin suuri muutos, johon sopeutuminen vaatii psyykkisten voimavarojen runsasta käyttöä. Kriisi on tavallinen, terveeseen psyykkiseen toimintaan liittyvä vaihe, jossa ihmisen psyyke on kovilla. Yleensä tilanne tasapainottuu vähitellen ajan kanssa, mutta joskus kriisistä selviämiseen saatetaan tarvita ulkopuolista apua. Erilaiset kriisit voidaan jakaa kehityskriiseihin, elämänkriiseihin ja äkillisiin kriiseihin. Kehityskriisit ovat elämän siirtymävaiheita, kuten lapsuudenkodista pois muuttaminen, ensimmäisen lapsen syntymä tai eläkkeelle jääminen. Elämänkriisit ovat muita elämään liittyviä suuria muutoksia, kuten avioero, asuinpaikan vaihto tai irtisanominen, johon osasi varautua. Äkilliset kriisit tapahtuvat nimensä mukaisesti äkillisesti, eikä niitä voi ennakoida. Äkillisiä kriisejä ovat esimerkiksi läheisen yllättävä kuolema, väkivallan kohteeksi joutuminen ja liikenneonnettomuuteen joutuminen. Psyykkisesti traumatisoivaa äkillistä kriisiä nimitetään traumaattiseksi kriisiksi.
Diagnoositietoa
Oiretietoa
Omahoito-ohjeita

Lastenpsykiatria

Synonyymit:​
Psykiatrian osa-alue, jossa tutkitaan ja hoidetaan lasten mielenterveyden häitiöitä. Tutkimuksissa arvioidaan, onko lapsella psyykkisen kehityksen häiriö, tarvitaanko hoitoa ja mikä on sopiva hoitomuoto. Yleisimmät tutkimuksiin tulon syyt ovat tavallisesti päiväkodissa tai koulussa esiintyvä levottomuus, häiriökäyttäytyminen, vaikeudet sosiaalisissa suhteissa ja masennusoireet.

Laihuushäiriö

Ks. Anorexia nervosa

Levottomuus

Ks. Aistiharhat

Lähihoitaja

Synonyymit:​
Hoitotyön ammattilainen, joka on suorittanut sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon toisen asteen oppilaitoksessa. Työskentelymuodot vaihtelevat laajasti. Tärkeimpiä tehtäviä ovat potilaan/asiakkaan ja perheen tukeminen, ohjaaminen sekä keskusteluapu erilaisissa elämäntilanteissa

Maanis-depressiivinen häiriö

Ks. Kaksisuuntainen mielialahäiriö

Mania

Synonyymit:​
Tila, jolle ominaista on mielialan ja aktiivisuuden kohoaminen, puheliaisuus, ajatuksen riento, istetunnon voimakas kohoaminen, suuruuskuvitelmat, keskittymiskyvyttömyys, tuhlailu, hyperseksuaalisuus ja työpaikan vaihtaminen.Todellisuudentaju saattaa olla horjunut, jolloin puhutaan psykoottisesta maniasta. Oireiden ollessa lieviä nimitetään tilaa hypomaniaksi. Maniajaksoja esiintyy kaksisuuntaisessa mielialahäiriössä yhdessä masennusjaksojen kanssa. Maaninen vaihe vaatii aina psykiatrista hoitoa.
Diagnoositietoa

Masennustila

Synonyymit:​Depressio
Masennustila on useista eri oireista koostuva häiriö, joista yksi on masentunut mieliala. Tyypillisiä oireita masentuneen mielialan ohella ovat kyvyttömyys kokea mielihyvää (anhedonia), kiinnostuksen häviäminen, keskittymiskyvyttömyys, päättämättömyys, muistivaikeudet, alemmuuden ja arvottomuuden tunteet, suhteettomat syyllisyydentunteet, toivottomuuden tunteet, ajatusten keskittyminen kuolemaan ja itsetuhoon, univaikeudet, ruokahaluttomuus ja henkinen ja fyysinen hidastuminen tai kiihtymys. Masennustilan diagnoosi edellyttää usean oireen samanaikaista esiintymistä yli kahden viikon ajan. Masennustila muuttaa usein ihmisen suhdetta ympäristöönsä: masentunut lamaantuu ja eristäytyy herkästi normaaleista elämänkuvioistaan.
Diagnoositietoa
Omahoito-ohjeita

Mielenterveyshoitaja

Synonyymit:​
Hoitotyön ammattilainen, joka on suorittanut Mielenterveyshoitajan tutkinnon toisen asteen oppilaitoksessa. Mielenterveyshoitajan tutkinnon on jo vuosia korvannut lähihoitajan tutkinto. Työskentelymuodot vaihtelevat laajasti. Tärkeimpiä tehtäviä ovat potilaan/asiakkaan ja perheen tukeminen, ohjaaminen sekä keskusteluapu erilaisissa elämäntilanteissa ja mielenterveyteen liittyvissä ongelmatilanteissa.

Mielialan aaltoiluhäiriö

Synonyymit:​Syklotymia
Mielialan aaltoiluhäiriössä eli syklotymiassa mieliala aaltoilee lievän masentuneisuuden ja hypomanian välillä. Häiriö on yleensä pitkäaikainen, muttei välttämättä tarvitse lääkitystä.

Mielenterveys

Synonyymit:​
Mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa yksilö ymmärtää omat kykynsä, sopeutuu arkielämän tavanomaisiin haasteisiin, stressiin, kykenee työskentelemään tuottavasti ja hyödyllisesti sekä kykenee antamaan oman panoksensa yhteiskunnalle (WHO 2004). Mielenterveys on siis enemmän kuin sairauden puuttumista. Se voidaan nähdä psyykkisiä toimintoja ylläpitävänä voimavarana, jota ihminen sekä käyttää että kerää jatkuvasti ohjatakseen elämäänsä.
Omahoito-ohjeita

Mielenterveyshoitaja

Synonyymit:​
Hoitotyön ammattilainen, joka on suuorittanut Mielenterveyshoitajan tutkinnon (toinen aste). Mielenterveyshoitajan tutkinnon on jo vuosia korvannut Lähihoitajan tutkinto. Työskentelymuodot sosiaali- ja terveysalalla vaihtelevat laajasti. Tärkeimpiä tehtäviä ovat potilaan/asiakkaan ja perheen tukeminen, ohjaaminen, keskusteluapu erilaisissa elämäntilanteissa ja mielenterveyteen liittyvissä ongelmatilanteissa.

Musiikkiterapia

Synonyymit:​
Terapiamuoto, jossa käytetään musiikin tekemistä ja kuuntelua vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä. Musiikkiterapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa. Se ei edellytä potilaalta musikaalisuutta.

Muistinmenetys

Ks. Amnesia

Murehtiminen

Ks. Aistiharhat

Mutismi

Synonyymit:​
Psyykkisten tekijöiden aiheuttama puhumattomuus.

Narkolepsia

Synonyymit:​
Krooninen unihäiriö, jolle on ominaista päivittäin esiintyvät pakonomaiset kohtauksittaiset nukahtelut.

Narsismi

Synonyymit:​
Narsismilla tarkoitetaan itserakkautta ja -ihailua. Terveessä narsismissa itsensä rakastaminen ei tapahdu toisten ihmisten kustannuksella eikä heidän arvoaan väheksyen. Narsistiselle persoonallisuushäiriölle on ominaista erilaiset suuruuskuvitelmat, voimakas ihailun tarve ja empatian vähäisyys. Henkilö kokee olevansa oikeutettu erikoiskohteluun, on kateellinen tai ylimielinen ja voi käyttää muita häikäilemättä hyväkseen.

Neuropsykiatria

Synonyymit:​
Psykiatria osa-alue, joka käsittelee psykiatrisia häiriöitä, joiden syynä nähdään aivotoiminnan häiriö tai poikkeavuus. Neuropsykiatrisiin häiriöihin luetaan yleisesti esimerkiksi ADHD ja autismin kirjon häiriöt.

Nuorisopsykiatria

Synonyymit:​
Psykiatrian osa-alue, jossa tutkitaan ja hoidetaan nuorten (13-18 v) mielenterveuden häiriöitä. Nuorisopsykiatrisessa arviossa arvioidaan mahdollisen psykiatrisen diagnoosin lisäksi sitä, missä kehitysvaiheessa nuori on ja onko nuoruuden normaali kasvu ja kehitys mahdollisesti häiriintynyt.

Obsessio

Synonyymit:​Pakkoajatus
Obsessiot eli pakkoajatukset ovat toistuvia itselle vieraita ahdistavia ajatuksia, joita on vaikea tai mahdoton saada mielestä pois tai painaa taka-alalle. Pakkoajatukset liittyvät usein hygieniaan, järjestykseen, sairauksien pelkoon tai epäilyyn siitä, että on vahingossa satuttanut jotakuta. Ne voivat olla luonteeltaan myös väkivaltaisia tai seksuaalisia, jolloin ne voivat aiheuttaa kokijassa korostunutta syyllisyyttä ja pelkoa. Tällaiset pakkoajatukset eivät kuitenkaan yleensä johda kyseisten tekojen toteuttamiseen. Obsessioita esiintyy esimerkiksi pakko-oireisessa häiriössä, missä niiden yhteydessä esiintyy usein myös pakkotoimintoja.
Diagnoositietoa
Oiretietoa

Oikeuspsykiatria

Synonyymit:​
Lääketieteen erikoisala, jossa tutkitaan, miten mielenterveyden häiriöt vaikuttavat ihmisen käyttäytymiseen, miten psyykkiset häiriöt/poikkeavuudet tulee huomioida lakien soveltamisessa ja miten rikollista käyttytymistä voidaan ehkäistä ja hoitaa. Oikeuspsykiatrian tärkeitä tehtäviä käytännön terveydenhuollossa ovat rikoksesta epäiltyjen syyntakeisuuden arviointi sekä tahdosta riippumattomattomaan hoitoon liittyvät hoitoonmääräämiskäytännöt.

Osastohoito

Synonyymit:​
Psykiatrisessa osastohoidossa hoidetaan potilaita, jotka jäävät sairaalaan yhdeksi tai useammaksi yöksi hoidettaviksi tai tarkkailtaviksi. Osastoille voidaan hakeutua esimerkiksi päivystysvastaanoton kautta tai avohoidon lähetteellä. Osastot voidaan jakaa karkeasti avo-osastoihin ja suljettuihin osastoihin. Osalla suljetuista sairaalaosastoista on tarkoitettu vain akuuttivaiheessa oleville vaikeasti oireileville potilaille. Osalla suljetuista osastoista taas voidaan hoitaa hyvin erilaisissa vaiheissa olevia potilaita, jolloin osaston toiminta mukautuu potilaan voinnin mukaan. Avo-osastolla potilaiden vointi sallii yleensä vapaamman ympäristön ja antaa mahdollisuuksia esimerkiksi monipuoliseen päiväohjelmaan. Sairaalahoidoksi luetaan myös päiväsairaalatoiminta. Usein päiväsairaalassa yhteisö antaa tukea toipumiseen päiväaikaan tapahtuvalla toiminta- ja ryhmäpainoitteisella hoidolla. Päiväsairaalan potilas viettää yleensä illat, yöt ja viikonloput kotonaan.

Pakkoajatus

Ks. Obsessio

Pakkotoiminto

Ks. Kompulsio

Pakko-oireinen häiriö

Synonyymit:​
Ahdistuneisuushäiriöihin kuuluva mielenterveyden häiriö, jolle on ominaista toistuvat ja elämää huomattavasti rajoittavat pakkoajatukset ja/tai pakkotoiminnot.
Diagnoositietoa
Oiretietoa

Paniikki

Synonyymit:​
Kohtauksittainen voimakas ahdistuksen tunne. Paniikkiohtaukseen liittyy usein pelon ja kauhun tai jopa pakokauhun tunteita. Siihen liittyy myös vahvoja kehollisia oireita, kuten sydämen tykytystä, vapinaa, hengityksen kiihtymistä ja huimausta. Paniikkia voidaan nimittää taistele tai pakene -reaktioksi. Paniikkikohtaus saa alkunsa, kun tämä luonnollinen reaktio syntyy ilman todellista ulkoista uhkaa. Paniikkikohtauksia esiintyy monissa psyykkisissä häiriöissä, kuten ahdistuneisuushäiriöissä ja päihdehäiriöissä. Jos paniikkikohtaukset ja niiden pelko ovat potilaan keskeisimmät oireet, nimitetään häiriötä paniikkihäiriöksi.
Diagnoositietoa
Oiretietoa
Omahoito-ohjeita

Paranoia

Synonyymit:​Vainoharha
Henkilö kuvittelee perusteettomasti toisen/toisten tarkoittavan hänelle jotakin pahaa. Ajatus on hyvin itsepintainen, eikä ihminen luovu siitä vastakkaisten todisteiden ilmetessä. Henkilö saattaa esimerkiksi epäillä toisen vakoilevan häntä tai yrittävän myrkyttää hänet. Ks. myös harha-ajatukset.

Pariterapia

Synonyymit:​
Psykoterapiamuoto, jossa terapian kohteena ovat parisuhteessa ilmenevät erilaiset ongelmat. Pariterapiassa käydään yhdessä kumppanin kanssa.

Pelihimo

Ks. Raha- ja digipelaamisen ongelmat

Piilotajunta

Ks. Alitajunta

Perheterapia

Synonyymit:​
Psykoterapiamuoto, jossa käsitellään perheen sisäistä vuorovaikutusta. Terapiaan voi osallistua koko perhe tai sen osa.

Persoonallisuus

Synonyymit:​
Ihmisen psyykkisten ominaisuuksien kokonaisuus. Persoonallisuuteen kuuluu esimerkiksi ihmisen käyttäytymis- ja kokemistaipumukset, selvitymiskeinot, käsitys omasta itsestä sekä persoonallisuuden piirteet (kuten ulospäin suuntautuneisuus). Sen ajatellaan sisältävän myös ihmisen arvot ja tavoitteet. Aikuisen personallisuuden nähdään olevan suhteellisen pysyvä.

Persoonallisuushäiriö

Synonyymit:​
Persoonallisuuden kehityksen aikana muotoutunut jäykkä ja joustamaton tapa toimia, tuntea ja ajatella. Persoonallisuushäiriöt aiheuttavat henkilölle merkittävää kärsimystä ja/tai haittaavat ihmissuhteita, työntekoa tai muuta tärkeää toimintaa. Ongelmia ilmenee laajasti erilaisissa tilanteissa, eivätkä ne rajoitu vain tiettyyn elämäntilanteeseen tai ihmissuhteeseen. Persoonallisuushäiriöt alkavat kehittyä jo lapsuudessa. Persoonallisuushäiriöt ovat hoitamattomana suhteellisen pysyviä, mutta nykyään moniin persoonallisuushäiriöihin on saatavissa myös tehokasta hoitoa.

Projektiivinen testi

Synonyymit:​
Lähinnä persoonallisuuden tutkimiseen käytetty psykologinen testimenetelmä, jossa henkilön tehtävänä on tulkita moniselitteisiä ärsykkeitä tai tuottaa itse esimerkiksi piirroksia. Ärsykkeenä saatetaan käyttää esimerkiksi kuvia tai lauseita. Henkilön persoonallisuuden ja sen tiedostamattomien osien sekä henkilön tavan hahmottaa maailmaa ajatellaan vaikuttavan hänen vastauksiinsa.Ehkäpä tunnetuin projektiivinen testi on Rorschachin musteläiskätesti.

Psykiatria

Synonyymit:​
Lääketieteen erikoisala, jonka tehtävänä on tutkia ja hoitaa mielenterveyden häiriöitä. Psykiatrian alan erikoislääkärit ovat psykiatreja, nuorisopsykiatreja, lastenpsykiatreja ja oikeuspsykiatreja.

Psykodynaaminen psykoterapia

Synonyymit:​
Psykoterapiamuoto, jonka tavoitteena on lisätä henkilön kykyä tunnistaa, ymmärtää ja käsitellä omia tunteita, sisäisiä ristiriitoja ja ongelmia niin, että sisäinen kasvu ja sopeutuminen eri elämäntilanteissa olisivat onnistuneita. Psykodynaaminen terapia perustuu oletukseen siitä, että menneisyys vaikuttaa ihmisen nykyiseen kokemusmaailmaan. Työskentelyssä keskitytään nykyhetkeen, jota yritetään ymmärtää menneisyyden ja erityisesti lapsuuden aikaisten tapahtumien avulla. Psykodynaaminen hoito on yleisimmin pitkäkestoista. Kokonaiskesto 2 - 4 vuotta.

Psykodraama

Synonyymit:​
Ryhmässä tapahtuvaa toiminnallista terapiaa, jossa ihmistä autetaan käsittelemään ongelmiaan puhumisen sijaan toiminnan keinoin. Psykodraama sopii erityisesti henkilöille, joiden on vaikeaa saada kosketusta tunteisiinsa tai tunnemuistoihinsa pelkästään keskustelemalla.​​

Psykofyysinen fysioterapia

Synonyymit:​
Fysioterapian erikoisala, jonka tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen. Keskeistä asiakkaiden kanssa työskentelyssä on ymmärrys siitä, että keho ja mieli muodostavat kokonaisuuden ja ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Se perustuu kokemukselliseen oppimiseen, jonka avulla asiakas saa selviytymiskeinoja ja ratkaisumalleja elämäänsä. Psykofyysinen fysioterapia mahdollistaa oman kehollisuuden kokemisen, tunnistamisen ja hyväksymisen. Kuntoutuksessa huomioidaan myös hengityksen, asentojen ja liikkumisen nostamien tunteiden, ajatusten ja kokemusten merkitys ihmiselle.

Psykiatri

Synonyymit:​
Psykiatrian erikoislääkäri. Psykiatri on suorittanut lääketieteen lisenssiaatin tutkinnon ja tämän jälkeen erikoistunut psykiatriaan. Mielenterveys- ja päihdetyössä psykiatri työskentellee osana moniammatillista tiimiä, jossa potilaan hoitoon voi osallistua psykiatrian lisäksi esimerkiksi sairaanhoitaja, psykologi, sosiaalityöntekijä, toimintaterapeutti ja fysioterapeutti. Vastuu hoidon suunnittelusta ja toteutuksesta on aina viime kädessä psykiatrilla.

Psykiatrinen sairaanhoitaja

Synonyymit:​
Hoitotyön ammattilainen, joka on suuorittanut Sairaanhoitajan perustutkinnon (opistotaso tai AMK) ja on joko perustutkinnossa tai lisäopinnoissa erikoistunut psykiatriaan. Työskentelymuodot sosiaali- ja terveysalalla vaihtelevat laajasti. Tärkeimpiä tehtäviä ovat hoidon suunnittelu, potilaan/asiakkaan ja perheen tukeminen, lääkehoidon seuranta ja terapeuttinen tuki erilaisissa elämäntilanteissa ja mielenterveyteen liittyvissä ongelmatilanteissa.

Psykoterapeutti

Synonyymit:​
Psykoterapeutti on terveydenhuollon ammattinimike psykoterapeuttisia hoitoja antavalle henkilölle. Nimikettä saa käyttää vain henkilö, joka on saanut siihen oikeuden Valviralta. Psykoterapeutit ovat usein pohjakoulutukseltaan psykologeja, psykiatreja tai sairaanhoitajia, jonka lisäksi he ovat käyneet psykoterapeuttikoulutuksen. Vaikka nimike psykoterapeutti on suojattu, saa nimikettä terapeutti käyttää kuka tahansa.

Psykologi

Synonyymit:​
Psykologi on ihmisen terveen kehityksen ja psyykkisten ongelmien erityisasiantuntija. Psykologi on koulutukseltaan psykologian maisteri, jolle Valvira on myötänyt oikeuden toimia laillistettuna psykologina. Terveydenhuollossa työskentelevät psykologit tekevät esimerkiksi psykologisia tutkimuksia ja arviointeja sekä toteuttavat keskusteluhoitoja. Psykologisten tutkimusten avulla on tarkoitus esimerkiksi hakea selvyyttä potilaan diagnoosiin ja hoitosuunnitelmaan, kartoittaa työkykyä sekä lisätä potilaan ymmärrystä omiin oireisiinsa.

Psykologia

Synonyymit:​
Tiede, joka tutkii ihmisen toimintaa. Psykologian osa-alueita ovat esimerkiksi kognitiivinen psykologia, neuropsykologia, kliininen psykologia, kehityspsykologia ja persoonallisuuspsykologia.

Psykologiset testit

Synonyymit:​
Psykologien käyttämiä tutkittuja ja standardoituja arviointimenetelmiä, joiden avulla pyritään hankkimaan tietoa esimerkiksi henkilön persoonallisuudesta, muistista ja päättelykyvyistä. Psykologisia testejä käytetään osana psykologisia tutkimuksia. Tutkimukseen kuuluu testien lisäksi aina myös muita menetelmiä, kuten haastattelu ja kyselyitä.

Psykomotorinen hidastuminen

Synonyymit:​
Psyykkisistä tai psykiatrisista syistä johtuva motoristen toimintojen hidastuminen.

Psykoottinen masennus

Synonyymit:​
Masennus, johon liittyy vaikea-asteisten masennusoireiden lisäksi psykoottisia oireita, kuten harhaluuloja ja aistiharjoja.

Psykosomaattinen oireilu

Synonyymit:​
Psykosomaattiset oireet ovat psyykkisistä tekijöistä johtuvia fyysisinä ilmeneviä oireita. Psykosomaattisista oireista on kyse, kun ruumiillisille oireille ei lääketieteellisissä tutkimuksissa löydy riittävää selitystä. Erilaiset kuormittavat elämäntilanteet ja mielenterveyden ongelmat saattavat aiheuttaa fyysisinä näyttäytyviä oireita, kuten kipuja ja pahoinvointia.
Oiretietoa

Psykoosi

Synonyymit:​
Mielenterveyden häiriö, jossa henkilön todellisuudentaju on selvästi häiriintynyt. Psykoottisia oireita ovat erilaiset aistiharhat ja harhaluulot. Psykoosiin liittyy usein myös ajatusten ja puheen hajanaisuutta sekä outoa käyttäytymistä. Skitsofrenia on psykoosisairauksista vaikea-asteisin. Siihen liittyy psykoottisten oireiden lisäksi myös ns. negatiivisia oireita, kuten aloitekyvyttömyyttä ja tunneilmaisun köyhtymistä. Muita psykoottisia häiriöitä ovat esimerkiksi kaksisuuntainen mielialahäiriö, psykoottinen masennus ja lyhytkestoiset pyskoosit. Psykoottiset oireet voivat aiheutua myös jostakin fyysisestä sairaudesta tai päihteiden käytöstä.
Diagnoositietoa
Oiretietoa

Psykososiaalinen stressi

Synonyymit:​
Psyykkisten tai sosiaalisten tekijöiden aiheuttama stressi.

Psykoterapia

Synonyymit:​
Psykoterapia on terveydenhuollon tavoitteellista toimintaa, jolla hoidetaan psyykkisiä vaikeuksia psykologisin menetelmin. Psykoterapiassa hankalia asioita käsitellään keskustelemalla. Tarvittaessa tukena voidaan käyttää erilaisia oireita tuottavien toimintatapojen tunnistamista ja muuttamista helpottavia harjoitteita. Eri psykoterapiasuuntauksia on useita ja ne poikkeavat taustateoriansa ja lähestymistapansa suhteen. Nykytiedon mukaan psykoterapia on tehokasta ja vaikuttavaa hoitoa. Erityisesti lievissä ja keskivaikeissa mielenterveyshäiriössä psykoterapia ovat keskeinen hoitomuoto.

PTSD

Ks. Traumaperäinen stressihäiriö

Puolustuskeino

Ks. Defenssi

Raha- ja digipelaamisen ongelmat

Synonyymit:​Pelihimo
Vaikeus tai kykenemättömyys hallita omaa pelaamiskäyttäytymistään. Raha- tai digipelaaminen voi muuttua ongelmalliseksi, jos pelaamiseen käytetään liikaa aikaa ja/tai rahaa tai jos pelaaminen vaikuttaa muuten kielteisesti elämään. Pelaaminen voi tällöin heikentää psyykkistä vointia tai opinnoissa tai töissä suoriutumista ja ihmissuhteet saattavat kärsiä. Digipelaamisen muodostuessa ongelmalliseksi pelimaailman ulkopuolinen maailma voi muuttua toissijaiseksi ja pelimaailma saattaa viedä ajan tai mielenkiinnon reaalimaailman ihmissuhteilta.
Oiretietoa

Realiteettitestaus

Synonyymit:​
Käsitys siitä, mikä on todellista ja mikä ei. Psykoottisissa häiriöissä (kuten skitsofreniassa) henkilön realiteettitestaus pettää, eikä hän enää aina pysty erottamaan todellisuutta ja omia harhoja toisistaan.
Diagnoositietoa
Oiretietoa

Relapsi

Synonyymit:​
Taudin oireiden palaaminen näennäisen paranemisen jälkeen, esim. psykoosijakson uusiutuminen toipumisen jälkeen.

Remissio

Synonyymit:​
Taudin oireiden lieveneminen/poistuminen, esim. skitsofreniaa sairastavan potilaan oireeton jakso.

Riippuvuus

Ks. Addiktio

Ryhmäpsykoterapia

Synonyymit:​
Psykoterapia, jossa ongelmia tutkitaan ja hoidetaan ryhmässä. Samassa ryhmässä voi olla ihmisiä, jotka kärsivät samanlaisista ongelmista (kuten paniikkikotauksista), tai ryhmän jäsenten ongelmat voivat olla hyvin erilaisia. Ryhmäpsykoterapioitsa on olemassa useita erilaisia muotoja, joiden välillä on eroja esimerkiksi siinä, kuinka tarkasti rajattu tapaamisen aihe on ja kuinka aktiivisessa roolissa ryhmää vetävä henkilö toimii.

Sekamuotoinen jakso

Synonyymit:​
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön sairausjakso, jossa on masentuneet ja maaniset oireet vaihtelevat nopeasti tai esiintyvät yhtä aikaa. Mielialan nopeiden vaihteluiden vuoksi tila on potilaalle usein hyvin tuskallinen ja kaoottinenkin. Itsetuhoisuuden riski on erityisen suuri sekamuotoisen jakson aikana. Kaikilla kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavilla ei ole sekamuotoisia jaksoja.
Diagnoositietoa

Sosiaalityönteikijä

Synonyymit:​
Sosiaalityöntekijä työskentelee psykiatriassa osana moniammatillista tiimiä. Sosiaalityöntekijät anavat esimerkiksi tietoa sosiaaliturvasta ja -palveluista, auttavat työkyvyn ja kuntoutusmahdollisuuksien selvittämisessä ja antavat keskusteluapua potilaille ja heidän omaisilleen.

Surumielisyys

Ks. Alakuloisuus

Syklotymia

Ks. Mielialan aaltoiluhäiriö

Sähköhoito

Synonyymit:​ECT-hoito
Etenkin vakavan masennuksen hoitoon käytetty menetelmä, jossa potilaan kallon alueelle johdetaan heikko, kouristuskohtauksen aiheuttava sähkövirta. Hoito toteutetaan potilaan ollessa nukutettuna. Hoitoa toteutetaan tyypillisesti useamman hoidon sarjoina. Sitä annetaan tavallisesti 2-3 kertaa viikossa yhteensä n. 4-16 kertaa.

Tahdosta riippumaton hoito

Synonyymit:​
Psykiatrista hoitoa pyritään aina ensisijaisesti toteuttamaan potilaan vapaaehtoisuuteen perustuen. Henkilö voidaan ohjata hoitoon hänen tahdosta riippumattaan tietyissä tarkoin määrätyissä erityistapauksissa. Täysi-ikäinen henkilö voidaan toimittaa ja määrätä tahdonvastaiseen psykiatriseen sairaalahoitoon vain, kun seuraavat kolme edellytystä täyttyvät samanaikaisesti: 1. Henkilön on oltava mielisairas. Tällä tarkoitetaan sellaista vakavaa mielenterveyden häiriötä, jossa henkilön todellisuudentaju on häiriintynyt. 2. Henkilö on mielisairautensa hoidon tarpeessa siten, että hänen hoitoon toimittamatta jättämisensä pahentaisi hänen mielisairauttaan, vaarantaisi hänen terveyttään tai turvallisuuttaan tai vakavasti vaarantaisi muiden henkilöiden terveyttä tai turvallisuutta. 3. Mitkään muut käytettävissä olevat mielenterveyspalveluiden vaihtoehdot eivät sovellu käytettäviksi tai ovat hoidollisesti riittämättömiä.

Tahdosta riippumaton hermosto

Ks. Autonominen hermosto

Takauma

Synonyymit:​Flashback
Kokemuksen todentuntuinen palautuminen. Takaumat ovat yleistä äkillisen traumaattisen tapahtuman jälkeen ja menevät ohi usein noin kuukauden kuluessa. Pitkittyessään takaumat voivat liittyä traumaperäiseen stressihäiriöön. Traumaattiseen takaumaan liittyy yleensä hermoston yliaktivoituminen, eli esimerkiksi sydämentykytystä, hikoilua ja mahdollisesti kokemus traumaattiseen hetkeen palaamisesta. Takauma voi alkaa itsestään tai se voi alkaa jostain laukaisevasta tilanteesta. Myös joidenkin huumausaineiden käyttö voi aiheuttaa takaumia.

Tiedostamaton

Ks. Alitajunta

Toimintaterapeutti

Synonyymit:​
Toimintaterapeutti on Valviran laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö, joka on suorittanut toimintaterepeutin ammatikorkeakoulututkinnon. Toimintaterapeutti toteuttaa kuntoutusta, jota nimitetään toimintaterapiaksi. Toimintaterapian huomio on ihmisen arkisessa toiminnassa (työ, vapaa-aika, itsestä huolehtiminen), joka saattaa heiketä esimerkiksi erilaisista mielenterveyshäiriöistä johtuen.Toimintaterapiassa edistetään niitä valmiuksia ja taitoja, joita ihminen tarvitsee arkielämässään (esimerkiksi ruoan valmistus tai sosiaaliseen harrastukseen osallistuminen). Kuntoutuksen lisäksi toimintaterapeutin työhön kuuluvat erilaiset arvioinnit.

Toiminnanohjaus

Synonyymit:​
Ihmismielen kyky suunnitella, toteuttaa ja arvioida suorittamiaan toimintoja. Toiminnanohjauksen vaikeudet voivat ilmetä mm. häiriöherkkyytenä, vaikeutena tehdä pitkäaikaisia suunnitelmia tai vaikeutena suoriutua monivaiheisista tehtävistä (kuten ruuanlaitosta).

Transsukupuolisuus

Synonyymit:​
Transsukupuolinen henkilö kokee olevansa eri sukupuolta kuin mikä hänen biologinen sukupuolensa on. Osa transsukupuolisista henkilöistä haluaa korjata kehonsa kirurgisesti ja/tai hormonaalisesti.

Traumaperäinen stressihäiriö

Synonyymit:​PTSD
Traumaattisen tapahtuman seurauksena kehittyvä mielenterveyden häiriö. PTSD kehittyy vain pienelle osalle trauman kohdanneista henkilöistä. Häiriöön kuuluvat 1) traumaan liittyvinä painajaiset, takaumat tai muistikuvat 2) traumaan liittyvien tai siitä muistuttavien olosuhteiden välttäminen, sekä 3) psyykkisen herkistymisen ja ylivireyden oireet, kuten unettomuus, säpsähtely tai keskittymisvaikeudet. Jos traumaattiseen kokemukseen liittyvät oireet kestävät alle kuukauden, puhutaan akuutista stressihäiriöstä.
Diagnoositietoa
Omahoito-ohjeita

Traumaterapia

Synonyymit:​
Traumaterapiassa työstetään erilaisia aikaisemmin työstämättä jääneitä traumaattisia kokemuksia. Sen päämääränä on saada kosketus masennusta tai muuta nykyistä oiretta ylläpitäviin traumaattisiin tunnemuistoihin ja vähentää asteittain niiden vaikutusta nykyelämän pelkoihin ja ihmissuhteisiin. Traumaterapia on yleensä kriisiterapiaa pitkäkestoisempaa.

Työuupumus

Synonyymit:​Burnout
Pitkittyneen työstressin aiheuttama häiriötila, jonka oireita ovat uupumusasteinen väsymys, kyynistynyt asenne työtä kohtaan ja heikentynyt ammatillinen itsetunto. Työuupumus ei itsessään ole diagnosoitava sairaus, mutta siihen liittyy riski sairastua moniin mielenterveyden häiriöihin, kuten masennukseen, unettomuuteen ja päihdehäiriöihin.

Unettomuus

Synonyymit:​
Unettomuudella tarkoitetaan kyvyttömyyttä nukkua riittävästi. Se voi ilmetä nukahtamisvaikeuksina, katkonaisena unena tai liian aikaisina heräämisinä. Henkilön arvioidaan kärsivän unettomuudesta, jos unen saamisessa tai unessa pysymisessä on vakeuksia vähintään kolmena yönä viikossa.
Oiretietoa

Vainoharha

Ks. Paranoia

Väkivallan kohteeksi joutuminen (henkinen ja fyysinen)

Synonyymit:​
Henkisellä väkivallalla tarkoitetaan toisen alistamista. Siihen kuuluu esimerkiksi uhkailu, mitätöinti, kiristäminen, muista ihmissuhteista eristäminen ja toisen yksityisyyden loukkaaminen. Myös kiusaaminen on henkistä väkivaltaa. Fyysistä väkivaltaa on kaikki toisen fyysistä koskemattomuutta loukkaava toiminta, kuten lyöminen, töniminen, liikkumisen estäminen ja hiusten repiminen. Fyysistä väkivaltaa voi kokea myös ilman kehoon jääviä jälkiä, kuten mustelmia. Kuka tahansa voi joutua väkivallan uhriksi iästä ja sukupuolesta riippumatta. Jo yksittäinen väkivallan kokemus on syy hakea apua. Myös väkivallan uhan kokeminen on avun hakemisen peruste.
Oiretietoa

Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö

Synonyymit:​GAD (Generalized Anxiety Disorder)
Yleistyneessä ahdistuneisuushäiriössä ahdistuneisuus on luonteeltaan jatkuvaa ja pitkäaikaista ja olosuhteisiin nähden liiallista. Yleistyneessä ahdistuneisuushäiriössä ilmenevä ahdistus ja huoli eroavat elämäntilanteiden aiheuttamasta luonnollisesta ahdistuneisuudesta siten, että ahdistus ja huoli ovat henkilön elämäntilanteeseen nähden liiallisia, itsepäisiä ja jatkuvia.
Diagnoositietoa

Äkillinen elämänkriisi

Synonyymit:​
Jos elämässä tapahtuu jokin suuri ja kielteinen odottamaton muutos, voidaan puhua äkillisestä kriisistä. Kriisin voi kohdata esimerkiksi kokiessaan keskenmenon, joutuessaan väkivallan kohteeksi, sairastuessaan vakavasti, parisuhteen yllättäen päättyessä tai läheisen menehtyessä. Kriisin voi kokea myös joutuessaan erilaisiin läheltä piti tilanteisiin tai joutuessaan seuraamaan sivusta järkyttävää tapahtumaa. Kriisin kokemisen seurauksena voi ilmetä esimerkiksi ahdistuneisuutta, ärtyneisyyttä, vatsakipua tai muita ruumiillisia oireita. Joskus äkillisen kriisin kohtaamisen jälkeen voi kehittyä myös mielenterveyden ongelmia, kuten traumaperäinen stressihäiriö.
Oiretietoa
​​​​​​