Yleistä sosiaalipalveluista

Sosiaalipalveluita ovat

 • sosiaalityö
 • kasvatus- ja perheneuvonta
 • kotipalvelut
 • asumispalvelut
 • laitoshuolto
 • perhehoito
 • vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta
 • vammaisten henkilöiden työtoiminta
 • lapsen elatusavun vahvistamistoiminta.

Erityislakien mukaisia sosiaalipalveluita ovat

 • lastensuojelupalvelut
 • lasten päivähoitopalvelut
 • kehitysvammaisten erityispalvelut
 • vammaispalvelut
 • päihdepalvelut
 • lastenvalvojan palvelut (esim. isyyden selvittäminen, lapsen huoltosopimukset, ottolapsineuvonta, perheasioiden sovittelu, lapsen huolto- ja tapaamisoikeuspäätöksen täytäntöönpanosovittelu)
 • omaishoidon tuki
 • kuntouttavaan työtoimintaan liittyvät palvelut
 • kuntalaisten tarpeiden mukaiset muut tarpeelliset sosiaalipalvelut.

Kunnat vastaavat sosiaalipalvelujen järjestämisestä, toimeentulotuen antamisesta ja sosiaalisen luoton myöntämisestä. Kuntien tehtävänä on sosiaaliturvaetuisuuksia ja niiden käyttöä koskeva ohjaus ja neuvonta, sosiaalisten olojen kehittäminen ja sosiaalisten epäkohtien poistaminen. Lisäksi tehtävänä on ehkäistä sosiaalisia ongelmia, ylläpitää sosiaalista turvallisuutta ja tukea ihmisten omatoimisuutta.

Sosiaalipalveluja ohjaava lainsäädäntö
 • Suomen perustuslaki (731/1999)
 • laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavusta (733/1992)
 • sosiaalihuoltolaki (710/1982 ja 1301/2014)
 • laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000)
 • laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)
 • lastensuojelulaki (417/2007)
 • laki lasten päivähoidosta (36/1973)
 • mielenterveyslaki 1116/1990)
 • päihdehuoltolaki (41/1986)
 • laki kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977)
 • laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (380/1987)
 • laki omaishoidon tuesta (937/2005)
 • perhehoitajalaki (312/1992)
 • laki kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001)
 • isyyslaki (700/1975)
 • laki lapsen elatuksesta (704/1975)
 • laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (361/1983)
 • laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (272/2005)
 • aluehallintovirastot
 • Valvira (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto)

 Mitä on sosiaalityö?

Sosiaalityö on yksi osa kunnan tarjoamia sosiaalipalveluja. Sosiaalityöllä tarkoitetaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittamaa ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien selvittämistä. Sillä tarkoitetaan myös tukitoimia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilöiden ja perheen turvallisuutta.

"Sosiaalityöllä tarkoitetaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittamaa ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien selvittämistä."

Sosiaalityöllä pyritään yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointiin sekä ehkäisemään, vähentämään ja poistamaan sosiaalisia ongelmia. Sosiaalityötä tehdään yksilöiden, perheiden, ryhmien, verkostojen ja yhteisöjen kanssa. Työllä ehkäistään ihmisten sosiaalisen toimintakyvyn ja elämänhallinnan uhkia ja häiriöitä sekä niiden seuraamusvaikutuksia.

Voit ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään erilaisissa elämän ongelmatilanteissa, joissa tarvitset tukea, esimerkiksi perheen tukemisen, toimeentulon ja asunnottomuuden asioissa sekä päihde- ja mielenterveysasioissa. Lisäksi voit ottaa yhteyttä vammais- ja vanhuspalveluasioissa.


Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityö sisältää yli 18-vuotiaille tarkoitetut palvelut, joita ovat toimeentulotuki, työllistymisen tukeminen, päihdepalvelut, kuntouttava sosiaalityö, asumispalvelut ja kotouttamistyö. Siihen kuuluvat myös vammaisten ja vanhusten palvelut


Palveluohjaus

Palveluohjaus tarkoittaa erityistä sosiaalityön työmenetelmää. Palveluohjauksen tavoitteena on rakentaa asiakkaalle ja hänen läheisilleen toimiva palvelukokonaisuus, joka auttaa oikeaan aikaan ja koostuu eri palvelu- ja tukikokonaisuuksista. Ohjauksessa pyritään löytämään asiakkaan voimavarat ja ohjaamaan hänelle oikeat palvelut. Siihen kuuluu asiakkaan tilanteen kokonaisvaltainen peruskartoitus. Palvelusuunnitelmaa tehtäessä otetaan huomioon ensisijaisesti asiakkaan etu, hänen toiveensa ja mielipiteensä.


Lastensuojelun sosiaalityö

Sosiaalityötekijä vastaa lastensuojelulain mukaan lapsen edun valvonnasta. Lastensuojelulaissa säädetään tarkasti sosiaalityöntekijän tehtävistä ja hänelle kuuluvista päätöksentekovaltuuksista. Sosiaalityön tehtävänä on tukea lasta ja perhettä niin, että lapsi voi kasvaa ja kehittyä omassa perheessään.


Koulun sosiaalityö

Koulun sosiaalityöllä tarkoitetaan koulukuraattorin tekemää työtä eri kouluasteilla. Koulukuraattorin työ on osa oppilashuoltoa, jonka tavoitteena on ehkäistä oppilaiden kehitykseen liittyviä sosiaalisia ja psyykkisiä vaikeuksia. Tärkeää on kehittää koulun ja kodin välistä yhteistyötä. Koulukuraattoriin voi olla yhteydessä, jos on huolissaan esimerkiksi lapsen koulunkäyntiin liittyvistä vaikeuksista.


Terveyssosiaalityö

Terveyssosiaalityö on sosiaalityöntekijän työtä, joka toteutuu terveydenhuollon organisaatiossa, kuten terveyskeskuksissa ja sairaaloissa. Työn lähtökohtana on kokonaisnäkemys terveydestä, sairaudesta ja sosiaalisista tekijöistä. Terveyssosiaalityö tarkoittaa asiakkaan tilanteen sosiaalista arviointia, sosiaalisen toimintakyvyn tukemista sekä toimeentulon ja palvelujen turvaamista. Käytännössä sairaalan sosiaalityöntekijä antaa tietoa sosiaaliturvasta ja palveluista sekä auttaa niiden hakemisessa. Sosiaalityöntekijä osallistuu myös työkyvyn tutkimiseen ja kuntoutusmahdollisuuksien selvittelyyn ja kuntoutussuunnitelmien tekoon. Sosiaalityöntekijä on tarvittaessa yhteydessä asiakkaan asioissa Kelaan, työeläkelaitoksiin ja sosiaalipalveluihin.

 Milloin yhteys sosiaalipäivystykseen?

Sosiaalipäivystys vastaa kiireelliseen sosiaaliseen avuntarpeeseen kaikkina vuorokaudenaikoina ja viikonpäivinä. Sosiaalipäivystys on maksutonta palvelua.

Voit ottaa yhteyttä sosiaalipäivystykseen seuraavissa tilanteissa:

 • hoivaa vaille jäänyt lapsi, nuori ongelmineen tai vanhus, jonka kunto heikkenee äkillisesti
 • tilanne, jossa tarvitaan nopeasti hoitoa päihteiden käytön vuoksi
 • vaara- ja uhkatilanne
 • onnettomuustilanne

Sosiaalipäivystys toimii virka-aikaan yleensä jossakin kunnan sosiaalitoimen toimipisteessä. Ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys on usein järjestetty usean kunnan yhteisenä toimintana.

Yhteyden sosiaalipäivystykseen saat hätänumeron 112 kautta. Muut yhteystiedot löydät tarvittaessa muun muassa kunnan internet-sivuilta.

 Palveluohjaus kartoittaa tilanteen ja yhdistää palvelut

Useista yhtäaikaisista ongelmista kärsivällä henkilöllä saattaa olla yhteys moniin erilaisiin palveluihin, joiden välille vastuu arjen palasista jakautuu. Kuitenkaan mikään näistä tahoista ei kanna vastuuta asiakkaan kokonaistilanteesta. Näillä henkilöillä on usein ongelmia, joita he eivät pysty itse ratkaisemaan. Ongelmat eivät johdu välttämättä henkilöstä itsestään. Henkilö on voinut olla vuosia erilaisten palveluiden piirissä saamatta silti omien tavoitteidensa tai tarpeidensa mukaista tukea tai apua. Hän on saattanut sen vuoksi pudota palveluiden ulkopuolelle tai jäädä palveluiden väliin.

Tällaisissa tilanteissa kannattaa ottaa yhteyttä oman kunnan palveluohjaukseen. Useimmissa kunnissa palvelunohjaus kuuluu sosiaali- ja terveyspalveluihin. Palveluohjauksessa henkilön tilanne kartoitetaan kokonaisvaltaisesti ja konkreettiset tukitoimet ja palvelut yhdistetään.

Palvelunohjaus pyrkii löytämään henkilön voimavarat ja ohjaamaan hänet niitä tukevien palveluiden piiriin. Tavoitteena on parantaa henkilön elämänlaatua. Palveluohjauksella kootaan palvelut asiakkaan tueksi ja vähennetään palveluiden hajanaisuutta.

”Palveluohjauksessa henkilön tilanne kartoitetaan kokonaisvaltaisesti ja konkreettiset tukitoimet ja palvelut yhdistetään.”

Palvelusuunnitelma tehdään aina, kun henkilö tarvitsee useita eri palveluita ja tukitoimia ja kun tuen tarve on pitkäaikaista. Palvelusuunnitelma on henkilön ja sosiaalityöntekijän yhdessä tekemä kirjallinen toimintasuunnitelma. Suunnitelmaan kirjataan henkilön toiveet, näkemys ja mielipiteet tarvittavista palveluista ja tukitoimista. Tarvittaessa palvelusuunnitelman tekoon voivat osallistua henkilön ja hänen perheensä luvalla eri toimijat, kuten ystävä, terapeutti, Kelan tai koulun edustaja tai joku muu asian kannalta tarpeellinen henkilö.

Palvelusuunnitelmaan kirjataan palvelut ja tukitoimet, joita henkilö tarvitsee. Henkilölle ei synny sen perusteella suoraa oikeutta vaatia suunnitelmaan sisältyviä palveluja tai tukitoimia. Palvelusuunnitelmaan kirjatut palvelut ja tukitoimet tulee kuitenkin myöntää, ellei ole perusteltuja syitä menetellä toisin.

Palvelusuunnitelma sitoo kuntaa, ja siitä poikkeavaa päätöstä ei voi tehdä ilman perusteltua syytä. Suunnitelmasta poikkeaminen on siis perusteltava. Perusteltu syy voi olla henkilön avun tarpeen muuttuminen suunnitelman teon jälkeen. Samoin henkilön itsensä on perusteltava hakemus, jos hän hakee suunnitelmasta poikkeavaa palvelua. Palvelusuunnitelma tarkastetaan aina tarvittaessa ja silloin, kun henkilön elämässä on tapahtumassa tai tapahtunut muutoksia.

Palveluohjausta tekevät kuntien sosiaali- ja terveystoimen lisäksi myös sosiaali- ja terveysalan järjestöt sekä erilaiset yhteisöt. Oman kuntasi palveluohjauspalvelut löydät kunnan Internet-sivuilta. Järjestöjen ja yhdistysten palvelut löytyvät kyseisen yhdistyksen Internet-sivuilta.

 Sosiaaliasiamiehen tehtävät

Jos olet tyytymätön saamaasi kohteluun tai palveluun sosiaalihuollossa tai tarvitset neuvoja oikeuksistasi sosiaalihuollossa, voit olla yhteydessä sosiaaliasiamieheen, joka on jokaisessa kunnassa. Häneen voi tarvittaessa olla yhteydessä myös joku omaisesi tai läheisesi (sinun asioissasi).

Sosiaaliasiamiehen tehtävänä on

 • neuvoa
 • avustaa asiakasta muistutusten teossa
 • tiedottaa asiakkaalle hänen oikeuksistaan
 • toimia asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö. Hänen tehtävänään on neuvoa, mutta hän ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Sosiaaliasiamies valvoo asiakkaan oikeuksia toteutumista ja antaa siitä vuosittain selvityksen kunnanhallitukselle. Tehtäviin ei kuulu Kelan, työvoimatoimiston, terveydenhuollon, velkaneuvonnan tai edunvalvonnan palveluja.

"Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa, mutta hän ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia."

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot saat

 • kunnan sosiaalivirastosta
 • kunnan Internet-sivuilta
 • kunnan neuvonnasta
 • puhelinluettelosta.