Mitä voin tehdä?

Lasten ajatteleminen ja näkeminen seksuaalisessa mielessä ja tähän mahdollisesti liittyvä fantasiointi ovat asioita, joita on tärkeä pysähtyä miettimään. Tämä osio tarjoaa tietoa ja tukea lapsiin kohdistuvan seksuaalisen kiinnostuksen ja siitä seuraavien ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen hallintaan.

Tämän osion kautta voit oppia keinoja säädellä ja hallita lapsiin kohdistuvia seksuaalisia mielikuvia ja ajatuksia ja niistä nousevia impulsseja toimia vahingollisesti lasta kohtaan. Itsesäätelykeinojen vahvistaminen erilaisten harjoitteiden kautta tukee vastuullista käyttäytymistä ja elämäntapaa. Voit käyttää tätä omahoito-ohjelman osaa joko itsenäisesti tai yhdistettynä muuhun saamaasi hoitoon.

 Haitallisten ajatusten tunnistaminen

On tärkeää opetella tunnistamaan ja haastamaan haitallisia ajatuksia ja mielen sisältöjä etenkin silloin, kun tuntee voimakasta seksuaalista houkutusta vahingolliseen tai laittomaan toimintaan lapsia kohtaan. Jokainen voi oppia tunnistamaan omien mielikuvien sisältämiä tunteita ja ajatuksia. Vaikka lapsiin liittyvät mielikuvat olisivat sinulla merkitykseltään voimakkaan seksuaalisia, niitä voi kuitenkin pyrkiä muuttamaan.

Kognitiivisen käyttäytymisterapian perusajatus on, että ajattelu ja tunteet sekä keholliset tuntemukset vaikuttavat käyttäytymiseemme ja käyttäytyminen ajatteluumme ja tunteisiimme sekä kehollisiin tuntemuksiimme. Käyttäytymistä voidaan siis muuttaa ajattelua muuttamalla, mikä tarkoittaa sitä, että omaa seksuaalista kiinnostusta lapsiin ja siihen mahdollisesti liittyvää vahingollista toimintaa voi myös oppia hallitsemaan. On tärkeää opetella tunnistamaan, mitä kaikkia ajatteluun, tunteisiin, kehollisiin tuntemuksiin ja käyttäytymiseen liittyviä asioita oma lapsiin kohdistuva seksuaalinen kiinnostus sisältää ja miten siihen mahdollisesti liittyvää toimintaa voi myös oppia hallitsemaan.

Uudenlaisen ajattelun ja käyttäytymisen omaksuminen edellyttää harjoittelua, mihin tässä omahoito-ohjelmassa annetaan välineitä. Tämän osion harjoitukset auttavat sinua hallitsemaan omia ajatuksia ja niistä syntyviä impulsseja toimia lasta vahingoittaen. Harjoittelu vähentää riskiä syyllistyä lasta vakavasti vahingoittavaan seksuaaliseen toimintaan ja rikokseen. Harjoittelun myötä saavutettava hallinnan tunne omasta toiminnasta usein myös vähentää vahingolliseen seksuaaliseen kiinnostukseen liittyvää ahdistusta ja pelkoa.

 Mielikuvat ohjaavat havaitsemista

Mielikuvalla tarkoitetaan mielensisäistä kuvaa jostakin asiasta, esimerkiksi millainen on ”koira” tai ”hyvän näköinen nainen/mies”. Mielikuvat ovat yksilöllisiä ja niihin voi liittyä erilaisia näkö, -kuulo, - tunto- ja hajuaistimuksia. Mielikuvat syntyvät mm. kokemusten, kasvatuksen ja median välityksellä. Mielikuvien syntyyn vaikuttaa myös omat arvomme ja periaatteemme. Ihmisillä on usein erilaisia mielikuvia samasta asiasta. Esimerkiksi ”koira” voi yhden henkilön mielikuvissa olla isokokoinen, musta ja vaarallinen, kun taas toisen henkilön mielikuvissa koira näyttäytyy pienenä, pörröisenä ja suloisena. Mielikuvat vaikuttavat siihen, miten tulkitsemme asioita, minkälaisia ajatuksia ja tunteita asiat herättävät meissä ja miten käyttäydymme. Esimerkiksi jos mielikuvamme koirasta on ”isokokoinen, pelottava ja vaarallinen”, on todennäköistä, että välttelemme koirien kohtaamista ja päinvastoin.

Mieli tekee myös herkemmin asiaan liittyviä havaintoja. Mitä suurempi merkitys jollakin asialla on, sitä enemmän asia usein pyörii mielessä. Se, miten koemme asiat tai tilanteet, liittyy pitkälti mielikuviin. Kiinnitämme enemmän huomiotamme asioihin, jotka vahvistavat jo olemassa olevaa mielikuvaamme jostakin asiasta. Lapsiin seksuaalista kiinnostusta tuntevilla lapsiin liittyvät mielikuvat voivat olla hallitsevia. Jos esimerkiksi lapsiin liittyvät mielikuvat ovat korostuneen seksuaalisia, henkilö tulkitsee usein omat havaintonsa lapsista seksuaalisiksi. Henkilö ikään kuin näkee asioita ja tekee niistä tulkintoja ”seksuaalissävytteisten silmälasien läpi”. Tällöin esimerkiksi syliin pyrkivän lapsen käyttäytyminen voidaan tulkita vääristyneesti seksuaaliseksi, vaikka lapsi haluaa vain istua sylissä. Myös digitaalisen median kautta saadut lasten ystävälliset viestit tai keskustelut voidaan niin ikään tulkita seksuaaliseksi, vaikka lapsi olisi vain ollut ystävällinen ja kohtelias.

Mielikuvat ohjaavat havaitsemista ja tulkintaa ja näin myös vahvistavat itseään. Mielikuviin liittyy myös usein voimakas toimintaan ohjaava tunne. Lapsista seksuaalisesti kiinnostuneelle henkilölle pelkkä ajatus lapsesta tai lapsen kuvista voi tuoda mieleen seksuaalisen toiminnan ja siihen liittyvän mielihyvän.

Omien mielikuvien sisältöjä on tärkeää opetella tunnistamaan ja haastamaan. Jokainen voi harjoitella ja oppia tunnistamaan mielikuviensa sisältämiä tunteita, ajatuksia ja haluja käyttäytyä.

Lapsiin kohdistuvien seksuaalisten mielikuvien ja niihin liittyvien ajatusten ja tunteiden tunnistaminen on ensimmäinen askel kohti oman toiminnan hallintaa. Jos lapsiin liittyvät mielikuvat ovat seksuaalisia, on tärkeää harjoitella muuttamaan niitä esimerkiksi vähemmän seksuaaliseen toimintaan houkuttaviksi.

Seuraavien tehtävien kautta voit oppia miten mielikuvasi vaikuttavat ajatteluusi, tunteisiisi ja käyttäytymiseesi. Tehtävien kautta voit selvittää kuinka häiritsevinä ja/tai pakottavina koet seksuaaliset mielikuvasi lapsista. Lisäksi opit tunnistamaan, millaiset asiat tai tilanteet saavat sinut ajattelemaan lapsiin kohdistuvia seksuaalisia ajatuksia tai minkälaiset mielikuvat lisäävät halua toimia lasta vahingoittavalla tavalla.

Tehtävien kautta opit paremmin myös tiedostamaan, minkälaisia mielikuvia, ajatuksia, tunteita, kehollisia tuntemuksia ja käyttäytymistä haitallinen seksuaalinen kiinnostuksesi lapsiin sinussa herättää. Tiedostaminen on tärkeää, jotta voit myöhemmin harjoitella uudenlaista, vastuullista ajattelua ja käyttäytymistä. Oma seksuaalinen kiinnostus lapsiin ja siihen liittyvien mielikuvien tarkastelu voi olla ahdistavaa. Harjoituksia kannattaa kuitenkin tehdä, sillä tiedostaminen on ensimmäinen askel kohti oman toiminnan hallintaa ja käyttäytymisen muutosta.

 Lapsiin kohdistuvat seksuaaliset mielikuvat

Seuraavien tehtävien kautta voit tutkia omia lapsiin kohdistuvia mielikuviasi ja seksuaalisia ajatuksiasi ja sekä näihin liittyviä tunteitasi ja kehollisia tuntemuksiasi. Tehtävissä tarkastellaan myös tilanteita tai tapahtumia, jotka saavat sinut ajattelemaan lasta seksuaalisessa mielessä. Tällaisia tilanteita kutsutaan ns. laukaiseviksi tekijöiksi. Laukaisevien tekijöiden tunnistaminen on tärkeää, koska se auttaa sinua paremmin ymmärtämään, mistä lapsiin kohdistuvasta seksuaalisesta kiinnostuksesta on kyse juuri sinun kohdallasi. Tehtävissä pohditaan myös sitä, millaisia tunteita ja kehollisia tuntemuksia (esimerkiksi kiihottuminen) lasten ajatteleminen seksuaalisesti sinussa herättää. Tunteet ja tuntemukset voidaan kokea merkitykseltään myönteisinä, kielteisinä tai neutraaleina. Tiedetään, että jos asia koetaan merkitykseltään myönteisenä (esimerkiksi "lasten ajattelu seksuaalisessa mielessä tuntuu hyvältä ja kiihotun siitä"), on todennäköistä, ettei ihminen halua luopua itselleen myönteisiä tunteita ja tuntemuksia herättävästä asiasta. Sama toimii myös toisin päin eli epämiellyttävä kokemus ei kannusta jatkamaan.

Seuraavissa tehtävissä keskitytään pelkästään lapsiin liittyviin mielikuviin ja seksuaalisiin ajatuksiin (esimerkiksi ”lapsi näyttää kivalta ja vaikuttaa että hän haluaa jutella kanssani”), Ajatukset ovat mielensisäistä puhetta, jota muut eivät kuule. Lapsiin yhdistyvää seksuaalista toimintaa (esimerkiksi lasten kuvien katselua verkossa) pohditaan myöhemmin omana kokonaisuutenaan.

Tehtävä 1Tehtävä 2

 Lapsiin liittyvä seksuaalinen toiminta

Aiemmissa tehtävissä olet pohtinut omia lapsiin liittyviä seksuaalisia ajatuksiasi ja mielikuviasi. Kaikki henkilöt, joilla on seksuaalisia ajatuksia lapsia kohtaan, eivät välttämättä koskaan toteuta käytännössä lapsiin liittyviä seksuaalisia mieltymyksiään (esimerkiksi etsi lasta seksualisoivaa materiaalia tai lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä kuvaavaa materiaalia verkosta). Lapsiin liittyvistä seksuaalisista ajatuksista ja mielikuvista siirtyminen lapsiin liittyvään seksuaaliseen toimintaan ei tapahdu hetkessä, vaan edellyttää, että henkilö antaa itselleen luvan siirtyä ajattelusta toiminnan tasolle. Luvan antamisella tarkoitetaan kaikkia niitä selityksiä ja perusteluita, joita ihminen sanoo itselleen saadakseen teon/toiminnan tuntumaan sallitulta ja ei- haitalliselta. Tällaisia selityksiä voivat esimerkiksi olla: ”Katselen vain kuvia, enhän minä hyväksikäytä lasta”, ”minä vain juttelen lasten kanssa, en voi sille mitään, jos joku lapsi itse haluaa jutella kanssani seksiasioista”, ”lapsi voisi koska tahansa lopettaa keskustelun, jos ei pitäisi siitä mistä juttelemme”, ”kuvien katselusta ei ole haittaa kenellekään”.

Lisäksi siirtyminen pelkästä lasten seksuaalisesta ajattelusta lasta seksualisoivan toiminnan toteuttamiseen edellyttää sitä, että toiminta tuntuu tekijästä palkitsevalta ja myönteiseltä. Esimerkiksi lasta seksualisoivien kuvien katselu verkossa saattaa saada henkilön tuntemaan itsensä virkeäksi stressaavan päivän jälkeen tai kuvien katselu herättää seksuaalista kiihottumista, mikä tuntuu hyvältä. Tai chat-keskustelu lasten kanssa lievittää yksinäisyyden kokemusta. Henkilö, joka toimii lasta seksualisoivalla tavalla, pyrkii siis tyydyttämään jokaiselle ihmiselle luonnollisia tarpeita: mm. läheisyyttä, hallinnan tunnetta, seksuaalisen tarpeen tyydytystä, kokemusta pärjäämisestä ja osaamisesta, ystävyyttä ja tunnetta siitä, että hallitsee elämäänsä ja siihen liittyviä stressitekijöitä. Toiminnan tavoite/päämäärä on oikea ja hyväksytty, mutta keinot (lasta seksualisoiva toiminta) ovat lasta vahingoittavia, ja joissakin tapauksissa myös Rikoslain määrittelemiä seksuaalirikoksia. Omaa toimintaansa voi kuitenkin muuttaa siten, että kaikki em. tarpeet tyydyttävät, mutta oma toiminta ei aiheuta muille eikä itselle vahinkoa.

Seuraavissa tehtävissä pääset pohtimaan sitä, mikä on saanut sinut siirtymään lasta seksualisoivista ajatuksista lapsiin liittyvään seksuaaliseen toimintaan ja millä tavoin koet toiminnan palkitsevana tai häiritsevänä. Minkälaisesta toiminnasta on kyse eli mitä teet, mitkä asiat toimivat ns. laukaisevina tekijöinä lasta seksualisoivan toiminnan aloittamisella, millaisin ajatuksin annat itsellesi luvan toiminnalle sekä millaisia tunteita ja kehollisia tuntemuksia toimintaan liittyy. Lisäksi saat välineitä pohtia sitä, kuinka voisit jatkossa toimia vastuullisemmalla ja lasta kunnioittavammalla tavalla ja lisätä oman elämäsi mielekkyyttä ja omaa hyvinvointiasi.

 Tehtäviä

Mikä johtaa siihen, että toimin lasta seksualisoivalla tavalla?

Seuraavassa tehtävässä tarkastellaan sitä, millaiset tilanteet toimivat sinulla ns. laukaisevina tekijöinä lasta seksualisoivalle toiminnalle, minkälaisesta toiminnassa on kyse ja kuinka usein tällaista toimintaa esiintyy (päivittäin, viikoittain, kuukausittain). Lisäksi tutkitaan sitä, millaisin ajatuksin annat itsellesi luvan toimia lasta seksualisoivalla tavalla.

Tehtävä 3

Toiminnan muuttamiseen tähtäävät ajatukset

Luvan antamisella tarkoitetaan kaikkia niitä perusteluja ja selityksiä, joilla selität itsellesi lapsiin kohdistuvan seksuaalisen toimintasi sallituksi tai millä saat oman haitallisen toimintasi tuntumaan vähemmän haitalliselta. Esimerkki tämän kaltaisesta ajattelusta: “Kuvien katselusta ei ole kuvan lapselle haittaa ja siksi minä voin katsella kuvia” tai “kyseessä on vain kuva, minä vain katson kuvia”.

Tehtävä 4

Miten voisin toimia toisin?

Edellisessä tehtävässä tarkastelit sitä, mistä lapsiin liittyvästä seksuaalisesta toiminnasta kohdallasi voi olla kyse. Pohdit sitä, millaiset tilanteet tai asiat liittyvät siihen, että alat toimia lasta seksualisoivalla tavalla (esimerkiksi etsiä kuvia verkosta ja/tai katsella niitä). Pohdit myös sitä, millä ajatuksilla annat itsellesi luvan esimerkiksi kuvien katseluun sekä sitä, millaisia myönteisiä asioita kuvien lasta seksualisoiva toiminta sinulle antaa. Seuraavaksi tarkastellaan sitä, mistä lasta seksualisoivassa toiminnassasi voisi olla kyse. Jotta voisit jatkossa toimia toisin, edellyttää se ensin sitä, että tunnistat itsessäsi niitä asioita, jotka saavat sinut toimimaan lasta seksualisoivalla tavalla ja minkälaisia mahdollisuuksia ja esteitä koet olevan, jotta voisit toimia toisin.

Tehtävä 5

Lapsiin liittyvän seksuaalisen kiinnostuksen vaikutukset elämääni

Kaikilla ihmisillä on yleensä jokin oletus tai käsitys siitä, mihin oma aika päivässä kuluu. Tasapainoinen ja hyvä elämä perustuu usein toimivaan arkeen, johon kuuluu sopivassa määrin toimintaa ja lepoa. Lapsiin liittyvä seksuaalisella kiinnostuksella ja siihen liittyvällä toiminnalla voi olla vaikutusta useisiin elämän osa-alueisiin. Ne voivat vaikuttaa siihen, millaisista asioista kiinnostumme, keiden kanssa vietämme aikaamme, minkälaista on vapaa-aikamme miten koemme oman seksuaalisuutemme, kuinka tyytyväisiä ja onnellisia olemme elämäämme.

Seuraavassa tehtävässä tarkastellaan sitä, mihin kaikkiin asioihin lasta seksualisoivalla toiminnallasi (esimerkiksi kuvien katselua netissä) on ollut elämässäsi ja sinussa vaikutusta.

Tehtävä 6

Pohdi hyötyjä ja haittoja

Edellisessä tehtävässä arviot sitä, millaisia vaikutuksia seksuaalisella kiinnostuksellasi ja siihen liittyvällä toiminnallasi on sinuun ja elämäsi eri osa-alueisiin. Seuraavaksi pohdit vielä tarkemmin sitä, millaisia lyhyen ja pitkän aikavälin hyötyjä ja haittoja lapsiin liittyvällä seksuaalisella kiinnostuksellasi ja siihen liittyvällä toiminnalla on sinuun ja elämääsi. Yleisesti voidaan sanoa, että ihminen muuttaa käytöstään todennäköisemmin vasta silloin kun tekemisen haitat alkavat olla suurempia kuin tekemisestä saatava hyöty.

Tehtävä 7

 Muiden ongelmien huomioiminen

Stressi, ahdistus ja pelko voivat olla riskitekijöitä sille, että oman käyttäytymisen hallinta ja kontrolli pettävät. Henkilö, joilla on seksuaalinen kiinnostus lapsiin voi kokea, että hänen teoillaan ei ole mitään väliä, koska ihmiset vihaavat häntä ja hänen kaltaisiaan joka tapauksessa. On kuitenkin tärkeä muistaa, että seksuaaliset mieltymykset ja niiden toteuttaminen ovat kaksi täysin eri asiaa.

Lapsiin kohdistuva seksuaalinen kiinnostus voi liittyä myös muihin ongelmiin. Esimerkiksi häpeän ja ahdistuksen tunteet ovat varsin yleisiä niillä henkilöillä, joilla on seksuaalinen kiinnostus lapsiin. Myös erilaiset masennus- ja ahdistusoireet ovat varsin yleisiä. Lisätietoa oirenavigaattorista

Rikosseuraamukselliset ongelmat

Lapsiin kohdistuvaan haitalliseen seksuaaliseen kiinnostukseen ja siihen liittyvään toimintaan voi liittyä erilaisten voimakkaiden huolien ja pelkojen sekä ahdistuksen tunteiden lisäksi myös merkittäviä rikosseuraamuksellisia toimia. Alaikäisiin kohdistuva seksuaalinen toiminta on laitonta ja aina lapselle vahingollista. (linkki kohtaan: Seksuaalisen hyväksikäytön vaikutukset lapseen) Rikosnimikkeestä riippuen henkilö voi saada syytteen ja hänet voidaan tuomita esimerkiksi sakkoihin, ehdolliseen tai ehdottomaan vankeuteen.

Rikosrekisterimerkintä lapseen kohdistuvasta seksuaalirikoksesta vaikeuttaa usein tulevaisuuden työnsaantia ja estää kokonaan tiettyihin työtehtäviin hakeutumisen. Kielteiset vaikutukset heijastuvat usein myös ihmissuhteisiin esimerkiksi tärkeiden ystävyys ja läheissuhteiden katkeamisena. Seuraukset ovat yhteydessä lähes kaikkiin elämänalueisiin, mielenterveyttä ja hyvinvointia heikentäen.

Vastuullinen ja mielekäs seksuaalikäyttäytyminen ei koskaan vaaranna omaa eikä toisten hyvinvointia. Suomen Rikoslaki on lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten osalta varsin yksiselitteinen ja lain noudattaminen yksinkertaista: Lasta ei saa käyttää omien seksuaalisten tarpeiden tyydyttämiseen.

Suomen laki suojaa jokaista ihmistä seksuaaliselta väkivallalta, hyväksikäytöltä ja riistolta. Lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä on Suomen lain mukaan alle 16 -vuotiaaseen kohdistettu seksuaalinen teko, joka on omiaan vahingoittamaan lapsen kehitystä, tai lapsen johdattaminen tällaiseen tekoon.

Suojaikäraja on 18 vuotta silloin, kun kyse on lapsen vanhemmasta tai vanhempaan rinnastettavassa asemassa olevasta, tai muuten lapseen nähden auktoriteettiasemassa olevasta henkilöstä (valmentaja, opettaja, ohjaaja, lähiomainen tmv.) Myös seksuaalipalvelujen ostaminen alle 18-vuotiaalta lupaamalla tai antamalla korvaus seksuaalisia tekoja vastaan on rikos.

Lapsi on haavoittuva ja tarvitsee erityistä suojelua ja huolenpitoa. Myös lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin eli ”grooming” on rikos. Jos toiminta menee valmistelua pidemmälle, on kyse jo vähintään lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yrityksestä vaikka fyysistä tapaamista ei tapahtuisi.

Nuorten keskinäinen ja yhteisymmärryksessä tapahtuva seksuaalinen toiminta silloin, kun heidän iässä ja henkisessä ja ruumiillisessa kypsyydessä ei ole suurta eroa, ei ole seksuaalista hyväksikäyttöä. Suomessa suojaikärajaa, eli 16-vuotta nuorempi lapsi, ei kuitenkaan voi lain mukaan antaa suostumusta itseensä kohdistuvalle seksuaaliselle teolle, joka täyttää laissa määritellyn seksuaalirikoksen tunnusmerkistön. Lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä ja tämän valmistelua koskeva lainsäädäntö pätee myös digitaalisessa mediassa. Digitaalisen median välityksellä tapahtuneista seksuaalisista teoista lasta kohtaan on nostettu syytteitä ja annettu tuomioita. Esimerkiksi lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä kuvaavan materiaalin käyttö eli niin kutsutun “lapsipornon” käyttö itsessään voi jo täyttää rikoksen tunnusmerkistön. Myös lapsen houkuttelu seksuaaliseen toimintaan on kriminalisoitu. Älä syyllisty seksuaalirikokseen vaan hae apua!


Omahoidon alkuunSeuraava osio