Tietoa seksuaalisuudesta

Tässä osiossa on avattu termejä, joita seksuaalisuuteen liittyy. Osiossa pohditaan myös sitä, mitä seksuaalisuus meille kullekin tarkoittaa ja miten se omassa elämässä näyttäytyy. Osion lopussa käydään läpi joitakin seksuaalisuutta uhkaavia tekijöitä.

 Mitä on seksuaalisuus?

Seksuaalisuus on olennainen osa ihmisyyttä koko hänen elämänsä ajan. Siihen kuuluvat seksuaalinen kehitys, biologinen sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, sosiaalinen sukupuoli-identiteetti ja sen mukainen rooli, sekä suvun jatkaminen. Seksuaalisuus voidaan kokea ja ilmaista monin eri tavoin: asenteissa, arvoissa, uskomuksissa ja suhteessa itseen ja toisiin. Seksuaalisuuteen ja sen ilmaisuun vaikuttavat psykologiset, biologiset, kulttuuriset, sosiaaliset, poliittiset, historialliset, uskonnolliset, taloudelliset ja henkiset tekijät (WHO:n määritelmän pohjalta).

Katso videolta, kun kliininen seksologi, psykoterapeutti Tarja Santalahti kertoo termeistä seksuaalisuus, seksi ja seksiäly.

 Seksuaaliterveys on vaalimisen arvoista

Seksuaaliterveys on fyysisen, emotionaalisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila suhteessa seksuaalisuuteen; se ei ole pelkästään sairauden tai vajaatoiminnan poissaoloa.

Hyvä seksuaaliterveys edellyttää positiivista ja kunnioittavaa asennetta seksuaalisuuteen ja sisältää halutessaan mahdollisuuden nautinnollisiin ja turvallisiin seksuaalisiin kokemuksiin vapaana pakottamisesta, riistosta ja väkivallasta. Jotta hyvä seksuaaliterveys voidaan saavuttaa ja ylläpitää, kaikkien ihmisten seksuaalioikeuksia tulee kunnioittaa ja suojata (WHO:n määritelmän pohjalta). .

Katso videolta, kun kliininen seksologi, psykoterapeutti Tarja Santalahti kertoo eheästä seksuaalisuudesta ja oman kehon kunnioituksesta.

 Seksuaalisuus osana minuutta

Seksuaalisuus on osa minuutta. Se sisältää kuvan siitä, mikä käsitys meillä on itsestämme. Käsitykseen on vaikuttanut vuorovaikutus, joita meillä on ollut ja on muiden ihmisten kanssa.

Vauvasta lähtien olemme saaneet palautetta omasta itsestämme. Se miten meitä on kohdeltu, ja miten esimerkiksi kehoamme on kosketettu, on osa seksuaalista minuuttamme. Murrosikä on ollut yksi erityisistä ajanjaksoista, jossa seksuaalisuudella on suuri merkitys minuuteemme. Seksuaaliseen minuuteen liittyy myös roolit. Minkälaisia rooleja meille on annettu ja mitä rooleja olemme itse omaksuneet. Miten koemme pärjäävämme nyt aikuisuudessa tai ikääntyneenä?

Seksuaalisuus osana minuutta on kehittyvä, kasvava ja moninainen ulottuvuus. Toisinaan on tarpeellista kääntyä itseen päin ja pohtia omia tuntemuksia ja tutustua uusiin asioihin rauhassa.

 Seksuaalisuus osana parisuhdetta

Seksuaalinen hyvinvointi on osa onnellista parisuhdetta. Onnellisuuden eteen kannattaa tehdä hyviä valintoja ja päätöksiä. Seksi parisuhteessa on yksi tapa ilmentää seksuaalisuutta. Onnellisuuden ytimessä yhtenä osana on usein seksuaalinen halu, sen kokeminen ja näyttäminen. Toisaalta on tärkeä muistaa, että seksuaalisuuden merkitys tai tarve seksiin toimintana vaihtelevat läpi elämän. Kokemus omasta seksuaalisuudesta yksin ja toisen kanssa mahdollistuu nautinnollisena, kun myönteisyys on osa kokemusta. Onko suhteessa jotakin sellaista, joka estää myönteisyyden kokemisen tai lähellä olemisen toisen kanssa? Miten voin säilyttää rajani suhteessa toiseen? Nämä ovat kysymyksiä, joita jokainen on varmasti pohtinut omalla kohdallaan.

Elämän tilanne, sairastuminen ja esimerkiksi ikääntyminen vaikuttavat väistämättä parisuhteen seksuaalisuuteen ja seksiin. Seksuaalisuus on herkkä alue meissä reagoimaan, se paljastaa helposti niin hyvinvointimme kuin huonovointisuutemme myös parisuhteessa.

Seksin määrä ei ole mittari seksuaaliselle tyytyväisyydelle suhteessa vaan se, kuinka tyydyttävää tai riittävää seksi on elämäntilanteeseen nähden. Kaikki kohtaavat enemmän tai vähemmän vaikeuksia seksin suhteen. Ongelmat vaativat molemmilta vastuun ottoa niiden hoitamisesta. Toimivaa ja turvallista seksisuhdetta kannattaa kannatella vaikeiden aikojen yli.

 Seksuaalisuuden termejä

Seksuaalinen suuntautuminen

Seksuaalinen suuntautuminen syntyy ihmisen kokiessa seksuaalista mielenkiintoa ja seksuaalista halua sekä kiihottumisen tunnetta miehiä, naisia tai molempia edellä mainittuja kohtaan. Toisaalta seksuaalista mielenkiintoa, halua ja kiihottumisen tunnetta voi esiintyä edellä mainittujen lisäksi myös moniin muihin seksuaalisiin suuntauksiin nähden. Seksuaalinen suuntautuminen ei ole joko-tai-ilmiö, vaan se asettuu jatkumolle, aivan kuten seksuaalinen identiteettikin. Kyse on seksuaalisen suuntautumisen joustavuudesta, jossa seksuaalisuutta tarkastellaan enemmän seksuaalisen halun ja mielenkiinnon näkökulmasta ihmisen elämän kulussa.

Seksuaalinen mielenkiinto ja halu voivat muuttua iän, itsevarmuuden ja elämänkokemuksen myötä. Ihminen saattaa kuvata tilannetta niin, että pääsääntöisesti hän kokee olevansa hetero ja toisaalta hänellä on myös seksuaalista kiinnostusta samaa sukupuolta olevaan henkilöön. Ihminen voi siis joustaa seksuaalisessa suuntautumisessaan.

Ihmisellä on oikeus vapauteen valita oma seksuaalinen todellisuus, loukkaamatta kuitenkaan muiden oikeutta. On aina muistettava, että ihmisen seksuaalinen suuntautuminen on yksilöllistä ja omaa mielenkiinnon, halun ja kiihottumisen joustovaraa on hyvä tarkastella rauhassa.

Seksuaalinen identiteetti

Persoonallinen seksuaalinen identiteetti sisältää monia eri ulottuvuuksia, kuten seksuaaliset tarpeet, seksuaaliset arvot, seksuaaliseen toimintaan ja kumppaniin liittyvät mieltymykset ja ilmaisun tavat.

Toinen osa seksuaalista identiteettiä on sosiaalinen seksuaalinen identiteetti, jossa tärkeää on se, että ihminen kokee kuuluvansa ryhmään ja sen mukaiseen identiteettiin. Tämä on myös itsetunnon merkittävä osa.

Seksuaalinen identiteetti vakiintuu vasta varhaisaikuisuudessa, mutta suurimmalla osalla on jonkinasteinen käsitys seksuaalisesta identiteetistään nuoruusikään mennessä. Kasvuympäristön normit ja yhteiskunnassa vallitseva perhe -oja parisuhdekulttuuri saattavat viivästyttää henkilön identiteettityötä, erityisesti silloin, jos hänen seksuaalinen identiteettinsä poikkeaa enemmistöstä.

Sukupuoli

Nykykäsityksen mukaan hyvin harva ihminen edustaa yksiselitteisesti feminiinistä naista tai maskuliinista miestä. Sukupuoli on monimuotoinen, ja sillä on monia ilmenemistapoja. Sukupuoli on muun muassa biologinen ja juridinen kokemus. Sukupuoli ei ole joko tai vaan sekä että. Millainen kokemus ihmisellä on sukupuolestaan, on oleellista.

Biologinen sukupuoli muodostuu geneettisestä, anatomisesta ja hormonaalisesta sukupuolesta. Kaikki ei siis ole silmin havaittavia tosiasioita. Ihminen voidaan toisaalta myös sosiaalistaa sukupuoleen tai jopa kasvatuksella taivuttaa toivottuun sukupuoleen, mutta nykykäsityksen mukaan tämä toiminta on arveluttavaa eettisesti ja moraalisesti.

Sosiaalinen sukupuoli sisältää kokemukselliset, persoonalliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja juridiset ominaisuudet. Sosiaalisen sukupuolen ilmentäminen näkyy muun muassa rooleissa, pukeutumisessa ja eleissä. Sosiaalinen sukupuoli on ihmisen oma tapa tehdä itsensä sukupuoliseksi.

Juridinen sukupuoli muodostuu nimestä ja henkilötunnuksesta. Henkilötunnuksen perusteella voi syntyä myös eriarvoista kohtelua.

 Seksuaalisuutta ja seksiä uhkaavia tai haittaavia tekijöitä

Seksuaalisuutta uhkaavia tekijöitä on useita, mutta niihin on saatavilla apua. Ole rohkea ja puhu ongelmista ammatti-ihmisen kanssa, kun seuraavan kerran menet vastaanotolle. Yhdessä voitte pohtia ja päättää, millainen apu juuri nyt on tarpeellista.

Seuraavassa on käsitelty päihteiden ja mielenterveyshäiriöiden vaikutusta seksuaalisuuteen.

Päihteet

Yleisesti voidaan sanoa, että päihteet aiheuttavat seksiin liittyviä vaikeuksia, koska ne sotkevat aivojen mielihyväjärjestelmää. Pahin lopputulos on se, että mikään seksissä ei tuota mielihyvää. Päihteistä alkoholin vaikutus on suurin. Päihteiden vaikutukset voivat näkyä vielä vuosia niiden lopettamisen jälkeen. Päihteiden käytön yhteyttä on tutkittu muun muassa seksuaaliseen haluun, kiihottumiseen, orgasmiin ja seksielämän tyytyväisyyteen. Alkoholilla on todettu olevan suurempi vaikutus kuin huumeilla, erityisesti erektioon. Huumeet vaikuttavat erityisesti orgasmin saavuttamisen vaikeuteen.

Päihderiippuvuus on siis aivojen sairaus, jossa viestijärjestelmä on vaurioitunut. Viestit eivät näin ollen kulje myöskään makuuhuoneessa seksin aikana. Se mikä luonnollisesti antaa seksuaalista mielihyvää, ei anna sitä enää tarpeeksi. Päihtyneenä ehkäisy unohtuu helposti, keskenmenoriski ja lapsettomuus voivat olla seurausta päihteiden käytöstä.

Päihdelinkki

Mielenterveydenhäiriöt

Mielenterveyden häiriöiden yhteydessä esiintyvät seksuaalisten toimintojen häiriöt ovat tavallisia.

Kliininen seksologi ja psykoterapeutti Tarja Santalahti kertoo videolla mielenterveyshäiriöiden ja seksuaalisuuden häiriöiden yhteydestä.

Masennus

Masennus ja seksuaaliset toimintahäiriöt esiintyvät usein samanaikaisesti ja vahvistavat toisiaan. Lisäksi usein tulevat itsetunto-ongelmat, kuten arvottomuuden tunne. Toisaalta usein arvioimme virheellisesti, että masentunut henkilö ei välitä seksistä. Monet masentuneet henkilöt kokevat seksuaalisuuden ja seksin olevan tärkeä osa elämää.

Lääkkeet, joita käytetään masennuksen hoitoon, voivat lisätä erektiohäiriötä ja aiheuttaa seksuaalisen halun laskua. Toisaalta masennuksen helpottaessa, seksitoiminnot saattavat myös palata ennalleen tai ainakin ongelmat helpottua. Lääkehoitoa ei kuitenkaan kannata lyödä laimin, vaan kertoa asiasta hoitavalla lääkärille. Toisinaan apu saattaa löytyä lääkeannosta laskemalla, parin päivän lääketauolla tai lääkettä vaihtamalla.

Orgasmin viivästymiseen tai kyvyttömyyteen saada orgasmia voivat liittyä masennukseen kuten myös laukeamisen vaikeus. Puutumisen tunne ja seksuaalisten mielikuvien väheneminen ovat myös osalla oireina masennuksesta.

Ahdistus

Ahdistunut henkilö voi hakea seksistä turvaa ja lohtua. Ahdistuneisuushäiriöihin liittyy usein muutakin sairautta. Tämä muu sairaus voi aiheuttaa seksuaalista haluttomuutta, ei ahdistus itsessään. Traumaperäinen stressireaktio ja siihen liittyvä voimakas ahdistus aiheuttavat seksuaalisia ongelmia, eteenkin jos kyse seksuaalisesta kaltoinkohtelusta

Ahdistukseen käytettävistä lääkkeistä voi seurata seksuaalisen halun puutetta tai vaikeus saavuttaa orgasmia.

Psykoosi

Psykoosin hoitoon tarkoitetuista lääkkeistä seuraa usein seksuaalisia haittoja. Tosin ilman lääkehoitoakin voi esiintyä seksissä toimintahäiriöitä, jotka liittyvät psykoosin oireisiin, kuten muun muassa impulssikontrollihäiriöt ja seksuaalisen halun puute. Toisaalta ristiriitaa saattaa aiheuttaa se että, seksuaalinen halu laskee, toisaalta seksuaalinen toimintakyky paranee lääkityksen myötä ja normaali seksuaalinen halukkuus mahdollistuu. Lääkeannoksen tarkastaminen on varmasti aiheellista.

Skitsofrenia

Hoitamattomasta skitsofreniasta voi olla seurauksena seksuaalisen halun häiriöitä ja erektioongelmia. Maitovuoto rinnoista, limakalvojen kuivuminen ja kuukautiskierron epäsäännöllisyys saattavat olla seurausta lääkityksestä.

Kaksisuuntainen mielialahäiriö

Bipolaarista mielialahäiriötä sairastavalla mielialat vaihtelevat depression ja manian välillä. Aistiharhoja tai harhaluuloja voi myös esiintyä. Seksuaalisuuden kannalta masennusjakson aikana seksuaalinen halukkuus saattaa olla vähäistä, kun taas maniajakson aikana voi ilmetä korostunutta seksuaalista halua. Ongelmana voi olla maniajakson aikainen valheellinen hyvä olotila, jolloin lääkkeet jäävät käyttämättä ja sairausjakso pitkittyy. Lääkitys voi aiheuttaa seksuaalisen halun muutoksia ja kiihottumis- ja orgasmiongelmia. Ajatukset ja havaintomaailma muuttuvat epänormaaleiksi myös seksuaalisuuden osalta. Harha-aistimukset ja myös seksuaalisen todellisuudentajun menettäminen ovat tyypillisiä oireita. Sosiaalinen elämä usein kapenee ja ihmissuhteiden luominen ja niistä huolehtiminen vaikeutuu. Mahdollisuus seksuaaliseen hyväksikäyttöön voi lisääntyä. Parisuhdeongelmat ja seksiongelmat ovat tyypillisiä erityisesti oireiden pahenemisvaiheessa. Mahdollinen kumppani täytyy aina huomioida.

Persoonallisuushäiriöt

Persoonallisuushäiriöön liittyy usein ongelmia seksuaalielämässä. Sosiaalinen elämä voi kaventua ja sairauteen mahdollisesti liittyvät epäluuloiset ajatukset tai vaikeus ilmaista tunteitaan vaikuttavat parisuhteen luomiseen. Persoonallisuushäiriöille on myös tyypillistä sairauden tunteen puuttuminen, mikä vaikuttaa esimerkiksi siihen, että lääkkeitä ei välttämättä käytetä tai niitä käytetään vastoin ohjeita.

Riippuvuudet

Erilaiset riippuvuudet ovat lisääntyneet myös seksiin liittyvissä asioissa. Riippuvuus pornoon tai seksiin voi toimia esimerkiksi puolustuskeinona hankalassa tilanteessa elämässä, toiminta voi olla neuroottista tai traumasta syntynyttä. Toistuva kierre on tyypillinen: antautuminen ja erilaiset rituaalit, seksuaalisen toiminnan aika ja lopuksi tyypillisesti epätoivo, tyhjyyden tunne, levottomuus, ahdistus, masennus ja itsetunnon heikkeneminen. Kyky olla kontaktissa toiseen ihmiseen tasavertaisesti ei toteudu, vaan toiset ihmiset ovat seksuaalisia kohteita. Oma minuus ei ole selkeä, eivätkä rajat suhteessa toisiin ole kunnossa.

 Häiriöaltis seksuaalisuus

Katso videolta tietoa seksuaalisuuden häiriöistä. Videolla esiintyy kliininen seksologi, psykoterapeutti Tarja Santalahti.