Mistä sukupuolen moninaisuudessa on kyse?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​Mitä tarkoittaa olla nainen tai mies tai jotain muuta? Mitä tarkoittaa sukupuolen ilmaisu tai ​sukupuoliristiriita? Mistä oikeastaan puhutaan, kun puhutaan sukupuolen moninaisuudesta? Tästä kappaleesta löydät perustietoa sukupuolesta ja sukupuolen moninaisuudesta. Sukupuolen moninaisuus

Sukupuoli on moninainen, mikä tarkoittaa, ettei sukupuoli ole jaettavissa kahteen, toisilleen vastakkaiseen ja selvästi toisistaan erotettavaan sukupuoleen, vaan sukupuolen ilmenemismuodot ovat huomattavasti moninaisemmat.

Sukupuolen voi ajatella rakentuvan henkilön biologisesta sukupuolesta, sosiaalisesta sukupuolesta, sukupuolen ilmaisusta sekä sukupuoli-identiteetistä. Seksuaalinen suuntautuminen puolestaan kertoo siitä, kenestä henkilö kiinnostuu seksuaalisesti ja/tai romanttisesti. Kun puhutaan sukupuolen moninaisuudesta, puhutaan sukupuolienemmistöistä ja sukupuolivähemmistöistä.

Seuraava kuva havainnollistaa sukupuolen moninaisuutta.

Sukupuoli-identiteetti

Nainen
Mies
Muu

Sukupuolen ilmaisu

Feminiininen
Maskuliininen
Muu

Seksuaalinen kiinnostus

Naisiin
Miehiin
Muihin

Romanttinen kiinnostus

Naisiin
Miehiin
Muihin

Syntymässä määritelty sukupuoli

Mies
Nainen
Muu/intersukupuolinen

 Moninainen sukupuoli ja sen monet käsitteet

Sukupuolta voidaan tarkastella jatkumona. Sukupuoli-identiteetti voidaan kokea binäärisenä tai ei-binäärisenä (eng. binary/non-binary). Binäärisellä identiteetillä tarkoitetaan tyypillisesti sukupuolen kokemusta joko naisena tai miehenä, kun taas ei-binäärillä identiteetillä tarkoitetaan henkilöä, jonka sukupuoli-identiteetti ei sovi kaksinapaiseen nais-mies jaotteluun. Tällöin sukupuoli-identiteetti voi olla esimerkiksi muunsukupuolinen, sukupuoleton tai genderfluid.

Kun puhutaan sukupuolienemmistöistä, puhutaan cissukupuolisista. Cissukupuolinen tarkoittaa henkilöä, jonka sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu ovat hänelle syntymässä määritellyn sukupuolen ja siihen liittyvien odotusten mukaisia. Cis-sana tulee latinasta ja tarkoittaa “tällä puolen”, kun taas trans-sana tarkoittaa “toisella puolen".

Kun puhutaan sukupuolivähemmistöistä, puhutaan transihmisistä. Tätä termiä käytetään usein kattoterminä useammille erilaisille transidentiteeteille. Transihmisiin kuuluvat mm. Transsukupuoliset, muunsukupuoliset ja transvestiitit. Transihmisten lisäksi sukupuolivähemmistöön kuuluvat intersukupuoliset. Edellä mainittuja termejä on avattu tarkemmin alla.

Transsukupuolinen

on henkilö, jonka sukupuoli-identiteetti ei vastaa hänelle syntymässä määriteltyä sukupuolta. Transsukupuolinen henkilö voi identifioida itsensä naiseksi, mieheksi tai joksikin muuksi.

  • Transmies on mies, joka on syntymässä määritelty tytöksi, mutta jonka sukupuoli-identiteetti on mies. Hän voi määritellä itsensä miehenä, transmiehenä tai esimerkiksi transtaustaisena miehenä.
  • Transnainen on nainen, joka on syntymässä määritelty pojaksi, mutta jonka sukupuoli-identiteetti on nainen. Hän voi määritellä itsensä naisena, transnaisena tai esimerkiksi transtaustaisena naisena.
Muunsukupuolinen

voi olla samanaikaisesti sekä mies että nainen, jotain mieheyden ja naiseuden väliltä tai kokonaan jaottelun ulkopuolelta.

Genderfluid

Sukupuoli-identiteetti koetaan liukuvana tai muuttuvana.

Transvestiitti

on henkilö, joka kokee ajoittaista tarvetta ilmaista ulkoisella olemuksellaan ja toiminnallaan toista (usein toista binääristä) sukupuolta kuin mikä hänelle on syntymässä määritelty. Transvestiitti ei koe tarvetta korjata sukupuoltaan (esim. juridisesti tai lääketieteellisesti), vaan on tyytyväinen syntymässä määritettyyn sukupuoleensa.

Intersukupuolisuus

Intersukupuolisuus tarkoittaa kehon luonnollista vaihtelua ja erilaisia kehon variaatioita, joissa sukupuolitetut piirteet, kuten kromosomit, sukuelimet tai hormonitoiminta eivät yksiselitteisesti vastaa mies- tai naistyypillistä kehoa. Intersukupuoli voi olla joillekin henkilöille myös sukupuoli-identiteetti. Toisille henkilöille, joilla on intersukupuolinen keho, sukupuoli-identiteetti voi olla nainen, mies tai jokin muu.


Terminologian osalta on hyvä muistaa, että jokainen määrittelee omaa identiteettiään omin sanoin. Näin ollen samat termit eivät merkitse kaikille täysin samoja kokemuksia. Tämän vuoksi on tärkeää pohtia omaa ja toisaalta sensitiivisesti kuulla toisen kokemusta omasta sukupuoli-identiteetistä.

Lisää terminologia löydät täältä:

Sateenkaarisanasto (Seta)

 Sukupuolen ilmaisu

Sukupuolen ilmaisulla tarkoitetaan kulttuurissamme esiintyviä tapoja ilmaista sukupuolta tietyillä tavoin. Sukupuolen ilmaisu on siis sellaista toimintaa, jolla ilmaisemme ympäristöllemme sukupuoltamme. Se voi tapahtua tietoisesti tai tiedostamatta. Sukupuolen ilmaisu voi tarkoittaa esimerkiksi erilaisia käyttäytymistapoja, ulkonäön (kuten vaatetuksen), puhetyylin, ilmeiden tai eleiden ilmaisua.

Sukupuolen ilmaisua tarkastellaan usein feminiinisyyden ja maskuliinisuuden kautta. Feminiinisyydellä ja maskuliinisuudella tarkoitetaan moninaista joukkoa erilaisia piirteitä, joiden ajatellaan olevan naisellisia tai miehisiä. Androgyynisyydellä taas tarkoitetaan sellaista sukupuolen ilmaisua, jossa yhdistyvät sekä maskuliiniset että feminiiniset piirteet.

Feminiiniset ja maskuliiniset piirteet eivät ole yhtenäisiä tai selkeitä, vaan muodostuvat erilaisista esimerkiksi luonteeseen, käyttäytymiseen tai ulkoiseen olemukseen liittyvistä piirteistä. On myös hyvä huomata, että se, mikä milloinkin nähdään feminiinisenä, maskuliinisena tai androgyyninä, on hyvin kulttuurikohtaista.

Lisäksi opimme lähiympäristöstämme ja vuorovaikutuksesta käsityksiä siitä, mikä on maskuliinista, feminiinistä tai androgyyniä.

 Sukupuolen korjaus

Sukupuolen korjaamisella tarkoitetaan prosessia, jossa henkilö korjaa juridista sukupuoltaan ja/tai muokkaa lääketieteellisin hoidoin kehollisia sukupuoliominaisuuksiaan vastaamaan kokemaansa sukupuoli-identiteettiä. Sukupuolen korjaamisella voidaan tarkoittaa lääketieteellisiä korjaushoitoja ja/tai sukupuolen korjaamista sosiaalisesti tai juridisesti.

  • Lääketieteelliset korjaushoidot tarkoittavat esimerkiksi hormonihoitoja tai erilaisia leikkaushoitoja.
  • Juridinen sukupuolen korjaaminen tarkoittaa henkilötietojen muuttamista väestörekisterissä
  • Sosiaalisella sukupuolen korjauksella tarkoitetaan sitä, että henkilö alkaa elää kokemaansa sukupuoli-identiteettiä todeksi sosiaalisissa suhteissa ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa.

 Sukupuolinormatiivisuus ja -sensitiivisyys

Erilaiset stereotypiat ja kirjoittamattomat säännöt vaikuttavat siihen, millaiseksi esimerkiksi sukupuolta koskevat normit muodostuvat.

Sukupuolinormatiivisuus

Sukupuolinormatiivisuudella tarkoitetaan ajatusmallia, jonka mukaan sukupuolia oletetaan olevan kaksi toisilleen vastakkaista. Normin mukaan sukupuoli nähdään muuttumattomana ja anatomisesti ja biologisesti määriteltävänä.

Sukupuolinormatiivisuuteen kuuluvat myös ajatukset sukupuolen ilmaisusta tietyillä tavoilla. Sukupuolinormatiivisuus voi näkyä arjessa esimerkiksi tilanteissa, joissa julkisissa tiloissa on käytettävissä vain naisille tai miehille osoitettuja wc-tiloja tai esimerkiksi siinä, miten oletetaan miehen tai naisen pukeutuvan.

On hyvä myös huomata, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöryhmien sisällä ilmenee usein ryhmän sisäisiä normeja. Tämä voi näkyä esimerkiksi sillä tavoin, että vain tietynlaista sukupuolen kokemusta ja ilmaisua pidetään suotavana transidentiteetille. Tällainen ryhmän sisäinen syrjintä voi olla hyvin haavoittavaa.

Sukupuolisensitiivisyys

Sukupuolisensitiivisyydellä tarkoitetaan sellaista ajattelua, jossa huomioidaan sukupuolinormatiivisuus ja sen vaikutukset niin yksilön kuin yhteisönkin tasolla.

Sukupuolisensitiivyydestä puhutaan usein kasvatuksen yhteydessä, jolloin sillä tarkoitetaan sitä, että kasvatuksessa jokaiselle lapselle tehdään tilaa kasvaa ja olla omanlaisiaan tyttöjä, poikia tai muilla tavoin itseään määrittäviä lapsia. Tasa-arvoinen ja yhdenvertainen varhaiskasvatus määritellään Suomen laissa.

Sensitiivyyden käsite menee helposti sekaisin neutraaliuden käsitteen kanssa. Sen sijaan, että ihmisistä ja identiteeteistä puhuttaisiin sukupuolineutraaleina, voidaan sukupuolineutraalin käsitettä käyttää puhuttaessa esineistä, tiloista tai kielestä, esimerkiksi wc-tilojen voidaan ajatella olevan sukupuolineutraaleja.​

 Sukupuoli-identiteetin kehittyminen

Lapsen sukupuoli määritellään tällä hetkellä syntymässä ulkoisten biologisten ja fysiologisten sukupuoliominaisuuksien perusteella. Juridisia sukupuolia on Suomessa tällä hetkellä kaksi. On maita, joissa on käytössä kolmas juridinen sukupuoli, joka tekee näkyvämmäksi sukupuolen moninaisuutta sisältäen mm. muunsukupuoliset, sukupuolettomat ja intersukupuoliset.

Sukupuoli-identiteetin kehittyminen on biopsykososiaalinen prosessi, jossa keskeisiä tekijöitä ovat fysiologiset tekijät, genetiikka ja hormonitoiminta, sekä psykososiaaliset kehitykselliset tekijät. Nykytietämyksen mukaan sukupuoli on moniulotteinen ilmiö, eikä mikään näistä tekijöistä yksinään määritä millaiseksi kukin oman sukupuolensa kokee.

Sukupuoleen kuuluu itsemäärittelyoikeus: jokaiselle meillä on oikeus määritellä oman identiteettimme sisältö, oikeus olla määrittelemättä itseään ja oikeus muuttaa näitä määrittelyjä.

Sukupuolen moniulotteisen luonteen vuoksi, ei syntymässä määritelty sukupuoli välttämättä vastaa suuntaa mihin sukupuoli-identiteetti myöhemmin kehittyy. Tämän mahdollisen sukupuoliristiriidan tiedostaminen vaihtelee jokaisen oman elämän mukaan, yhtä oikeaa hetkeä sille ei ole.

 Sukupuoliristiriita ja dysforia

Sukupuoliristiriita tarkoittaa kokemusta, jossa

  • Ihmisen sukupuoli-identiteetti on ristiriidassa hänen syntymässä määritetyn sukupuolensa kanssa
  • Oma sukupuoli-identiteetti ei vastaa muiden ihmisten itsessä näkemää sukupuolta.

Sukupuoliristiriitaan liittyvät kokemukset ovat hyvin yksilöllisiä ja ne voivat herätä eri elämänvaiheissa.

Mitä on sukupuolidysforia?

Monesti sukupuoliristiriitaan yhdistyy sukupuolidysforian kokemus, jolla tarkoitetaan sukupuoliristiriidasta aiheutuvaa voimakasta pahan olon ja ahdistuneisuuden tunnetta, joka pahimmillaan alentaa kokonaisvaltaista hyvinvointia ja toimintakykyä.

Sukupuolidysforia voidaan jakaa kehodysforiaan ja sosiaaliseen dysforiaan.

  • Kehodysforia tarkoittaa ahdistuksen, inhon ja vierauden tunnetta omia sukupuolitettuja kehon piirteitä kohtaan. Kehodysforia voi tuntua erilaisena psyykkisenä kipuna ja vastenmielisyytenä kehoa kohtaan. Jotkut kokevat kehodysforiaa herkemmin kuin toiset. Joskus taas kehodysforian kokemusta voi olla vaikeaa havainnoida tai määritellä.
  • Sosiaalinen dysforia tarkoittaa sellaista ahdistuneisuuden ja pahan olon tunnetta, joka herää sosiaalisissa tilanteissa, joissa henkilö kokee tulevansa väärinsukupuolitetuksi tai -kohdatuksi. Tällaisiin tilanteisiin liittyy usein kokemus itsen ohittamisesta, näkymättömäksi tekemisestä ja yleisesti epämukavuudesta ja kiusallisuudesta.

Silloin kun dysforia aiheuttaa voimakasta ahdistuneisuutta, hankaloittaa arkea ja heikentää toimintakykyä, on tärkeä löytää keinoja niin sosiaalisen dysforian kuin kehodysforian kanssa työskentelyyn. On kuitenkin hyvä myös huomata, että aina sukupuoliristiriidan kokeminen ei tarkoita sitä, että kokisi dysforiaa, vaan nämä kokemukset ovat hyvin yksilöllisesti määräytyviä.

Miten dysforian aiheuttamaa ahdistusta hoidetaan?

Sukupuolidysforian aiheuttamaa ahdistuneisuutta ja pahaa oloa voidaan hoitaa muun muassa psykoterapeuttisin, fysioterapeuttisin ja lääketieteellisin keinoin.

Lääketieteellisiä keinoja tarvitaan silloin, kun on tarve muokata kehon piirteitä vastaamaan omaa sukupuolen kokemusta. Kaikki sukupuoliristiriitaa kokevat eivät koe tarvitsevansa lääketieteellisiä korjaushoitoja. Heille sukupuoli-identiteetin ilmaisun muokkaaminen esimerkiksi vaattein vahvistaa kokemusta omasta sukupuoli-identiteetistä.

Psyko- ja fysioterapeuttisten keinojen käyttäminen sukupuolidysforian hoidossa tarkoittaa mm. erilaisten kehoharjoitusten ja ahdistuksenhallintakeinojen hyödyntämistä.

Psykoterapeuttisen työskentelyn tarkoitus on oppia toimimaan dysforian tuottaman ahdistuneisuuden kanssa ja löytää keinoja tasapainoisen arjen ja elämän tueksi.

Fysioterapeuttisen työskentelyn tarkoitus on tukea asiakkaan kehollista jäsentämistä mm. kokemuksellisen oppimisen avulla. Fysioterapiassa haetaan konkreettisia keinoja turvalliseen kehon kokemiseen.

 Vähemmistöstressi ja sisäistetty itsesyrjintä

Vähemmistöstressillä tarkoitetaan ylimääräistä kuormitusta, mikä johtuu syrjinnän kokemuksista tai pelosta. Stressi lisää riskiä sairastua psyykkisesti tai fyysisesti. Pitkään jatkunut stressitila altistaa mm. masennus- ja ahdistusoireille. Kaikki eivät vähemmistöstressiä koe.

Sisäistyneellä itsesyrjinnällä tarkoitetaan sitä, kun yhteiskunnan hetero- ja sukupuolinormatiiviset ja jopa vihamieliset viestit limittyvät osaksi omaa identiteettiä ja värittävät suhdetta itseen. Suhde omaan itseen ja identiteettiin voi tällöin muodostua kielteiseksi, jolloin ihminen alkaa suhtautua itseensä negatiivisesti esimerkiksi kritisoiden, inhoten tai jopa vihaten itseään.​

 Sukupuoli ja seksuaalisuus

Seksuaalinen suuntautuminen määritellään tunteiden ja halujen kohteen mukaan ja se on sukupuolen tapaan moninainen ilmiö. Seksuaalinen suuntautuminen ei ole suoraan johdettavissa sukupuolikokemuksesta, sillä seksuaalisuus ja sukupuoli ovat eri asioita, vaikka voivatkin liittyä yhteen.

Myös seksuaaliseen suuntautumiseen pätee itsemäärittelyoikeus, jokaisella on sukupuolesta riippumatta oikeus määritellä oma seksuaalisuutensa.​

Voit tutkia seksuaalisuuttasi itsenäisesti Mielenterveystalon Seksuaalisuuden omahoito-ohjelman avulla.

Seksuaalisuuden omahoito-ohjelma
Omahoidon alkuunSeuraava osio​​​


​​

 ‭(Hidden)‬ tooltip style

<FORM> tags are not supported in the HTML specified in either the Content property or the Content Link property. You can remove the <FORM> tag, or use the Page Viewer Web Part, which supports the HTML <FORM> tag. More about the Page Viewer Web Part

 ‭(Hidden)‬ style

 ‭(Hidden)‬ genderbreadScript

<FORM> tags are not supported in the HTML specified in either the Content property or the Content Link property. You can remove the <FORM> tag, or use the Page Viewer Web Part, which supports the HTML <FORM> tag. More about the Page Viewer Web Part