Yleistä HUSin palvelusetelipsykoterapiasta

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​

Tähän on koottu yleisimpiä kysymyksiä HUSin palvelusetelipsykoterapioista.

Potilaat saavat lisätietoja tarvittaessa psykoterapiaan ohjanneelta työntekijältään. Ammattilaisten ajantasaiset ohjeet löytyvät kootusti mielenterveystalo.fi/psykoterapianpalveluseteli
​ (vaatii kirjautumisen).

Päivitetty 20.5.2021​ ​

​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 Mitä se on?

Palvelusetelipsykoterapia on tavallista psykoterapiaa, jonka maksaa HUS. Palvelusetelipsykoterapia tapahtuu yksityisen psykoterapeutin vastaanotolla. Sitä seurataan psykoterapian laaturekisterissä, jonne potilas ja psykoterapeutti täyttävät terapian varrella erilaisia tietoja.

Palvelusetelipsykoterapiaa tarjotaan potilaalle silloin, kun psykoterapiaa pidetään sopivana hoitomuotona potilaan mielenterveydenhäiriöön ja sen uskotaan kohentavan potilaan toimintakykyä.

On olemassa lyhyitä ja pitkiä palvelusetelipsykoterapioita.

 • Potilas voi hyötyä lyhytterapiasta silloin, kun hänen oireilunsa on vasta alkanut, lievää tai rajattua.
 • Pitkiä palvelusetelipsykoterapioita tarjotaan silloin, kun hoitotaho arvioi lyhyemmän hoidon olevan riittämätöntä eikä Kelan kuntoutuspsykoterapia tai vaativa lääkinnällinen kuntoutus sovellu potilaalle.

Palvelusetelipsykoterapioita seurataan psykoterapian laaturekisterissä, jonne potilas ja psykoterapeutti täyttävät terapian varrella erilaisia tietoja. Psykoterapian laaturekisteristä löydät lisää tietoa kohdasta 4.​

Mitä on psykoterapia?Mitä on Kelan kuntoutuspsykoterapia? (Kela.fi)​Mitä on vaativa lääkinnällinen kuntoutus? (Kela.fi)

 Kuka sitä voi saada?

Palvelusetelipsykoterapiaa voidaan myöntää silloin, kun psykoterapia on sopiva hoitomuoto potilaan oireiluun ja potilaan toimintakyky mahdollistaa yksityisellä vastaanotolla käymisen. HUS palveluseteliterapiaan ohjataan aina julkisen hoitotahon kautta. Potilas ja psykoterapeutti eivät siis voi suoraan hakea palvelusetelipsykoterapiaa.

HUS Psykiatrian potilaat

HUS Psykiatrian hoidossa olevalle potilaalle voidaan myöntää palveluseteli psykoterapiaa varten silloin, kun hänellä on psykoterapian tarve eivätkä muut rahoitusmuodot tule kyseeseen. Palvelusetelipsykoterapioita voidaan myöntää lastenpsykiatrian, nuorisopsykiatrian ja aikuispsykiatrian potilaille.

HUSin potilaat muualla kuin psykiatrialla

Palvelusetelipsykoterapia voidaan tietyin edellytyksin myöntää myös muutamien erikseen sovittujen HUSin yksiköiden potilaille. Näitä ovat esimerkiksi syöpätautien, toiminnallisten häiriöiden sekä naistentautien ja synnytysten yksiköt.​

Perusterveydenhuollon potilaat

Palvelusetelipsykoterapiaa voidaan myöntää myös nuorelle tai aikuiselle, joka on perusterveydenhuollon hoidossa ja hakee apua esimerkiksi terveysaseman, neuvolan tai kouluterveydenhuollon kautta. 

Käytännöt vaihtelevat alueittain

Kaikki kunnat eivät myönnä palvelusetelipsykoterapiaa. Esimerkiksi Helsingin kaupunki järjestää itse helsinkiläisten aikuisten psykoterapioiden hankinnan. Tarkasta ajankohtainen tilanne omalta hoitotaholtasi.​

 Kuka sitä voi antaa?

Palvelusetelipsykoterapeutit ovat yksityisillä vastaanotoilla työskenteleviä psykoterapeutteja, joilla on HUSin hyväksyntä palvelusetelipsykoterapian tuottamiseen. He eivät ole HUSin työntekijöitä.

Kaikkien palvelusetelipsykoterapeuttien tulee täyttää seuraavat kriteerit:

1)      Heillä tulee olla Valviran eli Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston antama oikeus käyttää psykoterapeutti-nimikettä. Oikeuden saaneet psykoterapeutit löytyvät nimihaulla osoitteesta https://julkiterhikki.valvira.fi .

2)     He eivät saa olla työsuhteessa HUSiin. Myös palvelusetelipsykoterapioihin liittymätön voimassa oleva työsuhde HUSiin muodostaa esteellisyyden toimia palvelusetelipsykoterapeuttina.

3)     Heidän tulee täyttää tuottamalleen palvelusetelille asetetut pätevyysvaatimukset (ne löytyvät palveluntuottajaksi hakeutumissivulta liitteestä "Psykoterapian palvelusetelin sääntökirja" kohdasta nro 19).

 Kuinka kauan se kestää?

Lyhyitä eli alle 25 kerran palvelusetelipsykoterapioita myönnetään sekä HUSin että perusterveydenhuollon potilaille. Potilas voi hyötyä lyhytterapiasta, jos hänen oireilunsa on vasta alkanutta, lievää tai rajattua.

Pitkiä palvelusetelipsykoterapioita (40 kertaa tai enemmän) myönnetään vain erikoissairaanhoidon potilaille. Niitä tarjotaan silloin, kun Kelan kuntoutuspsykoterapia tai vaativa lääkinnällinen kuntoutus eivät sovellu potilaalle. Aikuispotilaille terapiakäyntejä myönnetään 40 per vuosi ja nuorisopsykiatrian potilaille enimmillään 80 per vuosi. Pitkiä palvelusetelipsykoterapioita myönnetään vuosi kerrallaan ja enintään kolmeksi vuodeksi.


Mitä on Kelan kuntoutuspsykoterapia? (Kela.fi)​Mitä on vaativa lääkinnällinen kuntoutus? (Kela.fi)​​

 Voiko sen käydä etänä?

Psykoterapian voi toteuttaa osittain tai kokonaan videovälitteisinä etäkäynteinä, jos potilas (ja alaikäisen kohdalla tarvittaessa huoltaja) ja psykoterapeutti näin sopivat. Psykoterapeutti vastaa etäyhteyden tietoturvallisuudesta. ​

 Minkälaisesta psykoterapiasta on kyse?

HUSin myöntämät psykoterapian palvelusetelit on kuvattu seuraavassa taulukossa:

​​​
 Lapset Nuoret (13-17v.) Aikuiset
Lyhyt yksilöpsykoterapia x x x
Pitkä yksilöpsykoterapia x x x
Kognitiiviset psykoterapiat (lyhyt tai pitkä) x x x
Psykoterapia kaksisuu​​ntaisen mielialahäiriön / psykoottisen häiriön / psykoosiriskin hoitoon

x x
Psykoterapia altistushoidolla x x x
Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia x ​​
x
Ryhmäpsykoterapiat x x x
Pari- ja/tai perhepsykoterapiat x x x
Perheterapia yksilökäynneillä x x

Palvelusetelistä riippuen psykoterapeutin koulutussuuntaus voi olla:

 • integratiivinen
 • kognitiivinen/ kognitiivis-integratiivinen / kognitiivinen käyttäytymisterapia
 • kognitiivis-analyyttinen
 • perhe-/ paripsykoterapia
 • psykodynaaminen/ psykoanalyyttinen
 • ratkaisukeskeinen
 • varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapia​

 Maksaako se potilaalle?

Palvelusetelipsykoterapia on potilaalle ilmaista. Aikuispotilaat kuitenkin maksavat itse ne tutustumiskäynnit, jotka eivät johda psykoterapian alkamiseen. HUS maksaa sen tutustumiskäynnin, joka johtaa psykoterapian alkamiseen.

Peruuttamatta jätetyt käynnit maksavat 15 vuotta täyttäneille potilaille. Mikäli potilas ei saavu vastaanotolle, jota ei ole perunut vähintään 24 tuntia ennen tapaamista, saa psykoterapeutti periä potilaalta 50,80 € korvauksen. Maksua ei peritä, jos peruuttamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy, kuten äkillinen sairastuminen. ​

 Mikä on palveluseteli?

Palveluseteli on HUSin myöntämä sitoumus maksaa psykoterapiasta aiheutuvat kulut erikseen määriteltyjen kriteerien pohjalta.

Palvelusetelissä lukee:

 • potilaan tiedot
 • palvelusetelin päätösnumero ja tuottajan varmenne
 • myönnettyjen psykoterapiakäyntien määrä
 • yksittäisten psykoterapiakäyntien ajallinen kesto
 • palvelusetelin voimassaoloaika eli tieto siitä, mihin mennessä käyntien tulee toteutua
 • psykoterapiaan lähettävän yksikön yhteyshenkilön yhteystiedot.

Palveluseteli lähetetään paperisena potilaalle.​

 Mikä on terapiahakemus?

Aikuis- ja nuorisopotilaat täyttävät terapiahakemuslomakkeen yhdessä hoitotahon kanssa hakiessaan palvelusetelipsykoterapiaa. Palvelusetelipäätöksen yhteydessä terapiahakemus liitetään potilaan tietoihin.

Kun potilas antaa psykoterapeutille palvelusetelin päätösnumeron ja tuottajan varmenteen, hyväksyy hän, että

 • psykoterapeutti näkee terapiahakemuksen ja
 • hoidosta vastaava taho ja psykoterapeutti voivat välittää toisilleen psykoterapian kannalta tarpeellisia tietoja.​

 Voiko tulkkia käyttää?

Palvelusetelipsykoterapiaa voi saada tulkin välityksellä. Ensisijaisesti potilaalle etsitään hänen omaa kieltään puhuva psykoterapeutti HUSin palvelusetelin tuottajista.

Mikäli sopivaa psykoterapeuttia ei löydy

 • HUS maksaa tulkin käytöstä aiheutuvat kustannukset ja
 • psykoterapeutti pyytää HUSilta ajantasaiset ohjeet tulkin tilaamisesta ja tulkkikulujen laskutuksesta.​


 Entä jos on juuri käynyt Kelan kuntoutuspsykoterapiassa?

Jos sinulla on Kela-karenssi siksi, että olet käynyt Kelan tukeman kuntoutuspsykoterapian alle viisi vuotta sitten, ei se estä palvelusetelipsykoterapian saamista.

Käynnissä olevaa Kelan tukemaa kuntoutuspsykoterapiaa ei voi kuitenkaan jatkaa palvelusetelipsykoterapiana.​

 Voiko sille hakea jatkoa?

Lyhytterapialle (alle 25 kertaa) ei voi hakea jatkoa.

Pitkälle palvelusetelipsykoterapialle voidaan hakea toinen ja tarvittaessa kolmas jatkovuosi. Jatkohakemukset tehdään aina terapiahakemukseen merkatun hoitotahon yhteyshenkilön kautta erikoissairaanhoidon yksikössä. ‭(Hidden)‬ tyyli