Lopuksi, esitteet & kirjallisuus

​​​​​​Opioidikorvaushoidon tarvetta arvioidaan, sitä aloitetaan ja toteutetaan maassamme monin eri tavoin, eikä maantieteellinen tasa-arvo tällä hetkellä toteudu. Tämä opas on toivottavasti askel kohti yhtenäisempiä malleja ja asenteita. Se ei ole koko totuus eikä viimeinen totuus, mutta se on paras mahdollinen tässä ajassa ja tällä alueella. Toivomme, että se tarjoaa mahdollisuuksia entistä parempiin näyttöön perustuviin, potilaslähtöisiin hoitoihin ja toimii ainakin keskustelunavauksena parempia hoitoja suunniteltaessa. Jos haluat tarkempia tietoja opioidikorvaushoidosta, hyviä ja luotettavia lähteitä ovat esimerkiksi NSW Clinical Guidelines -opas​ ja huumeongelmaisen käypä hoito​. ​

Tulostettava versio oppaasta

Esitteet

Tietoa korvaushoidosta — BuprenorfiiniInformation om substitutionsterapi — BuprenorfinInformation about opioid agonist treatment — BuprenorphineTietoa korvaushoidosta — MetadoniInformation om substitutionsterapi — MetadonInformation about opioid agonist treatment — Methadone

 Kirjallisuus

Crunelle C.L., van den Brink W., Moggi F. ym. International Consensus Statement on Screening, Diagnosis and Treatment of Substance Use Disorder Patients with Comorbid Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. Eur Addict Res 2018;24:43–51

Gowing L ym. National Guidelines for Medication-Assisted Treatment of Opioid Dependence. 2014. ISBN: 978-1-74241-945-9. http://www.nationaldrugstrategy.gov.au/internet/drugstrategy/P​​ublishing.nsf/content/ng-mat-op-dep

Huumeongelmaisen hoito. Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Päihdelääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2018. Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö) Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenneurologinen yhdistys ry:n, Suomen Nuorisopsykiatrisen yhdistyksen ja Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2017. Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Henry-Edwards S, Gowing L, White J ym. Clinical guidelines and procedures for the use of methadone in the maintenance treatment of opioid dependence. Australian Government Department of Health and Ageing 2003. http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/content/phd-illicit-methadone-cguide

NSW Clinical Guidelines: Treatment of Opioid Dependence 2018. https://www1.health.nsw.gov.au/pds/ActivePDSDocuments/GL2018_019.pdf

National Practice Guideline for the Use of Medications in the Treatment of Addiction Involving Opioid Use. 2015 American Society of Addiction Medicine. https://www.asam.org/docs/default-source/practice-support/guidelines-and-consensus-docs/asam-national-practice-guideline-supplement.pdf

Mykkänen S, Kuoppasalmi K, Tissari P, Henriksson M (toim.) Suositus terveydenhoidollisesta huumetestauksesta. Asianmukaiset menettelytavat sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköille. 2015, ISSN 2323-4172 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-488-5

The National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Coexisting severe mental illness (psychosis) and substance misuse: assessment and management in healthcare settings. https://www.nice.org.uk/guidance/cg120

Nechanská B, Mravčík V, Skurtveit S ym. Neonatal outcomes after fetal exposure to methadone and buprenorphine: national registry studies from the Czech Republic and Norway, Addiction 2018:;113:1286-1294

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoidosta eräillä lääkkeillä (33/2008) https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2008/20080033

Wahlbeck K, Hietala O, Kuosmanen L, McDaid D, Mikkonen J, Parkkonen J, Reini K, Salovuori S, Tourunen J. Toimivat mielenterveys- ja päihdepalvelut, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 89/2018 http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160554/89-2017-YhdessaMielin_valmis.pdf

World Health Organization 2009. Guidelines for the Psychosocially Assisted Pharmacological Treatment of Opioid Dependence. http://www.who.int/substance_abuse/activities/treatment_opioid_dependence/en/​​

 ‭(Hidden)‬ style