Lapset Puheeksi -johdanto

​​​​​​​​​​​​​​​​​​VIDEO (TYTTI)

​​​​​​​​​​​​
LP –tutuk​​si -kokonais​​uus kertoo Lapset puheeksi –työn taustasta ja periaatteista ja antaa samalla yleistä tietoa lapsen kehityksestä ja sen tukemisesta. Lapset puheeksi –työssä ei ole kyse pelkästään yhdestä menetelmästä, vaan se pitää sisällään tietynlaisen ajattelu- ja toimintavan, jota pyrimme välittämään sivuston seuraajalle.
Sivusto tarjoaa ajatuksia mietittäväksi ja keskusteltavaksi ja ideoita toimiksi lasten ja nuorten tukemiseksi. Sivustolla kerrotaan, mitä tarkoitetaan suotuisalla kehityksellä, mitä ovat lapsen kehitysympäristöt ja mikä niiden merkitys on. Pohditaan perheongelmien ylisukupolvisuutta ja toisaalta, mitä pärjäävyys vaikeuksissa tarkoittaa ja miten sitä voidaan LP –työn avulla tukea perheissä, varhaiskasvatuksessa ja koulussa. Käsitellään myös sitä, mitä tällainen ennaltaehkäisevä työ merkitsee palvelujärjestelmän toiminnassa.
Jokaisessa perheessä on vaiheita, jolloin vanhempie​n voimavarat ovat koetuksella. Näin ollen sivustolla pohditaan myös, mitä se mahtaa olla, kun omassa perheessä on vaikeuksia ja miten vaikeista asioista voi keskustella lasten kanssa ja löytää yhteisiä tapoja toimia.

Perhetarinaa -video


Sivusto on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille, perheille ja heidän lähipiirilleen samoin kuin ammattilaisille ja palvelujen järjestäjille. Toivottavasti myös päättäjät löytävät sivustomme.​​

 Lapset puheeksi -menetelmä lyhyesti

​​Lapset puheeksi –työ pohjautuu ymmärrykseen arkisen vuorovaikutuksen ja toiminnan merkityksestä lapselle ja tietoon lapsen suotuisan kehityksen mahdollisuuksista erilaisissa elämän nivelkohdissa ja haasteellisissa tilanteissa. LP -työn kantavia periaatteita ovat vanhempien oma toimijuus, kasvattajien tasavertainen yhteistyö ja ammattilaisten arvostava ja kunnioittava asenne perheeseen sekä palvelujen saatavuus ja eri toimialojen yhteistyö.

Menetelmä sisältää ihmissuhteisiin ja toimintaan sekä ajatteluun ja tunne-elämään liittyviä elementtejä. Sen toinen tärkeä ulottuvuus koskee palvelun kehittämistä kohti saumatonta yhteistyötä.  Työskentelyn konkreettinen päämäärä on lapsen ja nuoren arkipäivän sujuminen kotona, varhaiskasvatuksessa, koulussa ja vapaa-ajan ympäristöissä (ns. kehitysympäristöissä) ottaen huomioon lapsen erityiset piirteet ja elämäntilanteet. 

LP -menetelmä rakentuu vanhemman ja työntekijän välisestä yhdestä tai useammasta keskustelusta 

(LP -keskustelu, copyright Ó Tytti Solantaus) sekä laajemman toimintaverkoston työskentelystä sitä tarvittaessa (LP –neuvonpito, copyright Ó Mika Niemelä ja Tytti Solantaus).

 

                      Mika Niemelän esittely-video

 

Menetelmä tuo perheiden ja työntekijöiden käyttöön strukturoidun, mutta joustavan toimintatavan. Menetelmää toteutetaan kahdessa eri toimintaympäristössä, lasten kehitysympäristöissä sekä niissä palveluissa, joita perhe tai perheenjäsen käyttää. 


LP -työ varhaiskasvatuksessa ja koulussa

Vanhempien ja työntekijän keskustelussa rakennetaan monipuolista ymmärrystä lapsesta/ nuoresta ja hänen elämäntilanteestaan, sekä ymmärrykseen pohjautuvaa suhdetta ja kanssakäymistä hänen kanssaan. Päämääränä on myös kunnioittava ja toinen toista tukeva yhteistyö vanhempien ja muiden kasvattajien kesken. LP on vanhempien ja muiden kasvattajien yhteinen työmenetelmä.

 

Oheisessa videoissa opettaja kertoo Lapset puheeksi –työstä koulussa.


LP –​työ erilaisissa palveluissa

Perheenjäsenen hakeutuessa tiettyyn palveluun ovat työskentelyn lähtökohtana ne asiat, jotka ovat tuoneet perheen palvelujen piiriin. Lasten palveluissa LP –keskustelu syventää ymmärrystä lapsen arkipäivästä perheen kulloisessakin elämäntilanteessa ja rakentaa yhteistä ja laajempaa ymmärrystä lapsesta. Oheisessa videossa terveydenhoitaja kertoo LP –työstä neuvolaympäristössä.


Terveydenhoitaja video 


Aikuisten palveluissa näkökulma ja työskentely laajenevat vanhemmuuteen ja perheeseen. Seuraavassa videossa psykiatri kertoo LP- työstä erikoissairaanhoidossa


Sami Räsänen1 video

 

Rikosseuraamuslaitos julkaisi vuonna 2013 Lapsi –ja perhetyön linjaukset, joissa korostetaan vanhemmuuden tukemista osana rikosseuraamustyötä. Oheisessa videossa apulaisjohtaja kertoo Lapset puheeksi –menetelmän toteuttamisesta vankilassa.

 

Video Karoliina Yleistä LP:stä
 Työn historiaa ja nykypäivää

Lapset puheeksi -työn alkulähteenä oli 1980-luvulla heräävä ymmärrys vanhemman oman voinnin merkityksestä perheelle ja lapsille. Työ lähti liikkeelle vanhempien mielenterveysongelmista, mutta laajeni sittemmin vanhemmuuden tukemiseen ylipäätään perhe-elämän erilaisissa aallokoissa.
Vanhempien mielenterveysongelmien merkitystä jälkikasvulle alettiin ymmärtää syvällisemmin 1980-90 -luvulla. Amerikkalainen professori Beardslee kehitti työryhmineen perheintervention, jonka tarkoituksena oli tukea perheitä ja lapsia ja ehkäistä ongelmien ylisukupolvisuutta. Palatessaan Suomen Akatemian rahoittamalta tutkijavierailulta Bostoniin Tytti Solantaus toi sen tuliaisena Suomeen vuonna 1996.
Lasten ja vanhemmuuden tukeminen ei ole perinteisesti ollut osa aikuisten psykiatrista hoitoa. Sosiaali- ja terveysministeriön tuella saatiin vuonna 2001 alulle Toimiva lapsi & perhe (TLP) –hanke, jonka tarkoituksena oli korjata tilannetta. Hanke oli ensin Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiskeskuksen (Stakes) suojissa siirtyen sitten Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. Tällä hetkellä TLP -työkenttä on Suomen Mielenterveysseuran huomassa.
Lapset puheeksi –menetelmä, joka pitää sisällään Tytti Solantauksen kehittämän LP-keskustelun ja Mika Niemelän ja Solantauksen kehittämän LP –neuvonpidon, kuuluu Toimiva lapsi & perhe –menetelmäperheeseen. Siihen kuuluvat myös Beardsleen kehittämä perheinterventio, jota Suomessa kutsutaan TLP –perheinterventioksi, ja Bitta Söderblomin ja Matti Inkisen kehittämä lasten ja vanhempien vertaistukiryhmä –menetelmä Vertti. Lapset puheeksi –menetelmä ja TLP –perheinterventio ovat tutkitusti vaikuttavia vanhemmuuden tuen menetelmiä. Tutkimus on tehty masennusta sairastavien vanhempien perheissä. (Solantaus ym. 2006, 2009, 2010; Toikka & Solantaus 2006; Punamäki ym. 2013)
Lapset puheeksi –menetelmä on sittemmin otettu käyttöön terveydenhuollossa, sosiaalihuollossa ja rikosseuraamustyössä sekä lasten kehitysympäristöissä varhaiskasvatuksessa ja koulussa. LP –työ koskettaa laajimmillaan alueen koko palvelujärjestelmää. Maahanmuuttovirasto on aloittanut LP –työn turvapaikanhakijoiden parissa vuonna 2017.
Lapset puheeksi –menetelmää on koulutettu ja otettu käyttöön eri laajuuksissa myös muissa maissa. Menetelmää on koulutettu Australiassa, Italiassa, Kreikassa, Ruotsissa ja Virossa. Työ on alullaan Norjassa ja Sveitsissä.
Sosiaali- ja terveysministeriön Toimiva lastensuojelu –raportti (2013) ja sen toimeenpano-ohjelma velvoittavat levittämään Lapset puheeksi –menetelmää yli maan. Myös Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma (LAPE) 2016-2018 on ottanut Lapset puheeksi –menetelmän ohjelmaansa. Näistä syistä tuli tarpeelliseksi luoda LP –menetelmälle sähköinen oppimiskokonaisuus.