Tiedonkäsittelyyn yleisesti vaikuttavia tekijöitä

Oppiminen ja tiedonkäsittely ovat monisyisiä prosesseja, joihin vaikuttavat useat eri tekijät. Ihminen voi hyödyntää omia tiedonkäsittelyn toimintojaan, kuten päättelyä, muistamista, keskittymistä ja oman toiminnan ohjailua parhaalla mahdollisella tavalla silloin, kun hän on virkeä ja psyykkisesti ja fyysisesti hyvässä kunnossa.

Jos aivoja koskettaa jokin sairaus, psyykkinen tai fyysinen, sillä on useimmiten vaikutusta siihen, kuinka hyvin ihmisen tiedonkäsittely ja oppiminen toimivat. Toisaalta aivoja koskettavat sairaudet, kuten esimerkiksi aivoverenkiertohäiriöt, tuovat mukanaan tiedonkäsittelyvaikeuksien lisäksi usein myös mielenterveyden pulmia, kuten masentuneisuutta. Mielenterveyden ja fyysisen terveyden lisäksi esimerkiksi uni, lääkkeet ja erilaiset päihteet vaikuttavat ihmisen tiedonkäsittelyyn.

 Unen merkitys

Jokaisella lienee arkipäivän kokemuksia siitä, kuinka huonosti nukutun yön jälkeen tuntuu siltä, että ajatus ei oikein kulje, sattuu huolimattomuusvirheitä ja pieniä lipsahduksia. Unella on tutkimustenkin mukaan suuri merkitys aivojen toiminnalle ja siten tiedonkäsittelyn sujuvuudelle. Tiedonkäsittelytoimintojen heikkenemisen lisäksi unettomuus vaikuttaa myös mielenterveyteen esimerkiksi lisäämällä ärtyneisyyttä ja ahdistuneisuutta ja aiheuttamalla mielialan laskua. Univaje aiheuttaa muutoksia myös aineenvaihdunnassa, autonomisen hermoston tasapainossa ja hormonitoiminnassa.

Merkittävänä univajeena pidetään noin kahden tunnin päivittäistä univajetta. Tällainen univaje heikentää tarkkaavaisuutta ja lisää uneliaisuutta päivittäin. Noin viikon kuluttua univajeen vaikutukset vastaavat jo koko yön yhtenäistä valvomista. Pitkään jatkuneeseen univajeeseen liittyvä väsymys heikentää laaja-alaisesti tiedonkäsittelytoimintoja. Univaje vaikeuttaa oppimista, muistamista, tarkkaavuuden säätelyä sekä ongelmanratkaisua. Se heikentää suoriutumista sekä rutiinimaisissa tehtävissä että monimutkaista tiedonkäsittelyä vaativissa tehtävissä.

Unettomuus lisää myös riskiä sairastua masennukseen. Krooninen väsymys voi altistaa muillekin psykiatrisille häiriöille ja vaikutus on kaksisuuntainen, eli psykiatriset häiriöt puolestaan altistavat krooniselle väsymykselle.

Katso lisää tietoa unihäiriöistä

 Lääkkeiden vaikutus

Monilla lääkkeillä on vaikutusta tiedonkäsittelytoimintoihin. Joskus lääkkeen on toki tarkoituskin vaikuttaa nimenomaan tiedonkäsittelyyn ja oppimiseen, kuten tarkkaavuushäiriölääkityksen tavoitteena on keskittymisen ja sitä kautta oppimisen parantaminen. Mutta usein lääkkeiden tiedonkäsittelyyn liittyvät vaikutukset ovat toivottuun vaikutukseen liittymättömiä niin sanottuja sivuvaikutuksia, jotka eivät suinkaan helpota tiedonkäsittelyä ja oppimista.

Useat rauhoittavat lääkkeet väsyttävät, vaikuttavat muistitoimintoihin ja voivat aiheuttaa havaintotoimintojen ongelmia. Kipulääkkeistä erityisesti opioidit voivat aiheuttaa muistihäiriöitä ja väsymystä. Antipsykoottiset lääkkeet voivat hidastaa tiedonkäsittelyä ja heikentää muisti- ja ajattelutoimintoja. Masennuslääkkeistä eniten haittavaikutuksia on havaittu trisyklisillä masennuslääkkeillä. Ne voivat aiheuttaa väsymystä ja muistivaikeuksia. Epilepsialääkkeet voivat aiheuttaa keskittymisvaikeuksia, ajatustoiminnan hidastumista ja sanojen löytämisen vaikeutta. Antikolinergisesti vaikuttavat lääkkeet voivat aiheuttaa merkittäviäkin muistivaikeuksia.

Katso lisää tietoa lääkkeistä:

Lääkeopas

 Päihteet ja tiedonkäsittely

Päihteiden käytöllä on väliaikaisten päihtyneeseen tilaan liittyvien vaikutusten lisäksi myös pysyviä vaikutuksia tiedonkäsittelyyn. Muutokset tiedonkäsittelytoiminnoissa voivat vaihdella lievistä erittäin vakaviin. Päihdehäiriöstä kärsivä voi olla vetämätön ja ponneton tai reagoinniltaan impulsiivinen ja epävakaa. Päihdehäiriöistä kärsivät itse valittavat usein muistin ja keskittymisen heikkenemistä.

Katso lisää tietoa päihteistä

Tietoa päihteistä -opas

Päihdelinkki

Pitkään jatkunut alkoholin käyttö

Pitkään jatkunut alkoholin käyttö vähentää aivojen tilavuutta ja aiheuttaa muutoksia tiedonkäsittelytoimintoihin. Muutoksia havaitaan muun muassa psykomotoriikassa, tarkkaavuudessa, muistissa, prosessointinopeudessa, avaruudellisessa hahmottamisessa sekä oman toiminnan ohjaamisessa. Mikäli alkoholin käyttö loppuu, muutokset voivat korjaantua huomattavasti. Pitkäaikaiseen alkoholin käyttöön voi kuitenkin liittyä laaja-alaista, pysyväluontoista tiedonkäsittelytoimintojen heikentymistä, alkoholidementiaa tai Korsakovin oireyhtymä (pysyvä, erityisesti uuden aineksen oppimiseen liittyvä muistivaikeus ja toiminnanohjauksen vaikeus).

Alkoholin runsaan käytön jälkeen ilmenevät vieroitusoireet, kuten levottomuus, ahdistuneisuus ja univaikeudet voivat haitata yleistä keskittymiskykyä. Vieroitusoireet lievenevät kuitenkin yleensä 1-2 viikossa. Harvemmin vieroitusoireena voi ilmetä vaikea sekavuustila tai alkoholipsykoosi.

Kannabis

Kannabiksen jo vähäiseenkin toistuvaan käyttöön voi liittyä heikentymistä tarkkaavuudessa ja muistissa. Runsas käyttö voi heikentää lisäksi toiminnanohjausta. Pitkään jatkuneeseen kannabiksen käyttöön liittyy heikkoutta edellä mainittujen lisäksi oppimiskyvyssä, joustavuudessa, näönvaraisessa hahmottamisessa ja psykomotorisessa nopeudessa. Kannabiksen käyttö lisää myös skitsofreniariskiä.

Muut huumeet

Kovien huumeiden osalta niin sanottujen piristeiden, kuten amfetamiinin tai ekstaasin pitkäaikaiseen käyttöön voi liittyä heikentymistä tarkkaavuudessa, psykomotoriikassa, avaruudellisessa hahmottamisessa, prosessointinopeudessa, muistissa ja toiminnanohjauksessa. Opioidien, kuten morfiinin ja heroiinin pitkäaikaiseen käyttöön liittyy erityisesti puutteita toiminnanohjauksessa. Lisäksi tiedonkäsittelyn joustavuus ja yleinen tiedonkäsittelyn taso voivat heikentyä. Huumeiden käyttö voi altistaa myös psykiatrisille sairauksille, kuten psykoottisille häiriöille ja skitsofrenialle.

Lääkkeiden väärinkäyttö

Yleisimmin lääkkeiden väärinkäyttö liittyy unilääkkeisiin, rauhoittaviin lääkkeisiin ja kipulääkkeisiin. Pitkäaikainen rauhoittavien lääkkeiden käyttö heikentää tiedonkäsittelytoimintoja kauttaaltaan. Eniten heikentymistä havaitaan havaintotoimintojen sujuvuudessa, avaruudellisessa hahmottamisessa, psykomotorisessa nopeudessa ja prosessointinopeudessa, tarkkaavuudessa, ongelmanratkaisussa ja kielellisessä päättelykyvyssä sekä työmuistissa.

Katso lisää tietoa päihteiden käytöstä: