Tukea oppimisen ja tiedonkäsittelyn vaikeuksiin

Tiedonkäsittelyn ja oppimisen vaikeuksiin on mahdollista saada tukea. Silloin kun mielenterveyden ongelmat ovat voimakkaita ja akuutteja, ei voimavaroja todennäköisesti vielä riitä tiedonkäsittelyn ongelmien helpottamiseen, vaan mahdolliset hoito- ja kuntoutustoimenpiteet on syytä kohdistaa mielenterveyden tilanteen tasapainottamiseen. Kun mielenterveyden suhteen vointi on tasaisempi, voi tiedonkäsittelyvaikeuksien lievittäminen tuoda merkittävää lisätukea mielenterveyden ongelmienkin helpottumiseen.

Tuen saaminen tiedonkäsittelyn vaikeuksiin edellyttää monesti sen tarvitsijalta aktiivisuutta ja tietoa siitä, minkälaista apua on tarjolla. Neuropsykologinen kuntoutus on paikallaan silloin, kun tiedonkäsittelyn pulmat aiheuttavat merkittävää haittaa arkipäivän haasteiden, kuten opintojen tai töiden kanssa selviämisessä. Opiskelijan tukena voi olla esimerkiksi erityisopettaja tai opintopsykologi, työssä käyvä voi saada tukea työterveyshuollon kautta kautta ja keskustella esimerkiksi mahdollisuudesta hyödyntää lyhennettyä työpäivää. Myös ammatinvalintapsykologin kanssa voi keskustella mahdollisista tiedonkäsittelyn pulmakohdat huomioivista opiskelu- ja uravaihtoehdoista. Muiden samanlaisia vaikeuksia kokevien kanssa voi yhdessä jaetuista kokemuksista saada uusia ideoita ja jaksamista omien vaikeuksiensa kanssa selviytymiseen. Myös itsenäisellä harjoittelulla ja apuvälineitä hyödyntämällä voi helpottaa vaikeuksia.

Lisää tietoa mielenterveyden ongelmien yhteydessä esiintyvien opiskeluvaikeuksien tukemisesta: Tukea opiskeluun

Lisää tietoa oppimisvaikeuksista ja tukikeinoista Oppimisvaikeus.fi

Epäillessäsi itselläsi kehityksellistä oppimisvaikeutta (erityisesti lukivaikeutta) voit täyttää Oppimisvaikeuksien tunnistuslistan

Äänikirjoihin saa lainausoikeuden Celia-kirjastosta, kun lukeminen on hankalaa​​​​​​​​​​​​​​​

 Neuropsykologinen kuntoutus

Neuropsykologisella kuntoutuksella pyritään lievittämään tiedonkäsittelyn ja oppimisen vaikeuksia ja akuuttien sairauksien yhteydessä auttamaan sopeutumisessa sairastumisen mukanaan tuomiin muutoksiin. Neuropsykologinen kuntoutus hyödyntää kognitiivisten harjoitteiden lisäksi psykoedukaatiota, eli kuntoutujan omaan oirekuvaan liittyvän ymmärryksen lisäämistä sekä psykoterapeuttista työskentelyä kuntoutujan kokonaistilanteen huomioimiseksi. Sen toteuttajana on neuropsykologi. Kuntoutuksen tavoitteena on yleensä opiskelu- tai työkyvyn parantaminen tai palauttaminen ja sen seurauksena opintojen edistyminen, työelämään siirtyminen tai työelämässä pysyminen. Neuropsykologinen kuntoutus toteutetaan useimmiten avokäynteinä, mutta joissain tapauksissa myös osana moniammatillista laitoskuntoutusta. Kuntoutusta voidaan järjestää myös ryhmämuotoisena.

Neuropsykologista kuntoutusta tarjotaan sekä kehityksellisiin (esimerkiksi oppimisvaikeudet) että sairastumisen myötä syntyneisiin (esimerkiksi aivovamma) tiedonkäsittelyn ja oppimisen vaikeuksiin. Lisäksi neuropsykologista kuntoutusta tarjotaan jossain määrin myös psykiatristen sairauksien yhteydessä. Erityisesti ADHD:n hoidossa neuropsykologista kuntoutusta hyödynnetään melko paljon. Muiden psykiatristen sairauksien yhteydessä neuropsykologisen kuntoutuksen hyödyntäminen on vielä alkuvaiheessa, mutta sitä käytetään joissain tapauksissa osana muun muassa skitsofrenian hoitoa.

Neuropsykologisen kuntoutuksen kustantaa tavallisimmin terveydenhuolto, Kela tai vakuutusyhtiöt. Kela myöntää neuropsykologista kuntoutusta yli 15-vuotiaille kehityksellisiin oppimisvaikeuksiin ja aivovaurioiden jälkeen. Kuntoutusta voi ostaa myös itse yksityisiltä palveluntarjoajilta.

Katso lisää Kelan korvaamasta neuropsykologisesta kuntoutuksesta

 Kognitiivinen kuntoutus

Neuropsykologisen kuntoutuksen lisäksi on olemassa niin sanottua kognitiivista kuntoutusta tai kognitiivista harjoittelua, jota voidaan hyödyntää mielenterveyden ongelmiin liittyvien kognitiivisten vaikeuksien lievittämisessä. Kognitiivisen kuntoutuksen sisällölliset painotukset vaihtelevat sitä toteuttavan ammattilaisen osaamisalueen mukaan, mutta usein painopiste on kognitiivisten taitojen harjoittelussa.

Suomessa esime​rkiksi skitsofrenian hoidossa on käytetty toiminnanohjausohjelmaa (CRT, cognitive remediation therapy). Siinä harjaannutetaan ohjatusti vaikeuksia keskeisillä tiedonkäsittelytoimintojen osa-alueilla, kuten tiedonkäsittelyn joustavuuden, työmuistin ja suunnitelmallisuuden alueella. Tavoitteena on auttaa sairastunutta tiedostamaan omia tiedonkäsittelyn erityispiirteitään ja soveltamaan oppimaansa arjessa. Kognitiivisten vaikeuksien lievittymisen ajatellaan parantavan myös sosiaalista toimintakykyä.

 Opiskelijoille suunnattu tuki

Opiskelijoiden tiedonkäsittelyvaikeuksissa apua voi saada erityisopetuksen tai opintopsykologien kautta. Joissakin oppilaitoksissa järjestetään myös esimerkiksi opiskelutaitoja harjoittavia ryhmiä.

Erityisopetus

Erityisopetus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat opetusjärjestelyjä tai oppilashuoltopalveluja esimerkiksi oppimisvaikeuksien tai neurologisen kehityshäiriön vuoksi.

Erityisopetusta järjestetään esi- ja peruskoulussa sekä ammatillisessa koulutuksessa. Erityisopetusta järjestetään myös osassa lukioita, ja tällöin se kuuluu erityisen tuen piiriin. Erityisopetusta saavalle opiskelijalle voidaan tehdä erityisen tuen suunnitelma, johon kirjataan opiskelijan kanssa sovitut tukitoimet. Suunnitelmaan voidaan lukiossa kirjata myös mahdolliset ylioppilastutkinnon erityisjärjestelyt. Lukion erityisopettaja voi antaa ohjausta tehokkaampiin opiskelustrategioihin myös opiskelijoille, jolla ei ole todettu varsinaista oppimisvaikeutta.

Ammatillinen erityisopetus on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat opinnoissa ja työllistymisessä erityistä tukea. Tuen tarpeen perusteena voivat olla oppimisvaikeuksien lisäksi esimerkiksi sosiaalisen toimintakyvyn ongelmat tai psyykkiset ja fyysiset sairaudet.

Katso ammatillisen erityisopetuksen koulutustarjontaa

Opintopsykologin palvelut

Opintopsykologeja toimii useissa jatko-opintoja tarjoavissa oppilaitoksissa, kuten ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Opintopsykologin tehtävänä on tukea ja edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelujen sujuvaa etenemistä sekä antaa ohjausta opiskeluihin liittyvissä ongelmatilanteissa. Kehitykselliset oppimisvaikeudet ovat yksi syy hakeutua opintopsykologin puheille. Palvelu on lyhytkestoista, luottamuksellista ja maksutonta keskustelutukea. Opintopsykologit voivat tarjota myös ryhmämuotoista tukea.

 Vertaistuki

Oppimisvaikeuksien, kuten monien muidenkin ongelmien yhteydessä vertaistuki, eli keskustelu ja kokemusten jakaminen muiden samankaltaisia vaikeuksia kokevien kanssa koetaan usein hedelmällisenä. Vertaistukea voi hyödyntää epävirallisesti, jakamalla kokemuksia samassa tilanteessa olevien kanssa ilman muodollista ohjausta.

Oppimisvaikeuksiin ja mielenterveyden ongelmiin järjestetään myös omia vertaistukiryhmiä. Ryhmät voivat olla asiantuntijan ohjaamia tai vapaamuotoisempia kokoontumisia. Ryhmät voivat olla toimintaperiaatteeltaan avoimia tai suljettuja. Avoimissa ryhmissä osallistujat voivat käydä ryhmässä halutessaan ja ryhmään voi tulla uusia jäseniä milloin vain. Suljetuissa ryhmissä puolestaan on tietty rajattu joukko osallistujia, jotka osallistuvat ryhmään koko sen keston ajan. Suljetun ryhmän toiminta on yleensä etukäteen suunniteltua ja asiantuntijan ohjaamaa.

Katso lisää:

Erilaisten oppijoiden liitto

Suomen Mielenterveysseura

Mielenterveyden keskusliitto

 Kokemusnäkökulman edustajien videot

Alla olevat videot sisältävät kahden kokemusnäkökulman edustajan kokemuksia oppimisvaikeuksista ja niistä selviytymisestä.

Lukivaikeuden tunnistaminen

Lukivaikeus, opiskelu ja uravalinta

Lukivaikeus ja työelämä

Apukeinoja lukivaikeuden kanssa selviytymiseen

Terveisiä muille, joilla on lukivaikeus tai epäily siitä.