Sanasto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antikolinergiset vaikutukset

Antikolinergiset lääkkeet estävät parasympaattisen hermoston välittäjäaineena toimivan asetyylikoliinin vaikutuksia eri elimissä. Antikolinergisiä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, näön hämärtyminen, sydämen tiheälyöntisyys (takykardia), huimaus, ummetus, virtsaamisvaikeudet, turvotus ja muistihäiriöt.

Antipsykoottinen lääke

Antipsykoottiset lääkkeet ovat lähinnä psykoosien hoitoon käytettyjä lääkkeitä, jotka vaikuttavat rauhoittavasti ja vähentävät aistiharhoja, harhaluuloja, ajatushäiriöitä ja kiihtymystä.

Apatia

Apatiassa motivaatio heikkenee, jolloin tahto ja kyky aloittaa tavoitteellista toimintaa alenee. Tunne-elämä voi olla latistunutta ja apatiasta kärsivä voi vaikuttaa välinpitämättömältä.

Dementia

Tila, jossa henkilön tiedonkäsittelytoiminnot ovat heikentyneet usealla osa-alueella rajoittaen sosiaalista selviytymistä. Dementiaa voivat aiheuttaa erilaiset keskushermoston sairaudet, puutostilat, myrkytykset tai lääkkeet.

Erityisvaikeus

Erityisvaikeudella tarkoitetaan kehityksellisten oppimisvaikeuksien yhteydessä vaikeuksia, jotka ovat henkilön muuhun lahjakkuus- ja koulutustasoon nähden poikkeavan suuria.

Kognitiivinen toiminta

Kognitiivisella toiminnalla eli tiedonkäsittelyllä tarkoitetaan tarkkaavuutta, oman toiminnan ohjausta, abstraktia ajattelua, muistia ja oppimista sekä kielellisiä ja näönvaraisia toimintoja.

Opioidit

Opioidit ovat kipulääkkeitä, jotka vaikuttavat keskushermostoon, eli aivojen ja selkäytimen alueella oleviin kivunsäätelyjärjestelmän osiin.

Psykomotoriikka

Tavoitteellisen tiedonkäsittelyn ja motorisen tuottamisen yhteistyötä edellyttävää toimintaa.

Psykoosi

Vakava mielenterveyden häiriö, jossa ihmisen todellisuudentaju hämärtyy ja voi ilmetä vaikeuksia erottaa todellisuutta oman pään sisäisistä mielikuvista.

Skitsofrenia

Yleisin psykooseiksi luokitelluista psykiatrisista sairauksista. Skitsofrenialle ovat ominaisia erilaiset ajattelun tai havaitsemisen vääristymät eli harhaluulot ja aistiharhat sekä tunneilmaisujen poikkeavuus tai latistuminen.

Tiedonkäsittely

Ks. kohta Kognitiivinen toiminta.

Trisyklinen masennuslääke

Trisykliset masennuslääkkeet ovat perinteisiä masennuksen hoitoon määrättäviä lääkkeitä. Suomessa niistä ovat käytössä amitriptyliini, doksepiini, trimipramiini ja klomipramiini.

Toiminnanohjaus

Käsittää toiminnot, jotka liittyvät oman toiminnan suunnitteluun, aloittamiseen, tarkoituksenmukaiseen toteuttamiseen ja toiminnan arviointiin.

Työmuisti

Työmuistilla tarkoitetaan tiedon säilyttämistä ja käsittelemistä muistissa lyhyitä aikoja ennen kuin se tallennetaan mahdollisesti pitkäkestoiseen muistiin.

​​​​​​​