Sanasto

Linkit ankkurilinkkien testaamista varten:
Akuutti
Antipsykootit
CRT (Cognitive Remediation Therapy)
Deluusio
Diabetes
Dopamiini
D-vitamiini
Estohoito
Etiologia
Geneettinen alttius
Hoitovaste
Kakkostyypin diabetes
Kannabis
Kognitiiviset toiminnot
Kognitiivinen psykoterapia
Kognitiivinen remediaatio
Metabolinen oireyhtymä
Negatiivinen oire
Pitkäaikaisoire
Positiivinen oire
Psykoedukaatio
Reseptorit
SCIT
Serotoniini
Stigma
Varomerkki
Välittäjäaineet
Ykköstyypin diabetes
Bentsodiatsepiini
Kognitiivinen joustavuus
Noradrenaliini (eli norepinefriini)
Psykomotorinen hidastuminen
Psykomotorinen kiihtyneisyys

Akuuttivaihe

Sairauden hoidon alkuvaihe.

Antipsykootit

Psykoosin hoitoon tarkoitettu lääkeryhmä.

Bentsodiatsepiini

Lääkeaine, jota käytetään erityisesti ahdistuneisuuden, jännittyneisyyden, pelkotilojen ja unettomuuden hoidossa. Sitä käytetään myös vaikeiden masennus- ja maniaoireiden hoidossa sekä vaikeiden alkoholin vieroitusoireiden hoidossa. Lisäksi sitä käytetään monien toimenpiteiden esilääkityksenä.

CRT (Cognitive Remediation Therapy)

Katso Kognitiivinen remediaatio

Deluusio

Harhaluulo, epäreaalinen uskomus, jonka taustalla yleensä on havainnon tai kokemuksen väärä tulkinta.

Depressio

Mielenterveyden häiriö, johon liittyy seuraavia oireita: masentunut mieliala, mielihyvän menetys, uupumus, itseluottamuksen tai itsearvostuksen menetys, kohtuuton itsekritiikki tai perusteeton syyllisyydentunne, päättämättömyyden tai keskittymiskyvyttömyyden tunne, psykomotorinen hidastuminen tai kiihtyneisyys, unihäiriö tai ruokahalun ja painon muutos.

Diabetes

Sokeriaineenvaihdunnan sairaus, vanhalta nimeltään sokeritauti.

Dopamiini

Aivojen välittäjäaine, joka aiheuttaa mm. mielihyvän kokemuksia ja osallistuu tunteiden säätelyyn.

D-vitamiini

Rasvaliukoinen vitamiini, jota saadaan kalaöljystä, kalasta, maitovalmisteista, kananmunasta ja sienistä. Sitä on lisättynä vitaminoiduissa margariineissa ja kevytrasvoissa, vähärasvaisessa maidossa sekä pikkulasten velleissä ja äidinmaidonkorvikkeissa.

Estohoito

Lääkehoito, jonka tarkoituksena on estää psykoosin uusiutuminen.

Etiologia

Syyoppi, miksi asiat tapahtuvat, tai miksi asiat tapahtuvat niin kuin ne tapahtuvat, esimerkiksi sairauden syyt.

Geneettinen alttius

Perimään liittyvä kasvanut todennäköisyys esimerkiksi sairastua tiettyyn sairauteen.

Hoitovaste

Hoidolla saavutettu muutos potilaan tilassa (esimerkiksi skitsofrenian hoidossa psykoottisten oireiden lieveneminen tai häviäminen).

Kakkostyypin diabetes

Sokeriaineenvaihdunnan sairaus, joka johtuu insuliinin käsittelyn heikkenemisestä elimistössä, niin sanottu aikuistyypin diabetes.

Kannabis

Hamppukasvista saatava huumaus- ja lääkeaine. Marihuana on vihertävä, kellertävä tai ruskea kuivattu rouhe. Hasis on harmahtava, ruskea tai lähes musta kuivattu levy. Kannabisöljy on vihertävä, rusehtava tai lähes väritön öljy. Kannabiksen käyttö voi aiheuttaa psyykkistä ja fyysistä riippuvuutta.

Kognitiivinen joustavuus

Kyky sopeuttaa omaa ajattelua erilaisiin tilanteisiin joustavasti ja valita tilanteisiin sopivia ajattelumalleja.  Kyky muodostaa sääntöjä ja vaihtaa niitä tarvittaessa. Esimerkiksi luova ongelmien ratkaisu.

Kognitiivinen oire

Toimintakyvyn ongelma, joka liittyy muistiin, keskittymiseen, tarkkaavaisuuteen, uuden oppimiseen, tiedon vastaanottamiseen ja käsittelyyn sekä päätöksentekoon.

Kognitiiviset toiminnot

Tiedonkäsittelyyn liittyviä toimintoja, kuten tarkkaavaisuus, havaitseminen, muisti, ajattelu, kieli ja oppiminen.

Kognitiivinen psykoterapia

Terapia, jonka tavoitteena on auttaa asiakasta itse ymmärtämään omaa kokemusmaailmaansa ja käyttäytymistään ja sitten löytämään keinoja niiden muuttamiseen myös käytännössä. Terapiatyöskentelyn lähtökohtana on aina asiakkaan henkilökohtainen, ainutkertainen kokemus.

Kognitiivinen remediaatio eli CRT (Cognitive Remediation Therapy)

Skitsofreniapotilaan kognitiivista toimintakykyä parantava terapia, joka kohdistuu keskeisiin kognitiivisen toimintakyvyn osa-alueisiin: kognitiiviseen joustavuuteen, työmuistiin ja suunnitelmallisuuteen.

Metabolinen oireyhtymä

Aineenvaihduntaan liittyvä oireyhtymä, jossa samalla henkilöllä on useita terveyttä uhkaavia häiriöitä yhtä aikaa. Keskivartalolihavuuden (vyötärön ympärys ylittää miehellä 94 cm ja naisella 80 cm) lisäksi vähintään kaksi seuraavista muutoksista: veren triglyseridien määrä on lisääntynyt, veren HDL-kolesterolin eli hyvän kolesterolin määrä on pienentynyt, verenpaine on koholla, verensokeri on kohonnut.

Noradrenaliini (eli norepinefriini)

Säätelijäaine, jota erittyy hormonina lisämunuaisytimestä ja välittäjäaineena hermopäätteistä, sekä keskushermostossa että sympaattisessa ääreishermostossa. Aine lisää vireyttä, ja sitä pidetään yhtenä niistä aineista, joiden ansiosta liikunnan katsotaan saavan aikaan hyvänolontunteen.

Negatiivinen oire

Psykoosisairauden oire, joka ilmenee normaalien toimintojen ja tunteiden vähenemisenä: tunteet latistuvat, puhe köyhtyy. Lisäksi henkilöllä on tahdottomuutta ja kyvyttömyyttä tuntea mielihyvää.

Pitkäaikaisoire

Sairauden oire, joka ilmenee usein tai lähes jatkuvasti, huolimatta hoidosta ja kuntoutuksesta.

Positiivinen oire

Psykoosisairauden oire, joka on terveeseen mieleen nähden liiallinen tai ylimääräinen. Potilaalla on aistiharhoja, harhaluuloja, puheen ja käyttäytymisen kiihtyneisyyttä tai lihasjäykkyystila.

Psykoedukaatio

Koulutuksellinen työskentelytapa, jonka tavoite on lisätä mielenterveyskuntoutujan ja hänen perheensä tai muun lähiyhteisön ymmärrystä pitkäaikaisesta sairaudesta ja sen mahdollisimman hyvästä hallinnasta jokapäiväisessä elämässä.

Psykomotorinen hidastuminen

Toiminnallisuus on hidastunut ja kasvot vaikuttavat ilmeettömiltä, olemus on jähmeä ja pysähtynyt.

Psykomotorinen kiihtyneisyys

Tuskaisuutta ja motorista levottomuutta, esimerkiksi raajojen levottomia liikkeitä ja pakonomaista kävelyä.

Reseptorit

Solujen erikoistuneet valkuaisainemolekyylit, joihin lääkeaineet sitoutuvat ja määräävät tällä tavoin lääkevaikutuksen laadun ja lääkeaineiden aktiivisuuden.

SCIT (Social Cognition and Interaction Training)

Sosiaalisen kognition kuntoutusmenetelmä skitsofreniaa sairastaville. Sosiaalisella kognitiolla tarkoitetaan niitä tiedonkäsittelytoimintoja, joita tarvitaan sosiaalisissa tilanteissa, esimerkiksi toisten ihmisten tunteiden, ajatusten ja aikeiden ymmärtämisessä.

Serotoniini

Aivojen välittäjäaine, joka vaikuttaa mielialaan ja jonka vajaus voi ilmetä alakulona, apatiana, masennuksena ja kroonisena väsymyksenä.

SNRI-lääkkeet (Serotonin–norepinephrine reuptake inhibitors)

Masennuksen hoitoon käytettyjä lääkkeitä, joiden vaikutus perustuu siihen, että ne lisäävät keskushermostossa välittäjäaineina toimivien serotoniinin ja noradrenaliinin pitoisuuksia.

SSRI-lääkkeet (Selective Serotonin Reuptake Inhibitors)

Masennuksen hoitoon käytettyjä lääkkeitä, joiden vaikutus perustuu siihen, että ne lisäävät keskushermostossa välittäjäaineena toimivan serotoniinin pitoisuuksia.

Stigma

Ei-toivottu sosiaalinen leimautuminen, joka aiheuttaa muun muassa häpeää, kärsimystä ja itsearvostuksen vähenemistä.

Varomerkki

Oire, joka ilmaantuu muutamia viikkoja tai päiviä ennen varsinaista psykoosia ja muuttaa normaalia ajattelua, tunteita tai käyttäytymistä.

Välittäjäaineet

Yhdisteitä, jotka välittävät, voimistavat, estävät tai mukauttavat hermosolun ja toisen solun välisiä sähköisiä signaaleja (esimerkiksi dopamiini ja serotoniini).

Ykköstyypin diabetes

Sokeriaineenvaihdunnan sairaus, joka johtuu insuliinin tuotannon vähenemisestä tai lakkaamisesta haimassa, niin sanottu nuoruustyypin diabetes.