Psykoterapia ja nettiterapia

Psykoterapia sopii myös ikäihmisille, vaikka tällä hetkellä KELA ei ensisijaisesti korvaa ikäihmisten tarvitsemia psykoterapiapalveluja. Psykoterapia voi varsinkin masentuneilla ja ahdistuneilla ikäihmisillä lisätä hyvinvointia, elämänlaatua, psyykkistä toimintakykyä, itsenäisen asumisen mahdollisuuksia ja vähentää sairaalahoidon tarvetta. Parhaiten ikäihmisille soveltuvat sellaiset psykoterapiamuodot, joissa huomioidaan ikäihmisten elämäntilanne ja taloudelliset mahdollisuudet. Interpersonaalinen psykoterapia, jossa keskitytään ikääntymiseen liittyvien elämäntilanne- ja roolimuutosten aiheuttamien psyykkisten ongelmien ratkaisemiseen on usein vanhusmasennuksessa sopivin terapiamuoto, tavallisesti masennuslääkityksen tukemana. Lievissä psykiatrisissa häiriöissä on myös mahdollista hyödyntää internetpohjaisia terapioita, joita ollaan kehittämässä myös ikäihmisille.

Muistisairaille ns. käytösoireista (levottomuus, masennus, aggressiivinen käytös, aistiharhat jne.) kärsiville potilaille perinteiset psykoterapiat eivät näiden vaikeiden kognitiivisten ongelmien vuoksi sovellu. Tämän sijaan käyttäytymisterapeuttisesta ohjauksesta on heidän ja heidän omaistensa tukemisessa usein hyötyä. Tällöin tavoitteena on tunnistaa käytösoireita aiheuttavat tekijät ja riskitilanteet, analysoida ”oireiden mieli” ja pyrkiä konkreettisesti potilaan ja omaisen/hoitajan kanssa suunnittelemaan, kuinka näistä ongelmista selvitään.

 

 Mitä on psykoterapia ja mitä psykoterapiasuuntauksia on tarjolla?

Psykoterapia on psyykkisten, elämää vaikeuttavien ongelmien hoitoa psykologisin menetelmin. Se voi keskittyä mielen sisäisiin ongelmiin, jolloin hoito on keskustelupainotteista tai se voi yhdistää siihen erilaisia käytännön menetelmiä kuten kotitehtäviä ja rooliharjoituksia uusien toimintatapojen oppimiseksi. Psykoterapia voi olla lyhytkestoista (10-20krt) ja keskittyä yhdessä määriteltyjen rajattujen ongelma-alueiden käsittelyyn tai se voi olla pitkäkestoista, usean vuoden kestävää, minuutta laajemmin syväluotaavaa hoitoa.

Interpersoonallinen psykoterapia

Interpersonaalisessa psykoterapiassa tarkastellaan läheisten suhteiden nykytilannetta ja niiden muutosmahdollisuuksia. Käsiteltävä ongelma-alue on yhdessä sovittu. Hoito kestää 12–16 kertaa, tapaamiset ovat kerran viikossa. Tämä on keskeisin ikäihmisten psykoterapiamuoto, koska ikääntymisen myötä elämäntilanteessa tapahtuu paljon sellaisia muutoksia, joissa yksilön rooli olennaisesti muuttuu suhteessa hänen sosiaaliseen ympäristöönsä.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia

Kognitiivinen käyttäytymisterapia tarkastellaan yhdessä asiakkaan kanssa määriteltyjen tavoitteiden pohjalta asiakkaalle ongelmallista toimintaa. Hoidon kiintopiste on nykyhetkessä ja se keskittyy ongelmia ylläpitäviin tekijöihin. Kognitiivinen käyttäytymisterapia antaa virheellisten ajattelutapojen tarkastelun ja korjaamisen lisäksi painoarvoa yhtäläisesti myös tunteille ja käyttäytymiselle ja se hyödyntää oppimisen psykologian periaatteita. Hoidon tarkoituksena on opettaa asiakkaalle itsehallintamenetelmiä, joita harjoitellaan myös terapiaistuntojen välillä kotitehtävien avulla. Kesto vaihtelee hoidettavan ongelman mukaan.

Kognitiivinen psykoterapia

Kognitiivisessa psykoterapiassa tutkitaan hyvinvointia rajoittavia, epätarkoituksenmukaisia ajattelutapoja ja niiden yhteyksiä ongelmallisiin kokemuksiin, tunteisiin ja toimintatapoihin. Ajattelutapojen tunnistamisen ja muuttamisen ohella kognitiivisessa psykoterapiassa keskitytään ongelmaratkaisu- ja selviytymiskeinojen löytämiseen. Usein työskentely on käytännönläheistä ja toimintatapoja kokeillaan istuntojen välillä. Kognitiivinen psykoterapia voi olla kestoltaan lyhyttä 10-20 kertaa tai pitkää. Tiheydeltään se on tavallisesti kertaviikkoista.

Dynaaminen lyhytpsykoterapia

Dynaamisessa lyhytpsykoterapiassa jäljitetään ongelman polttopistettä, fokusta. Tapaamiset ovat kertaviikkoisia ja niitä on keskimäärin 20. Menetelmä soveltuu parhaiten henkilöille, joiden ongelma on kohtuudella rajattavissa. Hoitomuotoon sisältyy usein suppea psykologinen tutkimus.

Psykodynaaminen psykoterapia

Psykodynaaminen psykoterapia perustuu tiiviiseen ja riittävän pitkään hoitosuhteeseen. Se mahdollistaa kasvun ja kehityksen aikana tulleiden sujumattomien vaiheiden uudelleen kokemisen ja työstämisen. Työskentelyn polttopiste on nykyisessä, johon liittyviä mielikuvia ja tunteita yritetään selventää ja ymmärtää aikaisemman historian ja siitä mieleen nousevien muistojen avulla. Tapaamiset terapeutin kanssa ovat yleensä kaksi kertaa viikossa. Kokonaiskesto 2-4 vuotta.

Pari- tai perheterapia

Pari- tai perheterapia on keino tutkia, ymmärtää ja hoitaa perheen sisäisessä vuorovaikutuksessa ja yksityisillä perheenjäsenillä esiintyviä häiriöitä ja niiden aiheuttamaa kärsimystä. Usein fokuksena on sairauden tai elämäntilanteen aiheuttamat (rooli)muutokset pari- ja perhesuhteissa samoin kuin käytännön elämässä. Hoidon toteutuminen voi vaihdella huomattavasti kestoltaan, tiheydeltään ja kokoonpanoiltaan. Pari- tai perheterapia käytetään sekä itsenäisenä psykoterapiana että muiden psykoterapioiden tukihoitona.

Psykoterapiaan hakeutuminen

Psykoterapiaan voi hakeutua yksityisesti varaamalla suoraan ajan psykoterapeutilta. Asiakas etsii kummassakin tapauksessa terapeutin itse. Yksityisesti psykoterapiaan voi hakeutua kuka tahansa, jolloin terapian kustannukset tulee kokonaan itse maksettavaksi. Joissakin tapauksissa sairaanhoitoyksiköt voivat käyttää harkinnanvaraista rahoitusta psykoterapiakustannusten tukemiseksi, mutta varsin rajallisesti. Terapiahinnoista on olemassa ohjeellisia suosituksia ja yksilöterapiamaksut vaihtelevat n. 60-150 €/kerta terapeutin koulutustasosta riippuen. Ryhmäterapioiden käyntimaksut ovat halvempia.ö

Nettiterapia

Nettiterapia on todettu tehokkaaksi lievien psyykkisten häiriöiden hoitomenetelmäksi. Tämä pätee myös ikäihmisiin, erityisesti lievän masennuksen hoitamiseksi. Nettiterapiassa potilas käy läpi ongelmakenttäänsä sisältyviä aiheita internetpohjaisen ohjauksen avulla. Tarvittaessa hän voi olla sähköpostitse yhteydessä nettiterapeuttiin ja saada lisäohjeita.

Nettiterapiat

 Psykoterapiaan hakeutumisen prosessi

Psykoterapiaan hakeutumisen helpottamiseksi, sen havainnollistamiseksi, ohessa on kuvattu terapiaan hakeutumisen tavanomaisimmat vaiheet.

 

Lue lisää psykoterapiaan hakeutumisesta Mielenterveystalon Psykoterapiaan hakeutujan oppaasta!

Psykoterapiaan hakeutujan opas


Kirjallisuusvinkkejä
:

Tiina Tikkanen (2006), Psykoterapiaopas, monta tietä itsetuntemukseen ja iloon. (Kirjasta löytyy käytännön ohjeita psykoterapiaan hakeutumisprosessista sekä tietoa eri terapiamuodoista).

Mikael Saarinen (2010), Psykoterapiaan? (Kirja opastaa psykoterapiaan hakeutumisessa, mitä psykoterapia on sekä miten valita sopiva terapiasuuntaus ja psykoterapeutti).