Tukea opiskeluun

Mielenterveysongelmat voivat heijastua opintoihin monella tapaa. Työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) palvelut ja ammatillinen kuntoutus auttavat opintoihin hakeutumisessa. Mielenterveysongelmat voidaan huomioida opintojen aikana monin tavoin. Tukea opintojen aikana saa oppilaitosten tukipalveluista ja esimerkiksi kuntoutuspsykoterapiasta.​​

 Tukea opintoihin hakeutumiseen

Monet mielenterveysongelmat puhkeavat nuoruudessa ja koulutuksen aikana. Opinnot voivat helposti jäädä kesken mielenterveysongelmien vuoksi.

Tukea kesken jääneiden opintojen suorittamiseen tai uusiin opintoihin hakeutumiseen saa monesta paikasta. Etsivän nuorisotyön työntekijät auttavat alle 29-vuotiaita nuoria, jotka tarvitsevat apua koulutukseen hakeutumisessa.

Opintopolku – Kesken jääneet opinnot Nuorisotakuu – Etsivä nuorisotyö

Kaikkien alle 25-vuotiaiden, joilla ei ole ammatillista tutkintoa, on hakeuduttava koulutukseen tai he menettävät oikeuden työmarkkinatukeen määräajaksi. Jos opintoihin hakeutuminen ei ole mielenterveyssyistä mahdollista, on tärkeää tuoda se esille TE-toimistossa. Tällöin on syytä selvittää, mitä tukea ja kuntoutusta opintoihin hakeutuminen vaatii. TE-toimiston psykologit auttavat oikean alan löytämisessä. Oppisopimuskoulutuksen ajaksi voi olla mahdollista saada palkkatukea. Yli 25-vuotiaan on mahdollista opiskella päätoimisesti työttömyysetuuden avulla. TE-toimisto arvioi ennen opintojen alkua, täyttyvätkö työttömyysetuudella opiskelun edellytykset.

TE-palvelut – Alle 25-vuotiaat ilman tutkintoon johtavaa, ammatillisia valmiuksia antavaa koulutusta TE-palvelut – Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu TE-palvelut – Tukea koulutuksen ja työuran ratkaisuihin Opintopolku – Ohjaus- ja neuvontapalvelut

Myös kuntoutuksen avulla voidaan tukea opintoihin hakeutumista. Työ- ja koulutuskokeilun avulla voidaan tutustua eri aloihin ja niiden avulla voidaan myös jatkaa kesken jääneitä opintoja. Työhönvalmennuksessa voidaan tukea esimerkiksi oppisopimuspaikan löytymistä. Kun opiskelijalla on opiskelupaikka, hän voi hakea opintojen toimeentulon tueksi kuntoutusrahaa. Kuntoutustuella ja työkyvyttömyyseläkkeellä on mahdollista opiskella.

Kelalla on myös monia kehittämishankkeita, joissa tuetaan opiskelua. Oma väylä -hanke on tarkoitettu autismin kirjon nuorille aikuisille, jotka tarvitsevat tukea opintoihin pääsemiseksi tai siellä selviytymiseksi.

TE-palvelut – Tukea työllistymiseen Kela – Mikä kunto? Kela – Oma väylä

Ammatilliset erityisoppilaitokset ovat yksi mahdollinen opiskeluväylä, kun opiskelu on sairauden vuoksi hankalaa. Ennen varsinaisten opintojen alkua erilaiset valmentavat koulutukset ja avoimet ammattiopinnot voivat olla hyvä ratkaisu. Myös muissa oppilaitoksissa on mahdollista räätälöidä kevyempi lukujärjestys ja tehdä erilaisia opiskelujärjestelyjä opinnoissa selviytymiseksi.

Ameo – Ammatilliset erityisoppilaitokset

 Tukea opinnoissa selviytymiseen

Masennus ja muut mielenterveysongelmat voivat hankaloittaa oppimista ja opinnoissa etenemistä.

Tietoa oppimisen ja tiedonkäsittelyn vaikeuksista –opas

Opiskelua kannattaa kuitenkin jatkaa vaikeuksista huolimatta, jos omat voimavarat riittävät. Kuntoutumisen kannalta pienetkin opintosuoritukset ja kuuluminen opiskelijayhteisöön voivat olla tärkeitä.

Opinnoissa selviytymistä ja opintojen esteettömyyttä tukevat erilaiset opiskelujärjestelyt. Näitä voivat olla esimerkiksi luentojen nauhoittaminen ja pidennetty vastausaika tenteissä. Näyttötutkintoihin voi saada myös tukihenkilön. Jos lukeminen on hankalaa, oppikirjat on mahdollista hankkia Celia-kirjastosta äänikirjoina. Opiskelun tueksi on myös erilaisia apuvälineitä. Mielenterveysongelmissa lyhyempi opiskelupäivä on usein tarpeen. Lisäksi kannattaa etsiä säännöllistä tukea opintojen suunnitteluun ja jäsentämiseen. Lukuvuoden jakaminen pienempiin osiin ja opintoihin liittyvät välitavoitteet tukevat opiskelua.

Oppimisvaikeus – Tukea opiskeluun Celia – Tietoa äänikirjoista

Oppilaitoksen tukikäytännöt on hyvä selvittää jo etukäteen, ennen kuin vaikeudet kasvavat liian suuriksi. Usein voi olla vaikeaa kertoa omista vaikeuksista opettajille. Oppilaitoksissa on paljon ihmisiä, joiden tehtävä on auttaa opinnoissa selviytymistä. Esimerkiksi opinto-ohjaaja, erityisopettaja, psykologi tai kuraattori neuvovat erilaisissa opiskelupulmissa. Opiskelun tukipalvelut ja opiskeluterveydenhuolto tarjoavat sekä yksilö- että ryhmämuotoista tukea opintoihin. Yhteiset tapaamiset oppilaitoksen tukipalvelujen, opettajien ja opiskelijan kesken auttavat löytämään ratkaisuja opiskeluongelmiin.

Opintopolku – Esteettömyys ja opintojen tuki YTHS – Apua arjen hallintaan

Opiskelijaterveydenhuolto auttaa kuntoutukseen hakeutumisessa. Opiskelukyvyn tueksi voi hakea Kelan kuntoutuspsykoterapiaa. Kelalta voi myös hakea kuntoutusrahaa opintojen tueksi. Neuropsykologista kuntoutusta voi hakea opintojen edistymiseen tai loppuun saattamiseen tilanteissa, joissa opintoja hankaloittavat esimerkiksi oppimisvaikeus, tarkkaavuushäiriö tai aivovaurio.

Kelalla on myös kuntoutuskursseja, joihin voi osallistua opiskelun rinnalla. Kursseilla saa henkilökohtaista ohjausta ja vertaistukea. Usein on hyödyllistä kuulla toisten kokemuksia ja selviytymiskeinoja.

Kela – Kuntoutuspsykoterapia Kela – Koulutus ammatillisena kuntoutuksena Kela – Neuropsykologinen kuntoutus Kela - Kuntoutuskurssit

Opintotuki on opiskelijan pääasiallinen toimeentulon muoto. Opintotukea ei kannata käyttää tilanteessa, jossa opinnot eivät sairauden vuoksi edisty riittävästi. Jos opintoja ei saa riittävästi suoritettua mielenterveysongelmien vuoksi, on tärkeää ottaa ajoissa yhteyttä lääkäriin. Kela voi huomioida sairauden lääkärintodistuksen perusteella, jolloin opintosuorituksia tarvitaan vähemmän. Jos et pysty opiskelemaan sairauden vuoksi tai pystyt suorittamaan vain vähän opintoja, niin voi olla mahdollista siirtyä sairauspäivärahalle tai kuntoutusrahalle. Myös kuntoutustuella ja työkyvyttömyyseläkkeellä on mahdollista opiskella. Näissä tapauksissa on mahdollista edetä yksilöllisesti opinnoissa.

Kela – Jos sairastut opintojesi aikana

Myös erilaiset järjestöt järjestävät toimintaa, joka tukee opintojen aikaista hyvinvointia. Opiskelijoille suunnattu Nyyti järjestää verkkoryhmiä ja Elämäntaitokursseja. Klubitaloilla yhteisön tuki ja opiskeluvalmiuksia parantavat työtehtävät tukevat opiskelevaa jäsentä. Lisäksi Helsingin, Lahden, Oulun ja Rovaniemen Klubitalot järjestävät opintovalmennusta.

Nyyti – Henkistä hyvinvointia ja elämänhallintaa opiskelijoille Helsingin Klubitalo – Tuettu opiskelu ​​​​​