Siirry pääsisältöön

Mitä tehdä, jos oppilaasta herää huoli?

On tyypillistä, että arjessa läsnä olevat aikuiset huomaavat muutoksia lasten ja nuorten toiminnassa. Opettajan havainnot ovat tärkeitä oppilaan varhaisen oireilun tunnistamisen ja syrjäytymisen ehkäisemisen kannalta.

Opettaja voi havaita oppilaan oppimisessa tai olemisessa jotain, mikä hidastaa tai estää kehitystä. Tällaiset havainnot herättävät huolta. Tässä tekstissä on tietoa ja vinkkejä huolen puheeksi ottamiseen.  

Opettaja voi myös konsultoida oppilashuollon ammattilaisia huolta herättävistä teemoista ja ilmiöistä. Heränneen huolen voi ottaa puheeksi kollegan tai esihenkilön kanssa.  

Keskeiset asiat kun huoli herää 

 1. Kerro huolestasi oppilaalle. Kuvaile sitä yleistajuisesti ja ymmärrettävästi. 
   
 2. Kertomisen lisäksi myös kuuntele ja ole läsnä. 
   
 3. Anna oppilaalle mahdollisuus keskustella asiasta. 
   
 4. Jos huoli on suuri, kerro oppilaalle, että sinulla on velvollisuus jakaa se. 
   
 5. Ole yhteydessä tilanteen mukaan huoltajaan, terveydenhoitajaan, kuraattoriin, psykologiin tai koululääkäriin. Tee tämä yhteistyössä oppilaan kanssa. 

Miten mielenterveyden vaikeudet näkyvät koulussa? 

Oppilaan kyky oppia, keskittyä opiskeltavaan asiaan ja suoriutua tehtävistä ovat koulunkäynnin onnistumisen kannalta tärkeitä. Opettaja voi havaita selkeän muutoksen esimerkiksi toimintakyvyssä. Hän saattaa myös muutoin huolestua oppilaan tilanteesta. 

Mielenterveyden vaikeudet voivat vaikuttaa toimintakykyyn niin, että toiminnanohjaus vaikeutuu ja muisti kuormittuu. Esimerkiksi kouluun lähteminen tai koulutehtävien tekeminen voi olla vaikeampaa kuin aiemmin.  

Käytännössä nämä voivat näkyä esimerkiksi 

 • ylivirittyneisyytenä ja keskittymisen vaikeuksina 
 • hajamielisyytenä 
 • väsymyksenä ja uupumuksena 
 • vetäytymisenä vuorovaikutuksesta ja muista ihmisistä 
 • mielikuvituksen ja luovuuden vähenemisenä 
 • muutoksena käyttäytymisessä, oppimisessa tai jaksamisessa 

Oppilas saattaa  

 • vältellä tiettyjä tilanteita 
 • olla poissa esimerkiksi tietyiltä tunneilta 
 • käydä koulussa vain vähän tai jättäytyä kokonaan pois  
 • jättää syömättä ruokalassa tai olla koulussa kokonaan syömättä 

Milloin ottaa asia puheeksi? 

Kun opettajalla herää huoli oppilaasta, kannattaa asia ottaa puheeksi. Puheeksiotto kannattaa, vaikkei kyseessä olisikaan vakava huoli mielenterveyden vaikeudesta. Opettajan havainnot ja niiden puheeksi ottaminen voivat olla ratkaisevia apuja oireilevalle.   

Mitä opettaja voi tehdä? 

Puheeksi ottaminen antaa oppilaalle viestin välittämisestä. Jos oppilas on jo avun piirissä, hän saattaa kertoa sen luotettavaksi kokemalleen opettajalle.  

Opettajalla on tärkeä rooli oppilaan koulunkäynnissä ja hyvinvoinnin tukemisessa. Koska opettajat kohtaavat samoja oppilaita päivittäin, he ovat avainasemassa varhaisen oireilun tunnistamisessa ja syrjäytymisen ehkäisemisessä.  

Mielenterveys vaihtelee, tasapainoinen arki tukee 

Mielenterveys ja sen muutokset vaikuttavat toimintakykyyn ja oppimiseen. Mielenterveys ja hyvinvointi voivat vaihdella eri elämäntilanteissa.  

Mielenterveyden ja mielen hyvinvoinnin tukeminen auttavat toimimaan arjessa. Tasapainoinen arki tukee toimintakykyä ja oppimista.  

Miten opettaja voi tukea oppilaiden mielenterveyttä? 

Opettajalta ei vaadita sitä, että hän olisi mielenterveystyöntekijä. Tavalliset mielen hyvinvoinnin taidot koskettavat niin oppilaita kuin koulun aikuisiakin. Opettajan ei tarvitse osata diagnosoida. Terve aikuisuus, oppilaan kohtaaminen ja aito läsnäolo riittävät.  

Tärkein tuki, mitä opettaja voi antaa, on mahdollistaa oppilaalle kuulluksi ja kohdatuksi tuleminen. Opettajan työhön kuuluu opettaminen, kasvattaminen ja oppimisen mahdollistaminen.  

Kaikille on apua siitä, että asioista puhutaan yleisellä tasolla sekä mielen hyvinvointia tuetaan arjessa, oppitunneilla, välitunneilla ja muissa koulun tilanteissa. 

Puheeksiotto

Opiskeluhuollon palvelut 

Koulu vastaa siitä, että oppilailla ja heidän huoltajillaan on tieto koulun opiskeluhuollosta. Koulun aikuisilla on velvollisuus ohjata oppilasta hakemaan tarvitsemiaan opiskeluhuollon palveluita.  

Koulun koko henkilökunnalla on ensisijainen vastuu kouluyhteisön hyvinvoinnista. Tätä kutsutaan yhteisölliseksi oppilashuolloksi.   

Hyvinvointialue vastaa opiskeluhuollon palveluiden järjestämisestä kouluissa. Opiskeluhuollon palveluihin kuuluvat kuraattori- ja psykologipalvelut sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut. Koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa toteuttavat terveydenhoitaja ja lääkäri.  

Opiskeluhuollossa keskitytään ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tukeen. 

Yhteydenotto opiskeluhuoltopalveluiden saamiseksi  

On tärkeää, että opettaja kuvaa omin sanoin, miten huoli oppilaasta on kertynyt. Voi olla, että oppilas ei itse tiedä, miksi häntä ohjataan tuen piiriin.  

Poissaolevuutta tai väsymystä on voinut jatkua niin kauan, ettei oppilas osaa ajatella siinä olevan mitään poikkeavaa.  

Tarvittavat tiedot ovat  

 • opettajan havaitsema muutos oppilaassa tai hänen toiminnassaan 
 • opettajan ammattitaidon tuoma ymmärrys tilanteesta. 

Opiskeluhuollon palveluista vastaavat ammattilaiset ovat tottuneet esittämään tarkentavia kysymyksiä. Opettaja voi ottaa yhteyttä keneen tahansa: kuraattoriin, terveydenhoitajaan, psykologiin tai lääkäriin.  

Oppilaan itsemääräämisoikeus 

Hyvään oppilashuoltokulttuuriin kuuluu, että oppilaan kanssa sovitaan asioista etukäteen. Tähän kuuluu myös mahdollisesta huoltajien mukaan ottamisesta sopiminen.  

Oppilaan omat toivomukset ja mielipiteet on otettava huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa. Tässä huomioidaan oppilaan ikä, kehitystaso ja muut henkilökohtaiset edellytykset.  

Oppilas voi valita, haluaako hän huoltajia mukaan asiansa hoitamiseen vai ei. Oppilashuollon sote-henkilöstö arvioi oppilaan kykyä tehdä tämä valinta. 

Harjoituksia ryhmän kanssa tutkittavaksi  

Harjoitukset soveltuvat ennaltaehkäisevästi ryhmien kanssa tutkittavaksi. 

Harjoituksia huomion kiinnittämiseen

Toinen näkökulma
Asioiden katsomista toisen näkökulmasta on hyvä harjoitella.

Tietoinen läsnäolo - mindfulness
Miten tietoisuustaitoja voi oppia? 

Ajankäyttö
On tavallista, että itselle tärkeät asiat eivät aina näy omassa ajankäytössä.

Liikunta
Liikkumalla voi kasvattaa arjen voimavaroja. Sen myötä opiskelukykykin paranee:

Haasteet ja vahvuudet
Miksi on tärkeää tunnistaa haasteet ja vahvuudet? 

Tavoitteiden asettaminen
Tavoitteiden asettaminen, uudelleen arviointi ja uudistaminen ovat taitolajeja. Kun näihin oppii uuden tekniikan, voi tavoitteita joustavammin muokata.

Rajat
Jämäkkyys on omien rajojen puolustamista sekä itselle tärkeiden asioiden tekemistä ilman, että loukkaa toisia.

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Chillaa-appi nuorille

Chillaa-appi tuo apua ahdistukseen, jännitykseen ja stressiin sekä auttaa itsevarmuuden kehittämisessä.

 • aina taskussasi tukena
 • ei kirjautumista
 • rentoutus- ja mindfulness-harjoituksia
 • vinkkejä kiperiin tilanteisiin
 • tsemppiä muilta nuorilta

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapiat nuorille

Pääosin +16-vuotiaille.
Tarvitset lähetteen ja pankkitunnukset.

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Nuorten sosiaalisen ahdistuneisuuden nettiterapia on tarkoitettu 13-17 -vuotiaille. Muut nettiterapiat ovat tarkoitettu yli 16-vuotiaille.

Sinua saattaa kiinnostaa myös