​Psykoosi on vakava mielenterveyden häiriö, jossa potilaan todellisuudentaju on merkittävästi heikentynyt. Sen keskeisiä oireita ovat aistiharhat, harhaluulot ja hajanaisuus. Lapsuusiässä psykoosisairaudet ovat erittäin harvinaisia. Lapsuusiässä esiintyviä psykooseja ovat skitsofrenia, psykoottinen masennus ja kaksisuuntainen mielialahäiriö, päihteiden käytön aiheuttamat psykoottiset tilat sekä lyhyet ohimenevät, psykoosit.

  • Lapsilla on kohtalaisen usein kokemuksia, jotka voi tulkita psykoottisiksi, mutta ne liittyvät tavallisimmin esimerkiksi ahdistuneisuuteen tai traumaattiseen kokemukseen eivätkä ilmennä psykoottista sairautta.
  • Alle 13-vuotiaalla lapsella skitsofrenia on erittäin harvinainen (1/40 000) ja muitakin psykooseja tavataan erittäin harvoin
  • Psykoosisairauksien tärkeimmät erotusdiagnostiset tilat lapsilla on masennus, ahdistushäiriöt, traumaperäiset häiriöt sekä erilaiset somaattiset sairaudet kuten epilepsia, päänalueen traumat, infektiot, myrkytykset sekä metaboliset häiriöt
  • Koulu- ja perusterveydenhuollolla on tärkeä rooli psykoosin varhaisessa tunnistamisessa ja potilaan ohjaamisessa erikoissairaanhoitoon
  • Skitsofrenian ja muiden psykoosien arvio ja hoito on monimuotoista, moniammatillista ja kuuluu erikoissairaanhoitoon
Lapsuudessa alkavalla skitsofrenialla tarkoitetaan alle 13-vuotiaalla puhkeavaa skitsofreniaa. Se pystytään diagnostisoimaan 6-7 vuoden iästä alkaen luotettavasti käyttäen aikuispotilaiden kanssa samoja diagnostisia kriteerejä (Käypä hoito). Arviossa tulee ottaa huomioon kehitysvaiheen lisäksi mahdolliset kognitiiviset ja kielelliset vaikeudet. Psykoosin puhkeamista edeltää usein pitkään kestänyt epäspesifisten ennakko-oireiden vaihe (prodromaalivaihe), jonka aikana lapsi tarvitsee oireiden mukaisen hoidon sekä riittävän tiiviin seurannan.
  • Ennakko-oireita muistuttavien oireiden esiintyminen ei aina johda myöhempään psykoosisairauteen.
  • Lapsuudessa alkavassa skitsofreniassa esiintyy aikuisia enemmän kuuloharhojen rinnalla näkö-tunto- ja hajuharhoja; harhaluuloisuus on aikuispotilaita yksinkertaisempaa ja vähemmän systemaattista.
  • Lapsipotilaiden kognitiivinen taso on keskimäärin muita skitsofrenia potilaita matalampi.
  • Useimmilla lapsuudessa skitsofreniaan sairastuvilla potilailla esiintyy ennen varsinainen psykoosin puhkeamista erilaisia kehityksellisiä vaikeuksia kuten motoriikan, kielenkehityksen ja sosiaalisten suhteiden ongelmia.
  • Lapsuudessa alkavan skitsofrenian ennuste on heikompi myöhemmin alkavaan sairauteen verrattuna ja suurimmalle osalle potilaista muodostuu krooninen taudinkulku.
Miten lasta ja perhettä voidaan auttaa?
Psykoosista tai sen ennakko-oireista kärsivä lapsi on aikuisen erityisen tuen tarpeessa. Perheen tukea ja sitoutumista lapsen hoitoon vaaditaan sekä akuuttivaiheessa että myöhemmässä kuntoutuksessa. Skitsofreniassa ja muissa pitkäkestoisissa psykooseissa hoito on usein vuosia tai vuosikymmeniä kestävää, ja potilas voi tarvita tukea ja hoitoa kehitykseen ja itsenäistymiseen mahdollisesti koko loppuelämän ajan.
 
Milloin pitää hakea apua?
Lapsi on syytä lähettää erikoissairaanhoitoon arvioitavaksi viipymättä, kun huoli mahdollisesta psykoosista tai sen ennakko-oireilusta herää. Myös yksittäisiä psykoottisia kokemuksia raportoivilta lapsilta on tarpeen selvittää mahdollisia mielenterveydenhäiriöiden oireita, kehityksellisiä vaikeuksia sekä kartoittaa kasvuun ja kehitykseen liittyviä riskitekijöitä. Tarvittaessa myös nämä lapset lähetetään arvioitaviksi erikoissairaanhoitoon.
Alkuarviossa on hyvä ottaa kantaa mahdollisiin psykoosioireiden taustalla oleviin somaattisiin sairauksiin.
 
Akuuttiapu
Avoimen psykoottinen lapsi on viipymättä toimitettava erikoissairaanhoitoon arvioitavaksi päivystyslähetteellä tai tarvittaessa M1-lähetteellä. Lapsen turvallisuuteen on syytä kiinnittää erityistä huomiota psykoottisuuteen liittyvän itsetuhoisuuden ja väkivaltaisuuden riskin takia.
Akuuttitilanteessa on tärkeää ottaa huomioon perheen tarve tietoon ja tukeen, sekä sitouttaa perhe tiiviisti lapsen hoitoon. Tarvittaessa tehdään lastensuojeluilmoitus.
Akuuttivaiheenhoitoon kuuluu potilaan voinnin mukaan useimmin osastohoitojakso tai intensiivinen kotiin tehtävä työ. Hoitoon kuuluu lääkitys sekä erilaiset psykososiaaliset hoitomuodot. Hoidon tavoitteena on psykoosioireiden lievittyminen, toimintakyvyn paraneminen ja kehityksen tukeminen.