​Suomalaislasten tavallisimmin käyttämiä päihteitä ovat alkoholin ja tupakan lisäksi liimat ja muut impattavat aineet sekä kannabis. Nuoruusiässä myös muiden huumeiden ja lääkkeiden käyttö yleistyy. Päihdekokeiluja ja -käyttöä on hyvä selvittää etenkin esimurrosikäisiltä ja sitä vanhemmilta lapsilta perusterveydenhuollossa, mielenterveyspalveluissa sekä päivystystilanteissa. Päihteitä koskevat kysymykset esitetään lapselle mieluiten kahdenkeskisessä tilanteessa.

  • Arviossa voi käyttää apuna kyselylomakkeita ja haastattelumalleja, jotka löytyvät Päihdelinkki-sivustolta
  • Varhainen puuttuminen riskitekijöihin (esim. käytöshäiriöt, ADHD, vanhemman päihdeongelma) on keskeistä ennaltaehkäisyssä
  • Päihteitä käyttävältä lapselta on tärkeää selvittää mahdolliset mielenterveyshäiriöiden oireet
  • Alaikäisen päihteiden käytön tullessa ilmi arvioidaan tarve lastensuojeluilmoitukselle
  • Päihteiden käyttö lisää tapaturmien, väkivallan ja hyväksikäytön riskiä. Lisäksi päihteet, etenkin kannabis ja amfetamiini, altistavat psykoosille.
Miten lasta ja perhettä voidaan auttaa?
 
Päihdeongelman alkuselvittely voidaan tehdä perusterveydenhuollossa. Tarvittaessa lapsesta tehdään lähete lastenpsykiatrian poliklinikalle. Nuoruusikäisiä palvelevat nuorisopsykiatrian poliklinikoiden lisäksi nuorisoasemat. Myös nuorisotyö, poliisi ja kuntien päihdepalvelut tekevät työtä päihteitä käyttävien lasten ja nuorten parissa.
Päihdeongelmaisen lapsen ja hänen perheensä asioihin on syytä kytkeä lastensuojelu riittävän lastensuojelutarpeen kartoittamiseksi ja tuen järjestämiseksi. Tarvittaessa vanhempi ohjataan omaan päihdearvioon.
 
Milloin pitää hakea apua?
Lapsen päihdekokeiluihin ja päihteiden- käyttöön on syytä hakea apua heti kun asia tai epäily tulee ilmi. On tärkeää selvittää aktiivisesti lapsen päihdehistoria, somaattinen status sekä tarvittaessa varmistaa laboratoriotutkimuksin huumeiden käyttö. Lisäksi lapselta kartoitetaan mahdolliset psykiatriset oireet, kasvuympäristön riskitekijät ja toimintakyky.
 
Akuuttiapu
Päihtynyt lapsi toimitetaan tarvittaessa arvioitavaksi päivystysyksikköön. Päivystystilanteessa varmistetaan lapsen turvallisuus ja tehdään lastensuojeluilmoitus. Päihtymystila vaikeuttaa mahdollisten psykiatristen oireiden arviota, joka tehdään siksi ensisijaisesti akuuttitilanteen jälkeen lapsen ollessa selvä.
 
Lue lisää