Lastenpsykiatrian erikoissairaanhoidon palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta vastaavat nykyisin pääasiassa sairaanhoitopiirit. Erikoissairaanhoidon lastenpsykiatriset palvelut tuotetaan keskussairaaloiden ja yliopistollisten sairaaloiden lastenpsykiatrian klinikoissa. Aluesairaalatasolla ja perusterveydenhuollossa toimii joitain erikoislääkärijohtoisia lastenpsykiatrisia yksiköitä. Lastenpsykiatrian klinikat tuottavat lapsipotilaille ja heidän perheilleen monimuotoisia avohoitopalveluja sekä tutkimuksia ja hoitoa erityyppisillä osastoilla, kuten päivä- ja viikko-osastoilla, kokovuorokausiosastoilla ja perheosastoilla. Sopimukset hoitopoluista ja työnjaosta ovat vaihdelleet sekä kunnittain että sairaanhoitopiireittäin ja monella alueella perheneuvolat ovat huolehtineet osin erikoissairaanhoidon tehtävistä. Lastenpsykiatrian erikoissairaanhoidon valtakunnallisena muutostrendinä on ollut tutkimus- ja hoitopalvelujen kysynnän kasvu, palvelujen monipuolistuminen ja avohoitopainotteisuuden lisääntyminen.

Yliopistosairaalat
Kaikkein vaativimmat tutkimukset sekä vaikea-asteisten ja harvinaisten lastenpsykiatristen häiriöiden hoito on tarkoituksenmukaista keskittää ylipistollisiin sairaaloihin, jotta taataan riittävä osaaminen diagnostiikassa, hoitointerventioissa ja lääkehoidon kysymyksissä. Lasten oikeuspsykiatriset tutkimukset on lakisääteisesti keskitetty yliopistollisten sairaanhoitopiirien vastuulle (laki lapseen kohdistuneen seksuaali- ja pahoinpitelyrikoksen selvittämisen järjestämisestä 1009/2008). Yliopistollisen sairaalan tehtäviin kuuluvat myös tutkimus, kehittäminen, opetus ja koulutus sekä näyttöön perustuvien menetelmien käytön edistäminen ja ylläpito. Lastenpsykiatrinen tutkimus tuottaa enenevässä määrin näyttöä hoitointerventioiden tehosta. Näyttöön perustuvien menetelmien ottaminen käyttöön kliiniseen kokemukseen pohjaavien hoitomenetelmien rinnalle ja sijalle on tärkeä kehitystrendi, jossa yliopistosairaaloiden yhteistyö on keskeistä. Tämä mahdollistaa yhdenvertaisen ja vaikuttavan lastenpsykiatrisen hoidon lapsille asuinpaikasta riippumatta.
 
Hoitotakuu
Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa hoidon tarpeen arvioinnin aloittamisen ja hoitoon pääsyn lakisääteiset määräajat ovat lyhemmät kuin muilla lääketieteen erikoisaloilla. Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan lastenpsykiatrisen hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa ja erikoislääkärin arviointikäynti tai muut erityiset tutkimukset toteutettava kuuden viikon kuluessa lähetteen saapumisesta. Hoitoon tulee päästä kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on todettu, jolleivat lääketieteelliset, hoidolliset tai muut vastaavat seikat muuta edellytä. Hoitotakuulainsäädäntö on muuttanut valtakunnallisesti lastenpsykiatrisia tutkimus- ja hoitokäytäntöjä siten, että lapsen ja perheen oikeus huolensa esiin tuomiseen ja tarvitsemiinsa palveluihin toteutuu pääsääntöisesti lakisääteisten aikarajojen puitteissa, ilman aiemmin tavallisia pitkiä jonotusaikoja.
 
Lue lisää