Psykoterapeuttiset hoidot ovat keskeisessä asemassa sekä lastenpsykiatrisessa hoidossa että kuntoutuksessa. Kansaneläkelaitos on järjestänyt ja korvannut psykoterapiapalveluita alle 16-vuotiaille vain vaikeavammaisten lääkinnällisenä kuntoutuksena. Juuri vahvistettu laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta (145/2015) muuttaa nimityksen vaativaksi lääkinnälliseksi kuntoutukseksi ja poistaa sidonnaisuuden vammaisetuuksiin. Uusi laki tulee voimaan 1.1.2016.

Muista alle 16-vuotiaiden psykoterapiapalveluista vastaa julkinen terveydenhuolto.  Suuri osa julkisen sektorin järjestämästä psykoterapeuttisesta hoidosta tuotetaan ostopalveluina yksityissektorilla toimivilta psykoterapeuteilta. Yksityissektorin tuottaman psykoterapiatoiminnan laadun valvonta ja indikaatioista huolehtiminen ovat erikoissairaanhoidon tehtäviä. Erikoissairaanhoito tuottaa omana toimintanaan komplisoituneiden tilanteiden psykoterapiat, joissa tarvitaan paljon yhteistyötä muiden asiantuntijatahojen kanssa. Sen lisäksi julkiset palvelut tuottavat pääasiassa määrämittaisia fokusoituja terapioita.

Muita lastenpsykiatrian palvelujärjestelmän kuntoutusmuotoja ovat erikoissairaanhoidon, perustason tai kolmannen sektorin tuottamat kuntouttavat palvelut, esimerkiksi coaching-toiminta, oppimista tukevat menetelmät, toimintaterapia, fysioterapia ja arjen pärjäämistä vahvistavat ryhmätoiminnat, kuten sosiaalisten taitojen ryhmät ja aggression hallinnan ryhmät