​Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia (KAT) yhdistelee eri terapiasuuntauksia. Se hyödyntää psykodynaamisen suuntauksen ymmärrystä yksilön kehittymisestä vuorovaikutuksessa muiden kanssa ja soveltaa kognitiivisia menetelmiä erilaisten toimintatapojen kuvaamisessa ja ymmärtämisessä. Terapiasuuntauksen kehitti psykiatri Anthony Ryle Englannissa ja Suomessa KAT-terapeutteja on koulutettu 1980-luvun puolivälistä alkaen.

Terapia alkaa 4-6 käyntikerran suunnitteluvaiheella, jonka aikana yhteistyössä lapsen tai nuoren kanssa kartoitetaan hoidon kohteena olevat ongelmat, sovitaan terapian tavoitteista ja työtavoista. Edellä mainituista riippuu myös terapian tarkka kesto, joka vaihtelee 12-24 käyntikerrasta 1-3 vuotta kestäviin hoitoihin.

KAT:ssa asiakas ja terapeutti tutkivat yhdessä asiakkaan oireita ja kokemusmaailmaa sekä heidän välilleen rakentuvassa suhteessa näyttäytyviä ilmiöitä. Näin he muodostavat yhdessä ymmärryksen siitä, miten ongelmalliset toimintatavat ovat syntyneet, mitä seurauksia niillä on ja miten niitä voidaan muuttaa tarkoituksenmukaisemmiksi harjoittelemalla arjen tilanteiden ja keskinäisen vuorovaikutussuhteen avulla.