​Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä jokapäiväisessä elämässä kotona, päivähoidossa ja koulussa. Puheterapiaan voi sisältyä tutkimukset, kuntoutuksen suunnittelua ja järjestämistä, yksilö- ja ryhmäterapiaa, vanhempien ja lähiympäristön ohjausta sekä puhetta tukevien ja korvaavien kommunikointikeinojen suunnittelua ja ohjausta. Puheterapian aloittamisen syynä voi olla seuraavat vaikeudet:

  • vuorovaikutuksen pulma
  • kielelliset vaikeudet
  • puheen epäselvyys
  • äännevirhe
  • valikoiva puhumattomuus
  • lukemis- ja kirjoittamisvaikeudet
  • syömis- ja nielemisvaikeudet
  • suun motoriikan pulmat
  • änkytys
  • äänihäiriö

Tietolähde ja lisätietoa aiheeseen

Suomen Puheterapeuttiliitto ry