​Lastenneuvolat ja kouluterveydenhuolto kantavat päävastuun lasten mielenterveyspalveluista perustasolla. Ehkäisevien palvelujen ja terveysseurannan lisäksi lastenneuvolat ja kouluterveydenhuolto tarjoavat lasten mielenterveystyön kohdennettuja tukitoimia ja varhaista hoitoa lapsille ja heidän perheilleen palvelutarpeen arvioon perustuen. Viime vuosien lainsäädäntöuudistukset, terveydenhuoltolaki (1326/2010) ja asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta (338/2011) ovat vahvistaneet ja monipuolistaneet neuvolan ja kouluterveydenhuollon toimintaa lasten mielenterveystyössä. Asetus toi äitiys- ja lastenneuvoloihin sekä kouluterveydenhuoltoon laajat terveystarkastukset, joita on odotusaikana yksi, kolme ennen kouluikää (4 kuukauden, 18 kuukauden ja 4 vuoden iässä) ja kolme kouluterveydenhuollossa (ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella luokalla). Laajaan terveystarkastukseen kutsutaan mukaan molemmat vanhemmat, tarkastus on monipuolinen ja se mahdollistaa aiempaa paremmin lapsen psykososiaalisen hyvinvoinnin arvioinnin ja koko perheen psykososiaalisen tilanteen kartoittamisen.

Lastenneuvoloissa ja kouluterveydenhuollossa on tällä hetkellä niukat työntekijäresurssit hoidon toteuttamiselle. Koko palvelujärjestelmän tuleekin tukea peruspalvelujen valmiutta ja kapasiteettia lasten psyykkisten häiriöiden hoitovastuun vahvistamiseen. Perustasolla toteutuvan hoidon osana voivat olla sosiaalihuollon tarjoamat tukipalvelut. Pienten lasten hoitosuunnitelmaan kuuluvat usein erilaiset päivähoidossa toteutuvat tukea antavat ja hoidolliset toimet tai ryhmät. Varhaiskasvatus ja lastenneuvola tekevät monesti hyvää hoidollista yhteistyötä lapsen ja hänen perheensä auttamiseksi.