Sairaalakoulujärjestelmä mahdollistaa koulunkäynnin erikoissairaanhoidon potilaina oleville lapsille. Sairaalakouluopetus ylläpitää lapsen oppimista ja koulunkäyntiä hoidon aikana ja sillä on oppilaan hoitotavoitteita tukeva kokonaiskuntoutuksellinen tavoite. Opetus oppilaan omassa koulussa tai esiopetuksen järjestämispaikassa on kuitenkin aina ensisijaista, jos se on mahdollista ja oppilaan edun mukaista.  Sairaalakouluopetuksen säännöspohjaa on juuri uudistettu (Laki perusopetuslain muuttamisesta, 1276/2013). Sairaalan sijaintikunta on velvollinen järjestämään sairaalaopetusta sairaalassa potilaana olevalle esi- tai perusopetuksen oppilaalle. Uudistuksen mukaan myös erikoissairaanhoidon avohoitopotilaana olevalle oppilaalle tulee järjestää opetusta ja tukea oppilaan terveydelliset, opetukselliset, hoidolliset ja kuntoutukselliset tarpeet huomioiden. Nykyisin sairaalakoulut tuottavatkin enenevässä määrin opetusta myös avohoidossa oleville lapsille ns. polikliinisena opetuksena. Sairaalakoulu ja hoitava yksikkö tekevät moniammatillista yhteistyötä lapsen oman koulun tai opetuspaikan kanssa hoitoprosessin aikana ja erityisesti siirtymävaiheita tukien.