​Oppilashuolto

Oppilashuollon avulla pidetään huolta oppilaiden hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Oppilashuoltotyö kuuluu kaikille koulun aikuisille, ja se toteutetaan siellä missä oppilaatkin ovat. Kyseessä on siis lähipalvelu.

Yhteisöllisessä oppilashuollossa suunnitellaan koulun, yksittäisen luokan tai ryhmän hyvinvoinnin edistämistä. Siellä laaditaan myös suunnitelmat mm. kiusaamisen vastaiseen toimintaan, turvallisuuden edistämiseen sekä äkillisen kriisitilanteen selvittelyyn. Yhteisöllinen oppilashuolto on aina moniammatillista toimintaa, eli sitä tehdään yhdessä opettajien ja muun koulun henkilöstön kanssa. Myös huoltajat ja oppilaat ovat mukana yhteistä hyvinvointia suunnittelemassa.

Yksilöllisessä oppilashuollossa mietitään yhdessä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa parhaat mahdolliset keinot kyseisen oppilaan auttamiseksi. Mukana ovat ne koulun henkilöt, joiden osallistumiselle oppilas ja/tai hänen huoltajansa ovat antaneet suostumuksensa. Yksilöllistä oppilashuoltoa ovat myös yksittäiset asiakaskäynnit.

Oppilashuollon palveluita antavat koululla kuraattori, psykologi sekä kouluterveydenhoitaja ja – lääkäri. He kaikki ovat koulutettuja terveys-tai sosiaalialan ammattilaisia. Koska oppilashuolto on matalan kynnyksen palvelu, toivotaan että lapset ja nuoret tulisivat keskustelemaan pulmallisista asioistaan jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Kuraattorin ja psykologin kanssa keskustellaan hyvin monenlaisista asioista. Tutkimusten mukaan tyypillisiä aiheita ovat mm. kiusaaminen ja yksinäisyys, oppimisvaikeudet, mielenterveyteen liittyvät kysymykset sekä kriisitilanteet. Kriisit voivat tässä yhteydessä olla joko kehitykseen liittyviä tai äkillisen, traumaattisen tapahtuman aiheuttamia. Oppilashuollon työntekijät antavat opettajille konsultaatio- ja neuvonta-apua.

Usein psykologi on mukana oppimisvaikeuksiin ja mielenterveysongelmiin sekä kuraattori ihmissuhteisiin ja koulussa käyttäytymiseen liittyvissä pulmatilanteissa. Käytännössä ongelmat ovat usein moninaisia, ja on viisasta miettiä etukäteen, millainen työntekijä soveltuu parhaiten juuri kyseisen lapsen tai nuoren auttamiseen.

Keskustelut psykologin tai kuraattorin kanssa ovat vapaaehtoisia ja luottamuksellisia. Oppilaan kanssa sovitaan yhdessä, mikäli jostain tapaamisessa ilmenneestä asiasta on syytä kertoa opettajalle tai lastensuojeluun.

Aito läsnäolo ja oppilaan kuuleminen ovat oppilashuollossa keskeisiä asioita. Oppilasta ei saa pallotella luukulta toiselle, vaan yhteistyö esimerkiksi perheneuvolan tai lasten- ja nuorisopsykiatrian kanssa tulee tehdä mahdollisimman joustavasti ja lapsen oikeuksia kunnioittaen.

THL Mielenterveyden edistäminen varhaiskasvatuksesta toisenasteen koulutukseen