Lasten ja perheiden psykososiaaliseen hyvinvointiin vaikuttavat ympäröivän yhteiskunnan monet riskitekijät. Merkittäviä keinoja lasten mielenterveyden edistämisessä ovatkin sosiaali-, koulutus-, alkoholi- ja perhepoliittiset ratkaisut ja päätökset. Terveyden edistämiseen tarvitaan yhteiskunnan kaikkia sektoreita ja terveysnäkökohdat on otettava huomioon kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja kaikissa politiikoissa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on ensisijaisesti kuntien tehtävä, mutta sosiaali- ja terveyspalvelujen tulee osaltaan toteuttaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sosiaali- ja terveydenhuollon tulee tehdä yhteistyötä kunnallisten palvelujen, kuten varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa.

Ennalta ehkäisevien palvelujen ytimenä ovat koko ikäluokille tarjottavat äitiys- ja lastenneuvolapalvelut sekä kouluterveydenhuolto osana oppilashuoltotoimintaa. Säännöllisenä toteutuvan terveysseurannan lisäksi käytössä on kohdennettuja ennaltaehkäisyn ja varhaisen tuen menetelmiä. Sosiaalihuoltolain uudistus vahvistaa ennaltaehkäisevän työn painotusta sosiaalihuollon palveluissa. Myös päivähoito ja koulu ovat keskeisessä asemassa lasten mielenterveyden edistämisessä ja tukemisessa.