Huom! Palvelupaikkahakua ei enää aktiivisesti päivitetä. Ajantasaiset tiedot löydät internetin hakukoneista.​

Järjestöt yms.

A-klinikka ja perhekuntoutumisklinikka / Eura  

Perheneuvola (ent. Perhekuntoutumisklinikka) tarjoaa tukea perheille, joissa on huolena lapsen tai nuoren käyttäminen tai kehitys, pulmat varhaisessa vuorovaikutuksessa tai perhe-elämään liittyvät asiat. Tukea on saatavilla myös vanhemmuuteen, parisuhteeseen sekä eroprosessin eri vaiheisiin.

Käyntiosoite

Siltakatu 4
32800 Kokemäki

A-klinikka ja perhekuntoutumisklinikka / Kokemäki  

Perheneuvola (ent. Perhekuntoutumisklinikka) tarjoaa tukea perheille, joissa on huolena lapsen tai nuoren käyttäminen tai kehitys, pulmat varhaisessa vuorovaikutuksessa tai perhe-elämään liittyvät asiat. Tukea on saatavilla myös vanhemmuuteen, parisuhteeseen sekä eroprosessin eri vaiheisiin.

Käyntiosoite

Siltakatu 4
32800 Kokemäki

Koulukuraattorit

Koulukuraattori - Juva  

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä, joka auttaa ja tukee oppilaita ja heidän perheitään erilaisissa koulunkäyntiin, kasvuun ja kehitykseen liittyvissä ongelmissa. Ratkaisuja ongelmiin etsitään yhdessä oppilaan ja hänen verkostonsa kanssa. Tarvittaessa tehdään tiivistä yhteistyötä koulun muun henkilökunnan, lastensuojelun, terveydenhuollon ja perheneuvolan kanssa.

Koulukuraattori / Sastamala  

Koulukuraattoripalveluita antavat koulun sosiaalityöntekijät. Koulun sosiaalityön tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin, myönteisen kehityksen ja koulunkäynnin tukeminen sosiaalityön keinoin. Sastamalassa koulun sosiaalityön painopiste on yläasteikäisissä oppilaissa, mutta myös alakoululaisia pyritään tapaamaan tarvittaessa. Koulun sosiaalityöntekijä auttaa ja tukee oppilasta erilaisissa koulunkäyntiä, kotia, kaverisuhteita ja vapaa-aikaa koskevissa asioissa. Koulun sosiaalityö on ennaltaehkäisevää lastensuojelua. Se ei tarkoita lastensuojelun asiakkuutta.
Oppilas voi tulla koulun sosiaalityöntekijän luokse keskustelemaan omasta aloitteestaan ilman lähetettä. Myös vanhemmat voivat suoraan ottaa yhteyttä koulun sosiaalityöntekijään. Oppilaat voivat tulla koulun sosiaalityöntekijän asiakkaiksi myös opettajan, pedagogisen tiimin tai jonkin koulun ulkopuolisen tahon kuten esim. lastensuojelun, perheneuvolan tai lasten tai nuorten psykiatrisen työryhmän lähettämänä.

Käyntiosoite

Asemakatu 9
38210 Sastamala
Kasvatus- ja opetuskeskus

Koulukuraattori / Virrat  

Koulukuraattorin tehtävänä on auttaa ja tukea oppilaita arjen toimintojen ja koulunkäynnin sujumisessa sekä erilaisissa mieltä painavissa asioissa ennaltaehkäisevällä työotteella yhdessä oppilaan, perheen ja tarvittaessa muiden ammattilaisten kanssa. Oppilaat tulevat koulukuraattorin asiakkaiksi opettajan, vanhempien, opiskeluhuoltoryhmän aloitteesta tai omasta aloitteestaan. Aloite voi tulla myös ulkopuoliselta taholta kuten lastensuojelusta, perheneuvolasta. Yhteydenotot Wilmassa sekä puhelimitse.

Käyntiosoite

Rantatie 4
34800 Virrat
Rantatien koulu

Koulukuraattorit / Janakkala  

Kuraattorit työskentelevät kaikkien kouluasteiden oppilaiden sekä heidän perheidensä kanssa. Koulukuraattorit tukevat oppilaiden psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ja ennaltaehkäisevät koulunkäyntiin liittyviä ongelmia.

Kuraattorin asiakkaaksi oppilas voi hakeutua itse tai hän voi ohjautua opettajien, huoltajien, ystävien, kouluterveydenhuollon tai ulkopuolisen tahon (erikoissairaanhoito, perheneuvola, nuorisotoimi, sosiaalitoimen sosiaalityö) kautta.

Yhteydenotot myös Wilman kautta. Katso kuraattoreiden vastuualueet tarkemmin verkkosivulta.

Koulukuraattorit / Mäntsälä  

Koulukuraattori on koulussa toimiva sosiaalityön ammattilainen ja luotettava aikuinen, joka kuuntelee, auttaa ja ohjaa erilaisissa elämään liittyvissä asioissa. Kuraattorilta saa apua, jos lapsella tai nuorella on pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu muutoksia. Nuori voi saada tukea koulukuraattorilta myös omaan elämäänsä ja kehitykseensä liittyvissä asioissa. Vanhemmat voivat keskustella koulukuraattorin kanssa kotitilanteestaan tai kasvatusasioista. Ratkaisuja pulmatilanteisiin etsitään yhdessä vanhempien ja koulun kanssa. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä lastensuojelun, perheneuvolan ja terveydenhuollon kanssa. Kuraattorin kanssa käydyt keskustelut ovat ehdottoman luottamuksellisia.

Kuraattorin palvelut / Nurmes  

Koulukuraattori on koululla toimiva oppilastyöntekijä, joka auttaa ja tukee oppilaita ja heidän perheitään erilaisissa koulunkäyntiin, kasvuun, kehitykseen, harrastuksiin ja elämän vaikeuksiin liittyvissä asioissa. Yksilökohtaisen oppilashuollon kuraattori- ja psykologipalvelut tuottaa Nurmeksen kasvatus- ja perheneuvola.

Koulupsykologit

Koulupsykologi - Sodankylä  

Koulupsykologi auttaa oppilasta oppimisvaikeuksissa, tarkkaavaisuuden ja työskentelyn pulmissa, tunne-elämän kehityksen solmukohdissa, omassa tai perheen kriisissä, vuorovaikutusongelmissa tai kun on tarvetta opetusjärjestelyille. Koulupsykologi tekee psykologisia arviointeja, konsultoi ja antaa neuvontaa. Tavoitteena on lisätä vanhempien, lapsen ja opettajien ymmärrystä, tietoa ja kokonaiskäsitystä tilanteesta ja auttaa heitä suunnittelemaan tukitoimia. Psykologi kirjoittaa tarvittavat lausunnot opetusjärjestelyjä tai jatkotutkimuksia ja hoitoja varten.

Sodankylässä ei virallista koulupsykologia ole mutta perheneuvolan psykologi toimii yhtenä osana moniammatillista asiantuntijaryhmää. Asiantuntijaryhmä voidaan koota yksittäisen oppilaan tai oppilasryhmän tueksi. Ryhmä selvittää oppilaan tuen tarpeen ja järjestää tarpeelliset oppilashuollon palvelut. Ryhmän voi koota opetushenkilöstön tai oppilashuollon edustaja ,jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu. Asiantuntijoiden nimeäminen ryhmän jäseniksi ja muiden yhteistyötahojen tai oppilaiden läheisten osallistuminen ryhmän työskentelyyn edellyttää oppilaan tai huoltajan kirjallista suostumusta. Kun huoli oppilaan tilanteesta käy esimerkiksi opettajalla, rehtorilla, kuraattorilla tai terveydenhoitajalla niin suureksi, että siihen tarvitaan yhteistä ajatustenvaihtoa, kokoontuu oppilaan ja/tai huoltajan hyväksymä ryhmä koolle yhdessä miettimään ratkaisuja oppilaan tilanteeseen.

Avaa verkkosivu

Koulupsykologi / Kuhmoinen  

Koulupsykologin työn tavoitteena on oppilaan koulunkäynnin, oppimisen ja hyvinvoinnin edistäminen. Koulupsykologin työssä keskeistä on konsultoiva työ. Psykologi osallistuu koulun/oppilaitoksen ja sivistystoimen suunnittelu- ja kehitystyöhön ja tuo asiantuntijana tietoa hyvinvoinnin ehdoista ja toteutumisesta. Psykologi antaa ohjausta ja neuvontaa oppilaille, huoltajille ja opettajille. Yksittäisen oppilaan asioissa psykologi työskentelee oppilaan/huoltajan suostumuksella. Psykologiin voi ottaa yhteyttä oppilas, huoltajat tai opettajat. Yhteyden saa parhaiten puhelimitse jättämällä vastaajaan soittopyynnön. Kiireettömiä asioita voi viestittää myös wilman kautta. Kiireellisissä asioissa psykologin arvio tilanteesta tulee lain mukaan saada viimeistään seuraavan koulupäivän aikana, kiireettömissä asioissa seitsemän työpäivän kuluessa. Psykologi työskentelee aina ajanvarauksella. Psykologi selvittää yhdessä oppilaan, huoltajien ja opettajien kanssa mm. kodin ja koulun yhteistyöhön ja oppilaan oppimiseen, kasvuun ja kehitykseen liittyviä asioita. Psykologi käyttää tutkimusmenetelminä tiedon keräämistä haastattelemalla, havainnoimalla tai kyselylomakkeilla ja tarvittaessa psykologisilla testeillä. Psykologin arvioinnin ja tutkimusten perusteella suunnitellaan koulussa ja kotona tarvittavia tukitoimia. Psykologi voi antaa lyhytkestoista tukea oppilaalle. Keskeistä on ohjata oppilaan arjessa toimivia aikuisia tukemaan oppilasta. Psykologi tekee yhteistyötä koulun ulkopuolisten verkostojen, esim. perheneuvola, sosiaalitoimi, nuorisopsykiatria, kanssa ja ohjaa tarvittaessa oppilaita ja perheitä pitkäkestoisemman tuen piiriin.
Psykologi on terveydenhuollon ammattihenkilö ja kirjaa asiakastiedot Effica-tietojärjestelmään. Psykologi on vaitiolovelvollinen asiakkaan asioissa. Psykologi on koululla tiistaisin, yhteydenotot mielellään terveydenhoitajan tai erityisopettajien kautta.

Käyntiosoite

Länkipohjantie 64
17800 Kuhmoinen
Kuhmoisten yhtenäiskoulu

Koulupsykologi / Liperi  

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon psykologi tukee koulunkäyntiä, oppimista ja opiskelijan psyykkistä hyvinvointia ja auttaa oppimisvaikeuksissa. Hän selvittää mielenterveyteen liittyviä ongelmia ja tarvittaessa arvioi koululaisen tai opiskelijan hoidon tai tuen tarvetta. Liperin alueen koulupsykologeina toimivat perheneuvolan psykologit. Ajanvaraus perheneuvolan kautta.

Koulupsykologi / Parkano  

Koulupsykologitoiminnan tavoitteena on lasten koulunkäynnin, oppimisen ja hyvinvoinnin edistäminen tarjoamalla oppilaille, vanhemmille ja koulun henkilökunnalle psykologisia arviointi-, konsultaatio- ja tukipalveluja. Koulupsykologin työn tarkoitus on olla mukana mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ehkäisemässä oppilaiden syrjäytymiskehitystä.
Koulupsykologin keskeisimpiä työtehtäviä:
-Psykologiset tutkimukset ja arvioinnit oppilaan avuntarpeen kartoittamiseksi ja tukitoimien suunnittelemiseksi
-Oppilashuoltoryhmän jäsenenä toimiminen
-Koulun henkilöstön ja vanhempien konsultaatio/neuvonta oppilaan kehitykseen, kasvatukseen, mielenterveyteen ja opetusjärjestelyihin liittyvissä asioissa
-Moniammatillinen yhteistyö eri viranomaistahojen kanssa (esim. lastensuojelu, kasvatus- ja perheneuvola, erikoissairaanhoito).

Käyntiosoite

Parkanontie 37
39700 Parkano
Parkanon sosiaalitoimisto

Koulupsykologi / Ruovesi  

Perheneuvolassa työskentelee psykologi ja sosiaalityöntekijä. Yhteydenoton jälkeen perheneuvolassa arvioidaan, kumpi työntekijä alkaa työskennellä asiakkaan asioissa, siten että psykologi hoitaa aina psykologiset tutkimukset. Perheneuvolaan voi ottaa yhteyttä, kun omat keinot eivät riitä ja kaipaat keskustelutukea, esimerkiksi seuraavanlaisissa tilanteissa: ikäkausikriisit, huoli lapsen tai nuoren käyttäytymisestä tai kehityksestä, lapsen tai nuoren keskittymättömyys, aggressiivisuus, vaikeus noudattaa rajoja, arkuus, jännittäminen, erilaiset pelot, univaikeudet, kognitiiviseen kehitykseen ja oppimiseen liittyvät asiat, lapsen tai nuoren alavireisyys, masentuneisuus, vaikeudet päiväkodissa, koulussa tai kavereiden kanssa, perheen kehitysvaiheisiin ja elämäntilanteisiin liittyvät kriisit tai muu vaikea perhetilanne, varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat, vanhemmuuden haasteet, vanhemman oma jaksaminen, parisuhdeasiat, avioeron jälkeiset pulmat. Perheneuvolan periaatteisiin kuuluu luottamuksellisuus, maksuttomuus, asiakaslähtöisyys, työtavoista sopiminen asiakkaan kanssa sekä tarpeen mukainen yhteistyö muiden perheen parissa työskentelevien kanssa.

Käyntiosoite

Ruovedentie 56

Koulupsykologipalvelut / Ikaalinen  

Psykologipalvelut tuottaa Perheneuvonta. Perheneuvonnan palveluihin kuuluu mm. lasten kehitykseen ja oppimiseen liittyvät tutkimukset, ohjaus ja kuntoutus, kasvatukseen liittyvä ohjaus, lasten ja nuorten tukikäynnit ja terapiat, perhe-elämään ja parisuhteeseen liittyvät keskustelut. Perheneuvolapalvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Perheneuvontaan voi soittaa myös nimettömänä.

Käyntiosoite

Vanha Tampereentie 21-23
39500 Ikaalinen
Perheneuvonta

Koulupsykologipalvelut / Kihniö  

Perheneuvolan puoleen voi kääntyä, kun
•lapsen tai nuoren kehitys, oppiminen tai käyttäytyminen huolestuttaa
•lapsella tai nuorella on jännitystiloja, erilaisia pelkoja, alavireisyyttä, masentuneisuutta, vaikeuksia päiväkodissa, koulussa tai kavereiden kanssa
•perheessä on tapahtunut tai tulee tapahtumaan muutoksia
•vanhemmuus, kasvatuskysymykset tai parisuhdeasiat askarruttavat.
Perheneuvolassa työskentelee psykologi ja perheneuvoja.

Käyntiosoite

Kihniöntie 71
39820 Kihniö
Neuvolan talo / perheneuvola

Koulupsykologipalvelut / Virrat  

Perheneuvolaan voi ottaa yhteyttä, kun omat keinot eivät riitä ja kaipaat keskustelutukea, esimerkiksi seuraavan laisissa tilanteissa: ikäkausikriisit, huoli lapsen tai nuoren käyttäytymisestä tai kehityksestä, lapsen tai nuoren keskittymättömyys, aggressiivisuus, vaikeus noudattaa rajoja, arkuus, jännittäminen, erilaiset pelot, univaikeudet, kognitiiviseen kehitykseen ja oppimiseen liittyvät asiat, alavireisyys, masentuneisuus, vaikeudet päiväkodissa, koulussa tai kavereiden kanssa
perheen kehitysvaiheisiin ja elämäntilanteisiin liittyvät kriisit tai muu vaikea perhetilanne, varhaisen vuorovaikutuksen ongelmat, vanhemmuuden haasteet, vanhemman oma jaksaminen, parisuhdeasiat tai avioeron jälkeiset pulmat. Perheneuvolan periaatteisiin kuuluu luottamuksellisuus, maksuttomuus, asiakaslähtöisyys, työtavoista sopiminen asiakkaan kanssa sekä tarpeen mukainen yhteistyö muiden perheen parissa työskentelevien kanssa.
Perheneuvolaan tulemiseksi ei tarvitse erillistä lähetettä, vaan asiakkaan oma yhteydenotto riittää. Myös yhteistyötahot voivat ottaa yhteyttä perheneuvolaan, kunhan asiakas on antanut tähän itse luvan. Perheneuvolassa työskentelee psykologi ja sosiaalityöntekijä. Yhteydenoton jälkeen perheneuvolassa arvioidaan, kumpi työntekijä alkaa työskennellä asiakkaan asioissa, siten että psykologi hoitaa aina psykologiset tutkimukset.

Käyntiosoite

Sairaalantie 1
34800 Virrat
Virtain terveyskeskus

Koulupsykologit / Espoo  

Koulupsykologin tehtävänä on ohjata ja tukea lasta ja nuorta oppimisessa ja opiskelussa sekä kasvuun ja kehitykseen ja erilaisiin elämäntilanteisiin liittyvissä kysymyksissä ja vaikeuksissa. Kouluyhteisössä koulupsykologi osallistuu yhteisön hyvinvoinnin edistämiseen ja koulun oppimisympäristön kehittämiseen. Toiminnan tavoitteena on ongelmien ehkäiseminen ja varhainen tunnistaminen sekä syntyneiden ongelmien lieventäminen ja poistaminen Katso tarkemmat yhteystiedot oheisesta linkistä.

Koulupsykologit / Mustasaari  

Koulupsykologin työn tavoitteena on oppilaan oppimisen ja terveen psyykkisen kehityksen tukeminen sekä koulunkäyntiin liittyvien psykososiaalisten toimintaedellytysten turvaaminen. Koulupsykologi työskentelee yhteistyössä oppilaan sekä hänen vanhempien ja opettajien kanssa.

Kunnan koulupsykologipalveluista huolehtivat perheneuvolan psykologit.

Käyntiosoite

Keskustie 4
65610 Mustasaari Mustasaari

Leppävirran koulupsykologit  

Koulupsykologi voi auttaa, kun oppilas tarvitsee tukea ja selvitystä tunne-elämän ja kehityksen solmukohdissa, oppimiseen liittyvissä asioissa, tarkkaavaisuuden ja keskittymisen ylläpitämisessä koulussa, vuorovaikutussuhteissa kotona ja koulussa. Myös oppilaan vanhemmat voivat saada ohjantaa ja neuvontaa lapsensa kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa. Vanhemmat tai lapsi/nuori voivat ottaa suoraan yhteyttä koulupsykologiin. Palvelun järjestää Leppävirran perheneuvola.

Kouluterveydenhoitajat

Kouluterveydenhuolto / Liperi  

Koulu-ja opiskelijaterveydenhuollossa ylläpidetään, edistetään ja tuetaan koululaisten ja opiskelijoiden sekä kouluympäristö terveyttä. Kouluterveyshuolto on osa koulun oppilashuoltoa. Tärkeitä yhteistyö-tahoja ovat koti, koulun henkilökunta, sosiaalityö ja perheneuvola.

Liperin koulu luokat 1-9, Terveydenhoitaja, puh. 013 330 5131 Tavoittaa parhaiten puhelimitse aamulla klo 7.30-8.15 tai klo 14 jälkeen Avoin vastaanotto klo 12.00- 12.30 Ylämyllyn koulu Jyrin ja Paloaukean yksikkö Terveydenhoitaja, puh. 013 330 5168 Tavoittaa parhaiten puhelimitse klo 14 jälkeen Viinijärven koulu Terveydenhoitaja puh. 013 330 5128 Tavoittaa parhaiten puhelimitse aamulla klo 8-9 tai iltapäivällä klo 15-16 Kyläkoulut MATTISENLAHTI, Salokylä, Siikasalmi Terveydenhoitaja puh. 013 330 5128 Tavoittaa parhaiten puhelimitse aamulla klo 8-9 tai iltapäivällä klo 15-16 Kouluterveydenhoitaja koululla yhtenä päivänä kuukaudessa Ammattiopisto Luovi Terveydenhoitaja, puh. 040 631 2294 (ma-ke) Tavoittaa puhelimitse parhaiten aamulla klo 8-9 tai iltapäivällä klo 15-16 Avoin vastaanotto klo 8-9

Lastenpsykiatrian palvelut

Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut/ Kuopio   (Lääkärin lähetteellä)

Lasten mielenterveyspalveluihin hakeudutaan lapsuuden tasapainoisen kehityksen etenemistä estävien häiriöiden tai ongelmien vuoksi.Ongelmat saattavat käydä ilmi kotona, päivähoidossa, esikoulussa tai koulussa sekä neuvolan tai kouluterveydenhuollon vastaanottojen yhteydessä.

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden lasten mielenterveysyksikkö sekä kasvun ja oppimisen tuen perheneuvola tekevät tiivistä yhteistyötä.

Lasten ja nuorten palveluluukku  

Lasten ja nuorten palveluluukku tarjoaa vastaukset kaikkiin 0-23-vuotiaiden lasten ja nuorten terveysasioihin yhdestä palveluluukusta puhelimitse ja verkossa. Ota yhteyttä aina uuden pulman tullen, sairaustapauksissa (kun hoidon tarve ei ole kiireellinen) tai tarvitessasi sosiaali- tai mielenterveyspalveluja. Soita tai laita viesti myös silloin, kun sinulla on lapseen tai nuoreen liittyvä huoli etkä tiedä, mikä taho auttaisi. Yhdellä yhteydenotolla kartoitamme tilanteen ja kerromme, miten voimme Sosterissa auttaa. Palveluluukussa soittoihin vastaa sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja

Palvelu toimii verkossa ja puhelimitse.

Verkkosivulta löytyy yhteydenottolomake, jonka voi täyttää 24 / 7 -periaattella.

Lasten neuropsykiatrian yksikkö / Tampereen yliopistollinen sairaala  

Yksikkö tutkii ja hoitaa lapsia, joiden vaikeiden käytösoireiden taustalla on kehityksellinen neuropsykiatrinen häiriö, kuten autismikirjon häiriö, ADHD tai Touretten oireyhtymä. Hoito toteutetaan kiinteässä yhteistyössä lapsen perheen kanssa. Tyypillisiä tilanteita, joissa lapsi voidaan lähettää yksikköön tutkimuksiin, ovat merkittävät vaikeudet sosiaalisten suhteiden luomisessa ja sosiaalisten sääntöjen ymmärtämisessä tai arvaamaton ja impulsiivinen käytös. Usein seurauksena on koulunkäynnin keskeytyminen. Lähetteen voi saada esimerkiksi perheneuvolasta, kouluterveydenhuollosta, yksityiseltä lääkäriasemalta tai toisesta Taysin yksiköstä. Lisätietoja verkkosivulta.

Käyntiosoite

Lääkärintie 10
33520 Tampere
Tays Keskussairaala, Q-rakennus, 1. kerros

Lasten säätelyhäiriöpsykiatrian yksikkö / Tampereen yliopistollinen sairaala  

Yksikkö tutkii ja hoitaa 4–13 -vuotiaita lapsia, joilla on vaikeita tunteiden, käyttäytymisen, vuorovaikutuksen tai fysiologisen säätelyn häiriön oireita. Psyykkinen häiriö tai oireilu voi ilmetä eri tavoin. Lapsen perhe, vanhemmat tai huoltajat ovat tiiviisti mukana hoidossa. Lapsella voi olla erilaisia itsesäätelyyn liittyviä ongelmia, syömishäiriön oireita, vakavaa psykosomaattista oireilua, mielialahäiriö, psykoottisuutta, ahdistuneisuutta, masentuneisuutta ja muita tunne-elämän häiriöitä, oman toiminnan ohjauksen vaikeuksia tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmia. Lapsi saa lähetteen tutkimuksiin ja hoitoon esimerkiksi neuvolasta, terveyskeskuksesta, kouluterveydenhuollosta tai perheneuvolasta. Lisätietoja verkkosivulla.

Käyntiosoite

Lääkärintie 10
33520 Tampere
Tays Keskussairaala, Q-rakennus

Lasten traumapsykiatrian yksikkö / Tampereen yliopistollinen sairaala  

Yksikkö tutkii ja hoitaa psyykkisesti traumatisoituneita kiireellistä ja kiireetöntä hoitoa tarvitsevia 4–13 -vuotiaita lapsia ja heidän perheitään, hakien kokonaisvaltaista ymmärrystä lapsen ja perheen tilanteeseen. Lapsuusiän tutkimusta ja hoitoa vaativa traumaattinen kokemus voi olla esimerkiksi pahoinpitely tai muu väkivalta- tai hyväksikäyttökokemus, laiminlyönti tai kaltoinkohtelu. Taustalla saattaa myös olla sodan tai muun konfliktin aiheuttama psyykkinen trauma. Lapsi perheineen lähetetään yleensä yksikköön terveyskeskuksesta, koulusta, perheneuvolasta tai muusta Taysin yksiköstä. Lisätietoja verkkosivulla.

Käyntiosoite

Lääkärintie 10
33520 Tampere
Tays Keskussairaala, Q-rakennus

Lastenpsykiatrian poliklinikka/ Ylä- Savo   (Lääkärin lähetteellä)

Lasten psykiatrisella poliklinikalla tutkimme ja hoidamme alle 13-vuotiaita lapsia, joilla on vakavia tunne-elämän ja käyttäytymisen häiriöitä, itsetuhoisuutta, syömishäiriöitä tai psykoottista oireilua. Työskentelemme tiiviissä yhteistyössä perheiden, perheneuvolan, Kuopion yliopistollisen sairaalan lastenpsykiatristen osastojen, sosiaalitoimen, koulun ja perusterveydenhoidon kanssa.
Lastenpsykiatriselle poliklinikalle hakeudutaan perusterveydenhuollosta saadulla lähetteellä.

Perhe- ja pikkulapsipsykiatrian yksikkö / Tampereen yliopistollinen sairaala  

Yksikössä tutkitaan ja hoidetaan alle kouluikäisiä lapsia, joilla on vaikeuksia kehityksessä, käyttäytymisessä tai tunne-elämässä. Lisäksi hoidetaan perheitä, joiden vuorovaikutussuhteissa on vaikeita ongelmia ja tehdään yhteistyötä perheen kanssa, kun pientä lasta hoidetaan lastentautien yksikössä vaikean somaattisen sairauden vuoksi. Hoitoon tarvitaan lääkärin lähete (esim. neuvolasta, terveyskeskuksesta, perheneuvolasta, aikuisten mielenterveyspalveluista ja sosiaalitoimesta sekä Taysin muista lastenpsykiatrian ja lastentautien yksiköistä). Lisätietoja verkkosivulla.

Käyntiosoite

Lääkärintie 10
33520 Tampere
Tays Keskussairaala, Q-rakennus, 1. kerros

Lastensuojelu

Lastensuojelu / Halsua, Kaustinen, Veteli  

Lastensuojelu on työtä lasten ja perheiden hyväksi - tavoitteena on lasten suotuisan kasvuolojen turvaaminen ja vanhempien tukeminen heidän kasvatustehtävissään.

Lastensuojelutyö on yhteistyötä lasten vanhempien, päivähoidon, perheneuvolan, kotipalvelun, koulutoimen, terveydenhuollon ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Käyntiosoite

Pajalantie 3
69600 Kaustinen

Lastensuojelu / Kannus  

Lastensuojelu on työtä lasten ja perheiden hyväksi - tavoitteena on lasten suotuisan kasvuolojen turvaaminen ja vanhempien tukeminen heidän kasvatustehtävissään.

Lastensuojelutyö on yhteistyötä lasten vanhempien, päivähoidon, perheneuvolan, kotipalvelun, koulutoimen, terveydenhuollon ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Käyntiosoite

Asematie 1
69100 Kannus

Kannuksen sosiaalitoimisto Lastensuojeluilmoitus Virka-aikana ilmoitukset sosiaalityöstä vastaaville viranhaltijoille, muuna aikana hätäkeskuksen kautta sosiaalipäivystykseen, puh. 112

Lastensuojelu / Perho  

Lastensuojelu on työtä lasten ja perheiden hyväksi - tavoitteena on lasten suotuisan kasvuolojen turvaaminen ja vanhempien tukeminen heidän kasvatustehtävissään.

Lastensuojelutyö on yhteistyötä lasten vanhempien, päivähoidon, perheneuvolan, kotipalvelun, koulutoimen, terveydenhuollon ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Käyntiosoite

Pajalantie 3
69600 Kaustinen
Perhe- ja sosiaalikeskus Pajala

Lastensuojeluilmoitus Virka-aikana ilmoitukset sosiaalityöstä vastaaville viranhaltijoille, muuna aikana hätäkeskuksen kautta sosiaalipäivystykseen, puh. 112

Lastensuojelu / Toholampi, Lestijärvi  

Lastensuojelu on työtä lasten ja perheiden hyväksi - tavoitteena on lasten suotuisan kasvuolojen turvaaminen ja vanhempien tukeminen heidän kasvatustehtävissään.

Lastensuojelutyö on yhteistyötä lasten vanhempien, päivähoidon, perheneuvolan, kotipalvelun, koulutoimen, terveydenhuollon ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Käyntiosoite

Asematie 1
69100 Kannus
Kannuksen sosiaalitoimisto

Lastensuojeluilmoitus Virka-aikana ilmoitukset sosiaalityöstä vastaaville viranhaltijoille, muuna aikana hätäkeskuksen kautta sosiaalipäivystykseen, puh. 112

Lumijoen lastensuojelu  

Lastensuojelutyö on yhteistyötä lasten vanhempien, päivähoidon, perheneuvolan, kotipalvelun, koulutoimen, terveydenhuollon ja muiden yhteistyötahojen kanssa.
Lastensuojelutoimenpitein autetaan lasta silloin, kun hänen elämäntilanteensa on sellainen, että hänen terve kehityksensä ja hyvinvointinsa on vaarassa.

Voit tarvittaessa tarkistaa yhteystiedot oheisesta linkistä.

Käyntiosoite

Kunnankuja 1
91980 Lumijoki

Seudullinen sosiaalipäivystys toimii klo 16.00-8.00 numerossa 112.

Taivalkosken lastensuojelu  

Lastensuojelutyössä erilaisten tukitoimenpiteiden ja yhteistyön avulla autetaan lapsiperheitä tai nuoria selviytymään omatoimisesti ja ennaltaehkäistään ongelmien syntymistä.
Sosiaalityöntekijät auttavat kasvatus- ja perheasioissa ja ohjaavat tarvittaessa eri alojen asiantuntijoille. Kasvatusasioissa ja lasten psyykkisissä ongelmissa voi ottaa yhteyttä myös suoraan terveyskeskuksen psykologiin ja Kuusamon kunnan Perheneuvolaan, josta Taivalkosken kunta ostaa palveluita.

Voit katsoa tarkemmat yhteystiedot oheisen linkin kautta.

Käyntiosoite

Sairaalantie 8 B
93400 Taivalkoski

Lastensuojeluun liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijöihin puhelinaikana ma-pe klo 12:00-13:00.

Utajärven lastensuojelu  

Perheneuvola palvelee etsittäessä ratkaisuja lapsen ja nuoren kehitykseen ja kasvatukseen liittyviin pulmiin sekä perheen ja parisuhteen ristiriitoihin. Käynnit on luottamuksellisia ja maksuttomia.
Lastensuojelu on lapsen hyvinvoinnin turvaamista.
Lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä etusija erityiseen suojeluun. Lastensuojelulla pyritään tukemaan huoltajia lasten kasvatuksessa. Lastensuojelu voi olla perhe- tai yksilökohtaista.

Käyntiosoite

Kirkkotie 20
91600 Utajärvi

Puhelinaika 12-13

Muut julkiset palvelut

NeuvoNet  

NeuvoNetin avulla saat ulkopuolisen näkökulman mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin. Vastaajina toimivat perheneuvolan ja nuorisoneuvolan työntekijät. NeuvoNet on tarkoitettu kouvolalaisille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen.

Perheneuvolat / Espoo  

Espoon perheneuvoloissa ohjaamme, neuvomme ja tuemme alle 13-vuotiaita lapsia ja heidän vanhempiaan perhesuhteisiin, lasten kasvatukseen ja parisuhteeseen liittyvissä ongelmissa. Espoon perheneuvoloiden osoite- ja yhteystiedot löydät oheisesta linkistä.

Neuvolan palvelut

Lastenneuvola / Vesilahti  

Lastenneuvolatoiminnan työmuotoina ovat terveystarkastukset ja niihin liittyvät keskustelut, tutkimukset ja rokotukset. Tapaamiset perustuvat valtakunnallisiin suosituksiin, paikkakuntakohtaisesti sovellettuna ja vanhempien toiveita huomioiden.
Tavoitteena on edistää koko perheen hyvinvointia. Neuvolassa seurataan lapsen kehitystä ja terveydentilaa vauvasta kouluikään saakka. Vanhempien ja lapsen välistä varhaista vuorovaikutusta tuetaan, vanhempien omia voimavaroja lapsensa kasvattajana vahvistetaan ja tarvittaessa annetaan ohjausta pulmatilanteiden ratkaisemisessa. Teemme moniammatillista yhteistyötä päivähoidon, sosiaalitoimen sekä perheneuvolan kanssa. Katso verkkosivuilta oman alueesi terveydenhoitajan yhteystiedot.

Käyntiosoite

Anttilantie 2
37470 Vesilahti
Vesilahden terveysasema

Neuvola - Savukoski  

Kunnat järjestävät alueensa neuvolapalvelut. Jokaisessa kunnassa laaditaan neuvolatoiminnalle toimintaohjelma yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa. Kunnat nimeävät neuvolatoiminnalle vastuuhenkilön. Neuvolat tekevät yhteistyötä muun muassa varhaiskasvatuksesta, lastensuojelusta ja muusta sosiaalitoimesta sekä erikoissairaanhoidosta vastaavien toimijoiden kanssa.
Äitiys- ja lastenneuvoloissa järjestetään vanhemmuuden tukemiseksi neljä laajaa terveystarkastusta, joissa arvioidaan koko perheen terveyttä, hyvinvointia ja niihin vaikuttavia tekijöitä.

Neuvolatoimintaan sisältyvät sikiön terveen kasvun ja kehityksen sekä raskaana olevan ja synnyttäneen naisen terveyden seuranta ja edistäminen, lapsen terveen kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta, lapsen suun terveydentilan seuranta, vanhemmuuden ja perheen muun hyvinvoinnin tukeminen, lapsen kodin ja muun kasvu- ja kehitysympäristön sekä perheen elintapojen terveellisyyden edistäminen, lapsen ja perheen erityisen tuen ja tutkimusten tarpeen varhainen tunnistaminen sekä lapsen ja perheen tukeminen ja tutkimuksiin ja hoitoon ohjaaminen.
Savukoskella neuvola toimii tiistaisin ja torstaisin. Puhelintunti (ajanvaraukset yms.) klo 8-9.

Avaa verkkosivu

Neuvola - Sodankylä  

Lastenneuvolan tehtävänä on lasten ja perheiden terveyden edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja varhainen toteaminen. Neuvolassa lapsen ja perheen hyvinvointia seurataan säännöllisin väliajoin terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolla. Lastenneuvola tekee perheen luvalla moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa (mm. varhaiskasvatus, sosiaalitoimi, perheneuvola, kouluterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito). Yhteistyötä tehdään myös seurakunnan ja eri vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. Molemmat vanhemmat ovat tervetulleita neuvolakäynneille. Lastenneuvolassa on oma perhetyöntekijä ja lapsiperheiden kotipalvelutyöntekijä.

Käyntiosoite

Ratsutie 9
99600 Sodankylä

Ratsutie 9
99600 Sodankylä

Avaa verkkosivu

Perheneuvola / Kontiolahti, Eno  

Perheneuvola auttaa ja tukee lapsen ja nuoren psyykkiseen kehitykseen, vanhemmuuteen ja perheen vuorovaikutussuhteisiin liittyvissä asioissa. Perheneuvolasta saa asiantuntijan apua lapsen käyttäytymis- tai tunne-elämän pulmiin. Perheneuvolassa työskentelee psykologeja ja sosiaalityöntekijöitä. Lisäksi perheneuvolassa on mahdollisuus saada konsultoivan lääkärin palveluja. Palvelut ovat luottamuksellisia ja asiakkaalle maksuttomia. Asiakas voi varata ajan perheneuvolaan omasta aloitteestaan tai ammattilaisen suosituksesta.

Käyntiosoite

Keskuskatu 8
81100 Kontiolahti

Perheneuvola / Tohmajärvi  

Perheneuvola auttaa ja tukee lapsen ja nuoren psyykkiseen kehitykseen, vanhemmuuteen ja perheen vuorovaikutussuhteisiin liittyvissä asioissa. Perheneuvolasta saa asiantuntijan apua lapsen käyttäytymis- tai tunne-elämän pulmiin. Perheneuvolassa työskentelee psykologeja ja sosiaalityöntekijöitä. Lisäksi perheneuvolassa on mahdollisuus saada konsultoivan lääkärin palveluja. Palvelut ovat luottamuksellisia ja asiakkaalle maksuttomia. Asiakas voi varata ajan perheneuvolaan omasta aloitteestaan tai ammattilaisen suosituksesta.

Perheneuvola / Vaarat, Pyhäselkä  

Perheneuvola auttaa ja tukee lapsen ja nuoren psyykkiseen kehitykseen, vanhemmuuteen ja perheen vuorovaikutussuhteisiin liittyvissä asioissa. Perheneuvolasta saa asiantuntijan apua lapsen käyttäytymis- tai tunne-elämän pulmiin. Perheneuvolassa työskentelee psykologeja ja sosiaalityöntekijöitä. Lisäksi perheneuvolassa on mahdollisuus saada konsultoivan lääkärin palveluja. Palvelut ovat luottamuksellisia ja asiakkaalle maksuttomia. Asiakas voi varata ajan perheneuvolaan omasta aloitteestaan tai ammattilaisen suosituksesta.

Käyntiosoite

Tikkamäentie 16
80210 Joensuu
talo 8.

Rantakylän perheneuvola  

Perheneuvola auttaa ja tukee lapsen ja nuoren psyykkiseen kehitykseen, vanhemmuuteen ja perheen vuorovaikutussuhteisiin liittyvissä asioissa. Perheneuvolasta saa asiantuntijan apua lapsen käyttäytymis- tai tunne-elämän pulmiin. Perheneuvolassa työskentelee psykologeja ja sosiaalityöntekijöitä. Lisäksi perheneuvolassa on mahdollisuus saada konsultoivan lääkärin palveluja. Palvelut ovat luottamuksellisia ja asiakkaalle maksuttomia. Asiakas voi varata ajan perheneuvolaan omasta aloitteestaan tai ammattilaisen suosituksesta.

Käyntiosoite

Ruoritie 3
80160 Joensuu

Perheneuvolat

Alajärven perheneuvola  

Kasvatus- ja perheneuvonta on sosiaalihuollon moniammatillinen palvelu, jonka tehtävänä on tukea lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa. Kasvatus- ja perheneuvontaa annetaan lapsen hyvinvoinnin, yksilöllisen kasvun ja myönteisen kehityksen edistämiseksi, vanhemmuuden tukemiseksi sekä lapsiperheiden suoriutumisen ja omien voimavarojen vahvistamiseksi. Katso tarkemmat yhteystiedot verkkosivuilta.

Käyntiosoite

Mikontie 1
62900 Alajärvi

Alavieskan, Nivalan, Sievin ja Ylivieskan perheneuvola  

Perheneuvola palvelee etsittäessä ratkaisuja lapsen ja nuoren kehitykseen ja kasvatukseen liittyviin pulmiin sekä perheen ja parisuhteen ristiriitoihin. Käynnit on luottamuksellisia.

Voit tarkistaa oman kotipaikkasi psykologien ja sosiaalityöntekijöiden tarkemmat yhteystiedot oheisesta linkistä.

Ajanvaraus ja puhelintunti ma-pe kello 12-13.

Asiantuntija- ja terapiapalvelut sekä perheneuvonta (Osviitta)  

Osviitta tarjoaa apua perhesuhteisiin, lapsen kehitykseen, käyttäytymiseen tai kasvatukseen liittyviin asioihin ja antaa psykologista neuvontaa ja tukea elämän kriisitilanteissa sekä päihde- tai riippuvuusongelmissa. Yksiköstä saa puhe- ja toimintaterapiaa sekä kuntoutusohjausta. Osviitta palvelee lapsia, nuoria, aikuisia, pariskuntia ja perheitä. Tarkemmat yhteystiedot löydät verkkosivuilta.

Käyntiosoite

Salmentie 10
63300 Alavus

Haapajärven perheneuvola  

Perheneuvola palvelee etsittäessä ratkaisuja lapsen ja nuoren kehitykseen ja kasvatukseen liittyviin pulmiin sekä perheen ja parisuhteen ristiriitoihin. Käynnit on luottamuksellisia.

Voit tarkistaa yhteystiedot oheisesta linkistä.

Käyntiosoite

Männistönkatu 6
85800 Haapajärvi

Haapaveden ja Pyhännän perheneuvola  

Perheneuvolapalveluita voi käyttää esimerkiksi kun olet huolissasi lapsesi käyttäytymisestä tai kehityksestä Lapsellasi on oppimisvaikeuksia Haluat keskustella kasvatuskysymyksistä Lapsellasi on pulmia päiväkodissa, koulussa tai kavereiden kanssa Kotona on jatkuvia ristiriitoja Perheessä on kohdattu menetyksiä tai muita vaikeita elämäntilanteita Perheessä on eronuhka tai ero on jo tapahtunut. Haapaveden perheneuvola palvelee Haapaveden lisäksi Pyhännän asukkaita. Ajanvaraus tehdään puhelimitse puhelinaikoina (ks. Yhteystiedot). Katso tarkemmat yhteystiedot oheisen "Avaa verkkosivu" linkin kautta.

Käyntiosoite

Myyrinkuja 1
86600 Haapavesi

Ajanvaraus ja puhelinajat: Psykologin puhelinajat ma klo 8:30 - 10:00 sekä pe klo 12:00 - 13:00 Sosiaaliohjaajan puhelinajat ma klo 8:30 - 10:00, ti klo 8:00 - 8:45 ja to klo 12:00 - 13:00

Iin perheneuvolla  

Perheneuvola on sosiaalipalvelu, joka palvelee iiläisiä lapsiperheitä ja lasta odottavia perheitä lasten kasvuun ja kehitykseen sekä vanhemmuuteen liittyvissä kysymyksissä sekä perhe-elämän ja parisuhteen vaikeuksissa.

Voit tarvittaessa tarkistaa yhteystiedot oheisesta linkistä.

Käyntiosoite

Jokisuuntie 2
91100 Ii
Iin kunnantalo

Puhelinaika ma-pe kello 12-13

Kaarinan perhekeskus  

Verkostoituva perhekeskus tarjoaa nopeaa ja intensiivistä apua kaarinalaisille 0-25 -vuotiaille lapsille, nuorille ja heidän perheilleen. Järjestämme ensimmäisen tapaamisen nopeasti, tarvittaessa jo viikon sisällä yhteydenotosta, ja tapaamme perheitä sekä yhteistyötahoja joustavasti siellä, missä huoli herää. Toimimme lisäksi tarvittaessa työpareina koulun, päivähoidon tai muun yhteistyötahon rinnalla.

Kaavin perheneuvola  

Kasvatus- ja perheneuvontaa annetaan lapsen hyvinvoinnin, yksilöllisen kasvun ja myönteisen kehityksen edistämiseksi, vanhemmuuden tukemiseksi sekä lapsiperheiden suoriutumisen ja omien voimavarojen vahvistamiseksi. Keskustelut ovat luottamuksellisia, maksuttomia eikä niihin tarvita lähetettä.

Kalajoen perheneuvonta  

Perheneuvoloiden tehtävänä on tuottaa lakisääteisiä kasvatus- ja perheneuvonnan palveluja. Perheneuvolassa annetaan asiantuntija-apua perhe-elämän solmukohdissa. Esimerkiksi lasten kasvatukseen ja kehitykseen sekä perheiden ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa voi tulla tilanteita, joissa ulkopuolinen apu voi avata uusia näkökulmia.

Voit tarkistaa yhteystiedot oheisesta linkistä.

Käyntiosoite

Tohtorintie 4
85100 Kalajoki

Ajan voi varata ma–to kello 12–13.

Kasvatus- ja perheneuvola / Kouvola  

Perheneuvola antaa ohjausta ja tukea sekä tutkimusta ja hoitoa lasten kasvatukseen ja perhe-elämään liittyvissä kysymyksissä ja ongelmissa. Katso yhteystiedot verkkosivuilta.

Kasvatus- ja perheneuvolapalvelut Lapua  

Kasvatus- ja perheneuvolaan voi ottaa yhteyttä lapsen ja nuoren kasvuun ja kehitykseen liittyvissä pulmissa, koulunkäyntiin liittyvissä vaikeuksissa sekä perhe-elämän ja parisuhteen ongelmissa. Perheneuvolassa etsitään ratkaisuja huolenaiheisiin yhdessä perheen kanssa.
Tarkemmat yhteystiedot löydät verkkosivuilta.

Käyntiosoite

Siiriläntie 3-5 E
62100 Lapua
Jokilaakson neuvolatalo, 2. krs

Kasvatus- ja perheneuvonta / Akaa ja Urjala  

Kasvatus- ja perheneuvonta tukee akaalaisia ja urjalalaisia lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa. Kasvatus- ja perheneuvonta tarjoaa mielenterveyspalveluita 0-13-vuotiaille lapsille, ja sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita 0-18- vuotiaille sekä heidän perheilleen. 13 – 17 vuotiaiden mielenterveyspalveluista vastaa Valkeakosken kaupunki. Perhe voi itse olla yhteydessä kasvatus- ja perheneuvontaan puhelimitse. Lisäksi yhteistyötahot voivat perheen suostumuksella tehdä yhteydenoton tai lähetteen. Kasvatus- ja perheneuvonnan asiakkuus alkaa palvelutarpeen arvion tai terveydenhuollon tekemän lähetteen kautta. Lisä- ja yhteystiedot verkkosivulta.

Käyntiosoite

Haittilantie 4 A
37800 Akaa

Kasvatus- ja perheneuvonta / Hämeenlinna  

Perheneuvolasta saat apua, kun sinulla herää huoli lapsen kehityksestä, käyttäytymisestä, mielialoista, parisuhteessa tai vanhemmuudessa on ongelmia tai perhettä on kohdannut kriisi. Perheneuvolan palveluihin ohjaudutaan lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin kautta. Palvelut ovat luottamuksellisia, maksuttomia ja vapaaehtoisia, lähetettä ei tarvita.

Käyntiosoite

Birger Jaarlin katu 33
13100 Hämeenlinna
Uppsala-talo, 3. krs.

Palvelutarpeen arvioinnin puhelinajat ma 10 – 12, ti 13 – 15, to 10 – 12.

Kasvatus- ja perheneuvonta / Nokia  

Perheneuvolasta saat apua silloin, kun sinulla herää huolta lapsen kehitykseen tai psyykkiseen kasvuun liittyen. Lisäksi apua on tarjolla perheen elämäntilanteiden kriiseihin, vanhemmuuteen tai perheen aikuisten parisuhteeseen. Työskentely perheen, vanhempien tai lapsen asioissa voi olla tutkimuksellista selvittelyä ja kuntoutuksen suunnittelua tai terapeuttista työskentelyä vastaanotolla. Palveluita saat virka-aikaan ja työskentely voi tapahtua perhekäynnein tai aikuisten tai lasten omien käyntien kautta. Erillistä lähetettä ei tarvita, voit olla suoraan yhteydessä perheneuvolan työntekijöihin puhelinajalla. Perheneuvolan palvelut ovat 7-12-vuotialle lapsille ja heidän perheilleen.

Käyntiosoite

Nokian valtatie 25 E
37100 Nokia
Perhekeskus / Toriasema 1.krs

Kasvatus- ja perheneuvonta / Riihimäen seutu  

Perheneuvolassa tarjotaan ohjausta ja neuvontaa, tutkimuksia, terapiaa ja sovittelua ja mietitään ongelmiin ratkaisuja yhdessä perheen kanssa. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä opettajien, terveydenhoitajien ja päiväkodin työntekijöiden kanssa aina perheen luvalla.

Käyntiosoite

Jarrumiehenkatu 15
11100 Riihimäki

Keiteleen perheneuvola  

Kasvatus- ja perheneuvontaa annetaan lapsen hyvinvoinnin, yksilöllisen kasvun ja myönteisen kehityksen edistämiseksi, vanhemmuuden tukemiseksi sekä lapsiperheiden suoriutumisen ja omien voimavarojen vahvistamiseksi. Keskustelut ovat luottamuksellisia, maksuttomia eikä niihin tarvita lähetettä.

Kempeleen perheneuvola  

Perheneuvola palvelee etsittäessä ratkaisuja lapsen ja nuoren kehitykseen ja kasvatukseen liittyviin pulmiin sekä perheen ja parisuhteen ristiriitoihin. Käynnit on luottamuksellisia.

Voit tarkistaa yhteystiedot oheisesta linkistä.

Käyntiosoite

Vihiluodontie 578
90440 Kempele
Kirkonkylän yhtenäiskoulu, Sisäänkäynti 5.

Puhelintunti maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 10:00–11:00

Kotkan perheneuvola  

Perheneuvolan tehtävänä on lapsiperheiden auttaminen terapeuttisin menetelmin tilanteissa, joissa perheet eivät selviä omin avuin tai peruspalveluiden turvin.

Perheneuvolaan tulon syynä voivat olla esimerkiksi lapsen käyttäytymisen ja tunne-elämän vaikeudet, ongelmat vanhemmuudessa ja perheiden kriisitilanteet. Perheneuvolan palvelut on tarkoitettu alle 13-vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Toiminta-alueemme on Kotka.

Käyntiosoite

Koulukatu 10
48100 Kotka

Kuopion perhekeskus  

Perhekeskuksesta saa tukea lapsen kasvuun ja kehitykseen, vanhemmuuteen, parisuhteeseen, yksinäisyyteen, sovinnolliseen eroon ja perheväkivallan ehkäisyyn. Toiminnan tavoitteena on tarjota sopivaa tietoa, ohjausta ja tukea helposti, oikeaan aikaan, varhain ja vaikuttavasti.

Kuopiossa perhekeskustoiminta on palveluista koottu verkosto, ei yksittäinen rakennus, josta palveluita saa.

Kuusamon perheneuvola  

Perheneuvola palvelee etsittäessä ratkaisuja lapsen ja nuoren kehitykseen ja kasvatukseen liittyviin pulmiin sekä perheen ja parisuhteen ristiriitoihin. Käynnit on luottamuksellisia ja maksuttomia. Perheneuvolassa työskentelee psykologeja ja perheneuvojia ja sosiaalityöntekijä.

Voit tarkistaa yhteystiedot oheisesta linkistä.

Käyntiosoite

Keskuskuja 6
93600 Kuusamo

Tarkista tarvitsemasi yhteystiedot oheisesta linkistä.

Laitilan perheneuvola  

Perheneuvolan tehtävänä on tukea ja edistää lasten ja nuorten myönteistä kehitystä yhdessä vanhempien kanssa. Ohjausta ja neuvontaa annetaan perheen ihmissuhteisiin sekä lasten ja nuorten kasvatukseen ja kehitykseen liittyvissä kysymyksissä. Perheneuvolaan ei tarvita lähetettä. Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Käyntiosoite

Keskuskatu 30
23800 Laitila

Lapinlahden perheneuvola  

Kasvatus- ja perheneuvontaa annetaan lapsen hyvinvoinnin, yksilöllisen kasvun ja myönteisen kehityksen edistämiseksi, vanhemmuuden tukemiseksi sekä lapsiperheiden suoriutumisen ja omien voimavarojen vahvistamiseksi.

Lapsiperheiden kotipalvelu / Pyhtää  

Kotipalvelun perhetyö on tilapäistä perheen arjen tukemiseen tarkoitettua työtä, jota voi saada erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella. Esimerkiksi alentunut toimintakyky, perhetilanne, rasittuneisuus, synnytys tai vamma voivat olla perusteita lapsiperheiden kotipalvelulle.
Katso verkkosivuilta tarkemmat yhteystiedot.

Käyntiosoite

Huutjärventie 14
49220 Siltakylä

Lasten ja nuorten hyvinvointikeskus Hytkes  

Vanhemmat voivat ottaa yhteyttä Hytkesin ajanvaraukseen/ neuvontaan, jos heillä on huolta lapsen tilanteesta. Puhelimitse tehtävän tilannekartoituksen myötä työntekijä voi ottaa vastaan ilmoittautumisen Hytkesin asiakkaaksi tai ohjata lapsen muihin hyvinvointia tukeviin palveluihin.

Käyntiosoite

Pajarintie 6
82500 Kitee

Leppävirran perheneuvola  

Kasvatus- ja perheneuvontaa annetaan lapsen hyvinvoinnin, yksilöllisen kasvun ja myönteisen kehityksen edistämiseksi, vanhemmuuden tukemiseksi sekä lapsiperheiden suoriutumisen ja omien voimavarojen vahvistamiseksi. Keskustelut ovat luottamuksellisia, maksuttomia eikä niihin tarvita lähetettä.

Liedon perheneuvola  

Perheneuvolaan voit tulla, kun haluat tukea vanhempana olemiseen, esimerkiksi keskustella lapsen kehityksestä tai vanhempana jaksamisesta, lapsella tai nuorella on pulmia kotona, päivähoidossa, koulussa tai kaverisuhteissa tai kun lapsi tai nuori on levoton, aggressiivinen, pelokas, arka, masentunut tai hänellä on fyysisiä oireita kuten vatsakipuja tai päänsärkyä. Perheneuvola auttaa myös, jos perheenjäsenten välillä on ristiriitoja tai perhettäsi on kohdannut kriisi, esim. kuolema, avioero, työttömyys, vakava sairaus. Perheneuvola palvelee Liedon, Tarvasjoen, Marttilan ja Kosken lapsia, nuoria ja lapsiperheitä. Perheneuvolapalvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Lähetettä ei tarvita.

Käyntiosoite

Kirkkotie 13
21420 Lieto

Limingan lapsiperheiden sosiaalityö  

Perheneuvola tarjoaa lasten ja perheiden myönteistä kehitystä tukevaa perheneuvontaa, tutkimusta ja hoitoa. Palvelu on tarkoitettu perheille, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia.

Voit tarkistaa yhteystiedot oheisesta linkistä.

Käyntiosoite

Kauppakatu 4
91900 Liminka

Puhelinaika kello 10-11.

Loimaan perheneuvola  

Perheneuvola palvelee lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen liittyvissä kysymyksissä sekä perhe-elämän ja parisuhteen vaikeuksissa. Palveluja voivat hakea Loimaalla ja Oripäässä asuvat perheet, joilla on vähintään yksi alaikäinen lapsi.

Käyntiosoite

Vareliuksenkatu 1
32201 Loimaa

Oulaisten perheneuvola  

Perheneuvola tarjoaa tukea oulaistelaisille perheille lasten ja nuorten kehitykseen, vanhemmuuteen ja kasvatukseen sekä perheen ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa.

Voit tarkistaa yhteystiedot oheisesta linkistä.

Käyntiosoite

Reservikomppaniankatu 7-9
86300 Oulainen

Ajan varaus ja puhelinaika maanantaista perjantaihin klo 12:00-13:00.

Oulu perheneuvonta  

Kasvatus- ja perheneuvonta auttaa alle 18-vuotiaiden lasten perheitä kun:
• vanhemmat ovat huolissaan lapsen kehityksestä, käyttäytymisestä, sosiaalisesta selviytymisestä tai tunne-elämästä
• perhe toivoo tukea vanhemmuuteen, perheenjäsenten väliseen vuorovaikutukseen tai ristiriitatilanteisiin

Varaa aika puhelimitse. Voit tarkistaa yhteystiedot oheisesta linkistä.

Päijät-Hämeen perheneuvola  

Lapsiperheitä vaikeissa tilanteissa auttaa muun muassa perheneuvola, jonne voi ottaa yhteyttä esimerkiksi, kun lapsen kanssa tulee vaikeuksia kotona tai koulussa, kun lapsen kehitys huolestuttaa tai perheessä tapahtuu suuria muutoksia.

Käyntiosoite

Aleksanterinkatu 18 A
15140 Lahti
Kauppakeskus Trio, 5. kerros

Ajanvaraus- ja konsultaatiopuhelin 03 818 3700 auki ma–pe klo 12.00–14.00


Perhekeskus Raasepori  

Vanhempi, oletko huolissasi omasta jaksamisestasi, lapsesi tai teinisi voinnista tai perheesi suhteista Teini, oletko huolissasi itsestäsi tai perheesi tilanteesta? Raaseporin Perhekeskus auttaa sinua selvittämään, ketkä osaavat parhaiten auttaa sinua ja perhettäsi.

Käyntiosoite

Raaseporintie 37, Porttitupa
10600 Tammisaari

Perheneuvola - Enontekiö  

Perheneuvola - Inari  

Ehkäisy- ja perhesuunnitteluneuvolasta saa raskauden ehkäisyneuvontaa ja yksilöllistä ehkäisyn suunnittelua, mahdollisuuden keskustella kokonaisvaltaisesti perhesuunnittelusta, sukupuolitauteihin liittyvää neuvontaa ja hoitoon ohjausta. Lapsettomuuteen liittyvät alkututkimukset ja ohjaus raskauden keskeytykseen liittyvät tutkimukset ja jatkohoitoon ohjaaminen. Kaikki neuvolapalvelut ovat saatavilla myös saamenkielellä, palvelusta sovitaan erikseen aikaa varatessa.

Avaa verkkosivu

Perheneuvola - Kittilä  

Neuvolan tuki ja palvelut on suunnattu koko perheelle. Äitiyshuollon tavoitteena on turvata odottavan äidin, sikiön, vastasyntyneen ja perheenjäsenten paras mahdollinen terveys. Neuvolan tehtävänä on raskauden seuranta, raskauden tuomien häiriöiden seulonta, riskiraskauksien hoitoon ohjaaminen, valmentaminen synnytykseen ja vanhemmuuteen sekä parisuhteen tukeminen.

Avaa verkkosivu

Perheneuvola - Kolari  

Perhetyö tukee perheiden hyvinvointia sosiaaliohjauksella ja muulla tarvittavalla avulla tilanteissa, joissa asiakas ja hänen perheensä tai asiakkaan hoidosta vastaava henkilö, tarvitsevat tukea ja ohjausta omien voimavarojen vahvistamiseksi ja keskinäisen vuorovaikutuksen parantamiseksi. Perhetyötä annetaan erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren terveyden ja kehityksen turvaamiseksi.

Käyntiosoite

Sairaalantie 4b
95900 KOLARI

Avaa verkkosivu

Puhelinaika ma-pe klo 13-14, terveydenhoitajien vastaanotolle aina ajanvaraus

Perheneuvola - Muonio  

Muoniossa lastenneuvola/neuvola tarjoaa asiantuntija-apua perheille lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen, vanhemmuuteen ja kasvatukseen sekä perheen ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa. Teemme yhteistyötä perheen muiden yhteistyötahojen kanssa ja mm psykologi on siinä mukana

Avaa verkkosivu

Perheneuvola - Pelkosenniemi  

Perheneuvola tarjoaa asiantuntija-apua perheille alle 15-vuotiaiden lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen, vanhemmuuteen ja kasvatukseen sekä perheen ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa. Teemme yhteistyötä perheen muiden yhteistyötahojen kanssa. Käynnit perheneuvolassa ovat luottamuksellisia, vapaaehtoisia ja maksuttomia. Perhe voi ottaa itse yhteyttä tai heidät voidaan ohjata perheneuvolan palveluiden piiriin. Asiakkuuden kesto määritellään yhteisesti perheen kanssa yhdestä käyntikerrasta pidempiin jaksoihin. Perheneuvolassa tarjoamme tukea niin isoihin kuin pieniinkin pulmatilanteisiin. Tyypillisimmin perheneuvolassa keskustellaan vanhempien tai koko perheen kanssa mieltä painavista perheasioista. Lapset ja nuoret voivat käydä myös omilla vastaanotto- ja terapiakäynneillä. Tarvittaessa teemme perheneuvolatyötä perheen kotona. Perheneuvolassa tehdään lisäksi lasten psykologisia tutkimuksia. Perheneuvolassa on parisuhdeauttamiseen erikoistuneita työntekijöitä, jotka tarjoavat tukea erilaisiin parisuhteen kysymyksiin. Vanhemmat voivat pyytää perheasioiden sovittelun palvelua, kun pohtivat eroa ja eroon liittyvää lasten asioiden järjestelyä.

Perheneuvola - Pello  

Neuvolan aikuisvastaanotto toimii AJANVARAUKSELLA. Voitte varata ajan esim. verenpainemittaukseen, sairauslomatodistuksen, rokotusasian tai muun terveysneuvonnan vuoksi.

Käyntiosoite

Ahjotie 4-6
95700 Pello

Avaa verkkosivu

Perheneuvola - Posio  

Perheneuvola tarjoaa asiantuntija-apua perheille alle 15-vuotiaiden lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen, vanhemmuuteen ja kasvatukseen sekä perheen ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa. Teemme yhteistyötä perheen muiden yhteistyötahojen kanssa. Käynnit perheneuvolassa ovat luottamuksellisia, vapaaehtoisia ja maksuttomia. Perhe voi ottaa itse yhteyttä tai heidät voidaan ohjata perheneuvolan palveluiden piiriin. Asiakkuuden kesto määritellään yhteisesti perheen kanssa yhdestä käyntikerrasta pidempiin jaksoihin. Perheneuvolassa tarjoamme tukea niin isoihin kuin pieniinkin pulmatilanteisiin. Tyypillisimmin perheneuvolassa keskustellaan vanhempien tai koko perheen kanssa mieltä painavista perheasioista. Lapset ja nuoret voivat käydä myös omilla vastaanotto- ja terapiakäynneillä. Tarvittaessa teemme perheneuvolatyötä perheen kotona. Perheneuvolassa tehdään lisäksi lasten psykologisia tutkimuksia. Perheneuvolassa on parisuhdeauttamiseen erikoistuneita työntekijöitä, jotka tarjoavat tukea erilaisiin parisuhteen kysymyksiin. Vanhemmat voivat pyytää perheasioiden sovittelun palvelua, kun pohtivat eroa ja eroon liittyvää lasten asioiden järjestelyä.

Käyntiosoite

Sairaalankatu 2A
97900 Posio

Sairaalankatu 2A
97900 Posio

Avaa verkkosivu

Perheneuvola - Rovaniemi  

Perheneuvola tarjoaa asiantuntija-apua perheille alle 15-vuotiaiden lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen, vanhemmuuteen ja kasvatukseen sekä perheen ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa. Teemme yhteistyötä perheen muiden yhteistyötahojen kanssa. Käynnit perheneuvolassa ovat luottamuksellisia, vapaaehtoisia ja maksuttomia. Perhe voi ottaa itse yhteyttä tai heidät voidaan ohjata perheneuvolan palveluiden piiriin. Asiakkuuden kesto määritellään yhteisesti perheen kanssa yhdestä käyntikerrasta pidempiin jaksoihin. Perheneuvolassa tarjoamme tukea niin isoihin kuin pieniinkin pulmatilanteisiin. Tyypillisimmin perheneuvolassa keskustellaan vanhempien tai koko perheen kanssa mieltä painavista perheasioista. Lapset ja nuoret voivat käydä myös omilla vastaanotto- ja terapiakäynneillä. Tarvittaessa teemme perheneuvolatyötä perheen kotona. Perheneuvolassa tehdään lisäksi lasten psykologisia tutkimuksia. Perheneuvolassa on parisuhdeauttamiseen erikoistuneita työntekijöitä, jotka tarjoavat tukea erilaisiin parisuhteen kysymyksiin. Vanhemmat voivat pyytää perheasioiden sovittelun palvelua, kun pohtivat eroa ja eroon liittyvää lasten asioiden järjestelyä.

Käyntiosoite

Korkalonkatu 4
96101 Rovaniemi
4 kerros

Korkalonkatu 4
96101 Rovaniemi

Avaa verkkosivu

Perheneuvola - Salla  

Perheneuvola tarjoaa asiantuntija-apua perheille alle 15-vuotiaiden lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen, vanhemmuuteen ja kasvatukseen sekä perheen ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa. Teemme yhteistyötä perheen muiden yhteistyötahojen kanssa. Käynnit perheneuvolassa ovat luottamuksellisia, vapaaehtoisia ja maksuttomia. Perhe voi ottaa itse yhteyttä tai heidät voidaan ohjata perheneuvolan palveluiden piiriin. Asiakkuuden kesto määritellään yhteisesti perheen kanssa yhdestä käyntikerrasta pidempiin jaksoihin. Perheneuvolassa tarjoamme tukea niin isoihin kuin pieniinkin pulmatilanteisiin. Tyypillisimmin perheneuvolassa keskustellaan vanhempien tai koko perheen kanssa mieltä painavista perheasioista. Lapset ja nuoret voivat käydä myös omilla vastaanotto- ja terapiakäynneillä. Tarvittaessa teemme perheneuvolatyötä perheen kotona. Perheneuvolassa tehdään lisäksi lasten psykologisia tutkimuksia. Perheneuvolassa on parisuhdeauttamiseen erikoistuneita työntekijöitä, jotka tarjoavat tukea erilaisiin parisuhteen kysymyksiin. Vanhemmat voivat pyytää perheasioiden sovittelun palvelua, kun pohtivat eroa ja eroon liittyvää lasten asioiden järjestelyä.

Käyntiosoite

Jungintie 3
98900 Salla

Jungintie 3
98900 Salla

Avaa verkkosivu

Perheneuvola - Savukoski  

Perheneuvola - Sodankylä  

Perheneuvola tarjoaa tukea perheille lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen, vanhemmuuteen ja kasvatukseen sekä perheen ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa. Käynnit ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Perheneuvolassa työskentelevät psykologi, sosiaalityöntekijä, psykiatrinen sairaanhoitaja ja puheterapeutti. Lastenpsykiatrin vastaanotto on noin kaksi kertaa kuukaudessa perheneuvolassa. Perheneuvolaan voi ottaa yhteyttä ilman lähetettä, kun
vanhemmat ovat huolissaan lapsen käyttäytymisestä, sosiaalisesta selviytymisestä tai kehityksestä, perhe haluaa apua kriisitilanteeseen, perheenjäsenten välillä on ristiriitoja, vanhemmat harkitsevat avioeroa tai eroon liittyvät asiat huolestuttavat tai nuori haluaa keskustella mieltään askarruttavista tai painavista asioista.

Käyntiosoite

Ratsutie 9
99600 Sodankylä

Ratsutie 9
99600 Sodankylä

Avaa verkkosivu

Perheneuvola / Eura  

Euran perheneuvola palvelee euralaisia lapsiperheitä. Perheneuvola auttaa lasten ja nuorten kasvuun ja kehitykseen, perhe-elämään sekä ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa.

Käyntiosoite

Terveystie 3
27510 Eura

Perheneuvola / Forssan seutu  

Perheneuvola palvelee alle 16-vuotiaiden lasten perheitä, jotka haluavat ulkopuolista apua perheen ihmissuhde- ja kasvatuskysymyksiin. Perheneuvolan palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Käyntiosoite

Kujalankatu 3
30100 Forssa
Pääterveysasema

Perheneuvolaan ei tarvita lähetettä, voit ilmoittautua asiakkaaksi puhelimitse perheneuvolan toimistoon. Toimistossa vastataan puhelimeen pääsääntöisesti ma - to klo 8.00 - 11.00 ja 11.30 - 15.45 ja pe klo 8.00 - 11.00 ja 11.30 - 14.30.

Perheneuvola / Hamina/ Miehikkälä / Virolahti  

Käyntiosoite

Rautatienkatu 8
49400 Hamina

Perheneuvola / Hattula  

Perheneuvolassa etsitään ratkaisuja perheen huolenaiheisiin yhdessä perheen kanssa. Tarvittaessa perheneuvola toimii yhteistyössä muiden perheelle tärkeiden tahojen kanssa (esim. varhaiskasvatus, koulu, sosiaalitoimi, terveydenhuolto) -perheen suostumuksella.

Käyntiosoite

Pappilanniementie 9
13880 Hattula

Perheneuvolan työntekijät tavoittaa parhaiten puhelinaikoina maanantaisin ja torstaisin klo 12:00-12:45.

Perheneuvola / Helsinki  

Kasvatus- ja perheneuvonta on tarkoitettu 0-17 -vuotiaille lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen. Perheneuvolasta saa apua lapsen tai nuoren kehitykseen ja kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä, pulmallisissa perhetilanteissa sekä lasta tai perhettä kohdanneissa kriiseissä.

Perheneuvola / Huittinen  

Perheneuvola palvelee sinua lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyvissä kysymyksissä sekä perhe-elämän ja parisuhteen ongelmissa.

Käyntiosoite

Risto Rytin katu 53
32700 Huittinen
Huittisten terveyskeskus

Perheneuvolan ajanvaraus klo 12.30-13.00.

Perheneuvola / Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Tuusula  

Perheneuvolasta saa apua lapsen tunne-elämän kehitykseen ja käytökseen liittyvissä asioissa. Perheneuvolassa voi myös käsitellä lapsen kasvatukseen liittyviä kysymyksiä tai pulmallisia perhetilanteita. Perheneuvolan palvelut on tarkoitettu alle 13-vuotiaille lapsille perheineen. Palveluun voivat hakeutua myös lasta odottavat perheet. Työskentely lähtee aina lapsen ja perheen tarpeista. Palvelu on luottamuksellista ja maksutonta. Aika perheneuvolaan varataan puhelimitse, lähetettä ei tarvita.

Perheneuvola / Ilomantsi  

Perheneuvola auttaa ja tukee lapsen ja nuoren psyykkiseen kehitykseen, vanhemmuuteen ja perheen vuorovaikutussuhteisiin liittyvissä asioissa. Perheneuvolasta saa asiantuntijan apua lapsen käyttäytymis- tai tunne-elämän pulmiin. Perheneuvolassa työskentelee psykologeja ja sosiaalityöntekijöitä. Lisäksi perheneuvolassa on mahdollisuus saada konsultoivan lääkärin palveluja. Palvelut ovat luottamuksellisia ja asiakkaalle maksuttomia. Asiakas voi varata ajan perheneuvolaan omasta aloitteestaan tai ammattilaisen suosituksesta.

Käyntiosoite

Ylätie 20
82900 Ilomantsi

Perheneuvola / Jämsä ja Kuhmoinen  

Perheneuvola palvelee Jämsän seutukunnan lapsia ja heidän perheitään. Palvelut ovat luottamuksellisia ja asiakkaille maksuttomia. Lisäksi perheneuvola antaa työnohjausta, konsultaatioita ja koulutusta lasten kehitykseen ja perheen ihmissuhteisiin liittyvissä kysymyksissä sekä käytettävissä lastenpsykiatrin palvelut.Ota yhteyttä kun haluat keskustella kasvatus- tai perheasioista, olet huolissasi lapsesi kehityksestä tai käyttäytymisestä, lapsellasi ei suju päiväkodissa, koulussa tai kavereiden kanssa, perheessäsi on jatkuvia ristiriitoja, mietit avioeroa tai olet kohdannut menetyksiä tai muita vaikeita elämäntilanteita. Lisä- ja yhteystiedot verkkosivulta.

Käyntiosoite

Sairaalantie 11
42100 Jämsä
Perhepalvelukeskus

Perheneuvola / Janakkala  

Perheneuvola palvelee lapsiperheitä vanhemmuuteen ja lapsen psyykkiseen kehitykseen liittyvissä kysymyksissä sekä perheen vuorovaikutusongelmissa. Asiakkuus perheneuvolassa alkaa vanhemman omasta yhteydenotosta tai perheen suostumuksella yhteistyötahojen ohjauksen kautta.

Käyntiosoite

Tapailanpiha 13 B
14200 Turenki

Parhaiten tavoitat meidät puhelimitse. Jätä viesti vastaajaan, niin otamme sinuun yhteyttä.

Perheneuvola / Joensuu  

Perheneuvola auttaa ja tukee lapsen ja nuoren psyykkiseen kehitykseen, vanhemmuuteen ja perheen vuorovaikutussuhteisiin liittyvissä asioissa. Perheneuvolasta saa asiantuntijan apua lapsen käyttäytymis- tai tunne-elämän pulmiin. Perheneuvolassa työskentelee psykologeja ja sosiaalityöntekijöitä. Lisäksi perheneuvolassa on mahdollisuus saada konsultoivan lääkärin palveluja. Palvelut ovat luottamuksellisia ja asiakkaalle maksuttomia. Asiakas voi varata ajan perheneuvolaan omasta aloitteestaan tai ammattilaisen suosituksesta.

Käyntiosoite

Torikatu 17
80100 Joensuu
4.krs

Perheneuvola / Kangasala ja Pälkäne  

Perheneuvolan palvelut on tarkoitettu 0-12 -vuotiaille Kangasalla ja Pälkäneellä asuville lapsille ja heidän perheillensä.
Perheneuvolaan voi ottaa yhteyttä lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa sekä perheen vuorovaikutuspulmissa. Huolta voi olla lapsen käyttäytymisestä, kehityksestä, psyykkisestä voinnista, toimintakyvyn heikentymisestä tai sosiaalisesta selviytymisestä ja arjen sujumisesta. Ensin on hyvä puhua asioista lapsen arkiympäristössä, jolloin on mahdollista saada apua ja tukea neuvolassa, terveydenhuollossa, varhaiskasvatuksessa tai koulussa. Näiltä tahoilta on hyvä pyytää lähete/ohjaus perheneuvolaan tai yhteenveto tehdyistä toimista, kun on suunnitelmissa hakeutua perheneuvolaan. Kotiapua tai muuta kotiin tulevaa apua arjessa selviytymiseen voi pyytää perhetyöstä. Perheneuvolassa autetaan vanhempia myös kasvatukseen liittyvissä asioissa sekä tilanteissa, joissa harkitaan, eroa, tarvitaan apua eron jälkeen tai perheen kriisistä selviytymiseen. Lisä- ja yhteystiedot verkkosivulta.

Käyntiosoite

Kunnantie 2
36200 Kangasala
2. kerros

Perheneuvola / Kerava  

Perheneuvola palvelee keravalaisia alle 13-vuotiaita lapsia ja heidän perheitään. Perheneuvola auttaa esim. lapsen kehitykseen, kasvatukseen ja perheen vuorovaikutukseen liittyvissä ongelmissa. Voit ottaa yhteyttä perheneuvolaan, kun: - olet huolissasi lapsesi käyttäytymisestä, kehityksestä, mielialasta tai tunne-elämästä - lapsellasi on vaikeuksia päiväkodissa, koulussa tai kaverisuhteissa - toivot selvittelyapua perhesuhteiden ristiriitoihin - haluat keskustella kasvatuksesta tai vanhemmuudesta - perheessäsi eletään vaikeaa elämäntilannetta, johon kaipaatte tukea

Käyntiosoite

Kultasepänkatu 7
04250 Kerava

Perheneuvola / Kessote  

Perheneuvola auttaa lapsen tai nuoren kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyvissä kysymyksissä sekä perhe-elämän ja parisuhteen ongelmissa.

Käyntiosoite

Koulukatu 2
29200 Harjavalta
Harjavallan pääterveysasema

Puhelinaika ma-pe klo 11.30-12.00.

Perheneuvola / Kihniö  

Perheneuvolatyö painottuu lasten, alle 18-vuotiaiden nuorten ja heidän perheidensä tutkimuksiin, eri elämäntilanteiden arviointiin, psyykkiseen tukemiseen ja tukitoimien suunnitteluun tilanteissa, joissa lasten/nuorten oireilun/pulmien taustalla on perhedynamiikkaan tai perheen olosuhteisiin liittyviä tekijöitä. Perheneuvolassa tehdään kognitiivisia tutkimuksia, tunne-elämän ja perhesuhteiden selvittelyjä. Aikuisten kanssa työskennellään esimerkiksi parisuhdeasioissa ja erotilanteessa sekä erilaisissa vanhemmuuteen liittyvissä teemoissa. Perheneuvolassa työskentelee psykologi ja perheneuvoja, lisäksi on mahdollista saada lastenpsykiatrin ja nuorisopsykiatrin arvio tilanteesta. Perheneuvola on läheisessä yhteistyössä neuvolan, varhaiskasvatuksen, sosiaalitoimen sekä koulutoimen kanssa. Lisä- ja yhteystiedot verkkosivulta. Vastaanottoja voidaan sopia myös Kihniön terveyskeskukseen.

Käyntiosoite

Parkanontie 48
39700 Parkano

Perheneuvola / Kirkkonummi  

Palvelemme perheitä, joissa on alle 16-vuotiaita lapsia / nuoria sekä perheitä joihin odotetaan lasta. Tarjoamme neuvontaa, tukea, tutkimusta ja terapeuttista työskentelyä ihmissuhteisiin, perhe-elämään ja lasten / nuorten kasvatukseen sekä kehitykseen liittyvissä kysymyksissä. Kuten muussakin perheneuvolatyössä työmme 13-15 v. nuorten kanssa painottuu perheen kanssa tehtävään työhön. Tämän asiakasryhmän kohdalla teemme yhteistyötä erityisesti Nuorten Hyvinvointiaseman kanssa. Annamme myös konsultaatioapua lasten, perheiden ja nuorten kanssa työskenteleville työntekijöille. Lisäksi tarjoamme avioliittolain mukaista perheasioiden sovittelua.Perheneuvolassa työskentelee neljä psykologia, kaksi perheneuvojaa ja osa – aikainen lastenpsykiatri.

Käyntiosoite

Pitäjäntuvanpolku 3 a
02400 Kirkkonummi

Perheneuvola / Kokkola  

Perheneuvola palvelee perheitä, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia. Palvelut ovat asiakkaille maksuttomia, vapaaehtoisia ja luottamuksellisia.

Käyntiosoite

Pitkänsillankatu 1-3
67100 Kokkola
Hagströmin kulma, D-rappu

Lapsiperheiden palveluohjaus puh. 06 826 3011 Puhelinajat ovat: ma, to, pe klo 8-12 ja ti, ke 12-16. Voit myös jättää sähköisen yhteydenottopyynnön Apu-napin kautta.

Perheneuvola / Lempäälä  

Perheneuvola palvelee lempääläläisiä perheitä, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia ja nuoria. Se auttaa lapsen ja nuoren kehitykseen, käyttäytymiseen tai tunne-elämään liittyvissä pulmissa sekä parisuhteen ongelmatilanteissa. Perheneuvola järjestää myös lempääläläisten lasten, nuorten ja aikuisten puheterapiapalvelut. Perheet voivat olla itse yhteydessä perheneuvolaan. Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Neuvontaa annetaan myös puhelimitse. Yhteydenotot ja ajanvaraukset ma, ke, pe klo 12.00–13.00.

Käyntiosoite

Himminpolku 6
35700 Lempäälä
Perhetyön yksikkö, 3. kerros

Perheneuvola / Lieksa  

Perheneuvola auttaa ja tukee lapsen ja nuoren psyykkiseen kehitykseen, vanhemmuuteen ja perheen vuorovaikutussuhteisiin liittyvissä asioissa. Perheneuvolasta saa asiantuntijan apua lapsen käyttäytymis- tai tunne-elämän pulmiin. Perheneuvolassa työskentelee psykologeja ja sosiaalityöntekijöitä. Lisäksi perheneuvolassa on mahdollisuus saada konsultoivan lääkärin palveluja. Palvelut ovat luottamuksellisia ja asiakkaalle maksuttomia. Asiakas voi varata ajan perheneuvolaan omasta aloitteestaan tai ammattilaisen suosituksesta.

Käyntiosoite

Pielisentie 54 - 56
81720 Lieksa

Perheneuvola / Liperi  

Perheneuvola auttaa ja tukee lapsen ja nuoren psyykkiseen kehitykseen, vanhemmuuteen ja perheen vuorovaikutussuhteisiin liittyvissä asioissa. Perheneuvolasta saa asiantuntijan apua lapsen käyttäytymis- tai tunne-elämän pulmiin. Perheneuvolassa työskentelee psykologeja ja sosiaalityöntekijöitä. Lisäksi perheneuvolassa on mahdollisuus saada konsultoivan lääkärin palveluja. Palvelut ovat luottamuksellisia ja asiakkaalle maksuttomia. Asiakas voi varata ajan perheneuvolaan omasta aloitteestaan tai ammattilaisen suosituksesta.

Käyntiosoite

Katajakuja 1b
80400 Ylämylly

Perheneuvola / Lohja  

Perheneuvola palvelee lohjalaisia perheitä, joissa on 0 – 17 -vuotiaita lapsia tai nuoria sekä perheitä, joissa odotetaan lasta. Perheneuvola tarjoaa tukea lasten kasvuun ja kehitykseen, vanhemmuuteen, parisuhteeseen ja perhe-elämään liittyvissä asioissa. Perheneuvolassa työskennellään yhdessä perheen kanssa keskustellen ja perheelle sopivia ratkaisuja etsien. Työn painopiste on koko perheen myönteisten vuorovaikutussuhteiden ja voimavarojen tukemisessa.

Käyntiosoite

Mäntynummenkuja 7 A
08500 Lohja

Perheneuvola / Mänttä-Vilppula ja Juupajoki  

Perheneuvolatyö painottuu lasten ja heidän perheidensä tutkimuksiin, eri elämäntilanteiden arviointiin, psyykkiseen tukemiseen ja tukitoimien suunnitteluun. Perheneuvolassa tehdään kognitiivisia tutkimuksia, tunne-elämän ja perhesuhteiden selvittelyjä. Aikuisten kanssa työskennellään esimerkiksi parisuhdeasioissa ja erotilanteessa sekä erilaisissa vanhemmuuteen liittyvissä teemoissa. Psykologi on tavoitettavissa parhaiten ma-ke klo 8-8.30. Voi myös jättää soittopyynnön ja yhteystiedot joko vastaajaan tai tekstiviestillä.

Käyntiosoite

Vilpunkatu 6 A
35700 Vilppula
Perhepalvelukeskus

Perheneuvola / Mustasaari  

Perheneuvolassa on tarjolla monipuolista asiantuntija-apua perhe-elämään liittyvissä solmukohdissa. Perheneuvolan tehtävänä on tukea lapse