​Suomen palvelujärjestelmään kuuluu edellä mainittujen yleisten perhepalveluiden lisäksi varsinainen lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu, jolla on viimesijainen vastuu lapsen hyvinvoinnin turvaamisesta, kun esimerkiksi yleiset perhepalvelut todetaan riittämättömäksi tukemaan lasta ja perhettä. Lastensuojelutyötä toteutetaan silloin kun lapsi ja perhe ovat lastensuojelun asiakkaina. Asiakassuunnitelman laatiminen, avohuollon tukitoimet, lapsen kiireellinen sijoitus, huostaanotto sekä sijaishuollon järjestäminen ja jälkihuolto ovat lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua.

Suurin osa lapsi – ja perhekohtaisesta lastensuojelusta toteutetaan avohuollon tukitoimilla. Tukitoimet räätälöidään lapsen tai perheen tarpeisiin. Avohuollon tukitoimiin kuuluu muun muassa tehostettu perhetyö, perhekuntoutus, taloudellinen tukeminen sekä asumisen puutteiden korjaaminen. Myös terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen tai oppilashuollon tukipalveluita voidaan järjestää lastensuojelun avohuollon tukitoimina.

Jos avohuollon tukitoimet eivät riittävästi pysty tukemaan lasta tai perhettä, lapsella on oikeus huostaanottoon ja sijaishuoltoon. Tällöin lastensuojelulaissa määritellyt edellytykset huostaanotolle tulee täyttyä.  Lapsen hoito ja kasvatus voidaan toteuttaa joko kodin ulkopuolella perheessä, laitoksessa tai myös sukulaisperheessä. Sijaishuolto ei yleensä ole tarkoitettu pysyväksi. Vanhemmille laaditaan yleensä myös oma asiakassuunnitelma.

Tietolähteet ja lisätietoa aiheeseen