​Vanhemmuudessa oleellista on vanhemman kyky luoda suhde lapseen, vastata lapsen yksilöllisiin tarpeisiin ja tukea lapsen kehitystä myönteiseen suuntaan.

Vanhemmuuteen kuuluvia tehtäviä:

  • Lapsen perustarpeista huolehtiminen,
  • Lapsen käyttäytymisen ohjaaminen,
  • Lapsen oppimisen, sosiaalisten taitojen ja tunne-elämän kehityksen tukeminen.
Vanhemman tehtävät lapsen kehityksen tukijana painottuvat eri tavoin lapsen ikävaiheen ja yksilöllisten kehityshaasteiden mukaisesti.
 
Vanhemmuuden laatuun ja kokemukseen vanhemmuudesta vaikuttavat sekä lapsen yksilölliset ominaisuudet ja tarpeet että vanhemman oma hyvinvointi ja elämänhistoria, sosiaaliset suhteet, vanhemman/perheen sosioekonominen/ taloudellinen tilanne, perherakenne ja vanhemmuuteen saatu tuki.
 
Vanhemman ja lapsen välisen suhteen laatu vaikuttaa lapsen psyykkiseen kehitykseen, esimerkiksi siihen miten lapsi oppii säätelemään tunneilmaisuaan ja käyttäytymistään, miten lapsi sopeutuu muiden seuraan ja selviää stressitilanteista, sekä siihen millainen käsitys lapsella on itsestään, kyvyistään ja ympäröivästä maailmasta.
 
 
lisätietoa aiheeseen