Nettiterapiat » Terapiaohjelmat » Masennus » Pages » Terapian-taustateoria

Terapian taustateoria

Masennuksen nettiterapia pohjautuu muiden HUS nettiterapioiden tavoin kognitiiviseen viitekehykseen ja kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan. Käytännössä masennuksen oireet näkyvät tunteiden, ajattelun, käyttäytymisen ja fyysisten tuntemusten tasolla. Kognitiivisen käyttäytymisterapian tavoitteena on opetella tunnistamaan näitä osatekijöitä ja niiden välisiä yhteyksiä.

Perinteisen kognitiivisen terapian ydinajatuksena on näkemys siitä, että masennuksen aiheuttavat henkilön negatiiviset ajatusmallit, jotka myös pitävät masennusta yllä. Teorian mukaan masentuneella ihmisellä on negatiivisia odotuksia ja tulkintoja itsestään, ympäröivästä maailmasta sekä tulevaisuudesta. Teorian mukaan masentuneet henkilöt havaitsevat asioita vääristyneesti ajatuksiin ja havaintoihin liittyvien virhetulkintojen vuoksi. Heillä aktivoituu negatiivisia ajatuksia, joiden taustalla voi olla jo varhain syntyneitä käsityksiä itsestä, toisista ja maailmasta. Masennuksen kognitiivisen terapian tärkeänä osatekijänä on pyrkiä muokkaamaan ja haastamaan näitä haitallisia ajatusmalleja ajatusten uudelleen muotoilun avulla.
Ajatusten uudelleenmuotoilun ohella toisena tärkeänä menetelmänä masennuksen hoidossa voidaan pitää käyttäytymisen aktivointia ja mielekkään toiminnan lisäämistä. Näillä lisätään toimintoja, joilla on positiivisia seurauksia ja vahvistussuhteita ja vähennetään sellaisia toimintoja, joilla on kielteisiä ja mielialaa laskevia seurauksia. Käyttäytymisen aktivointi on jo ihan itsenäisenä hoitomuotonakin hyvin tehokas apu masennukseen.
Käyttäytymisen aktivoiminen aloitetaan sellaisista mielekkäistä toiminnoista, jotka todennäköisimmin lisäävät ympäristössä positiivisen vahvistamisen määrää. Oman toiminnan aktivoinnissa voidaan jakaa tavoiteltava käyttäytyminen helpommin saavutettaviksi osatavoitteiksi. Käyttäytymisen aktivoinnissa tehdään usein viikkoaikataulu, johon halutut tavoitteet ja toiminnot konkreettisesti kirjataan. Aikataulutettujen aktiviteettien onnistumista tuetaan harjoittelemalla ja valmistautumalla niihin etukäteen mielikuvissa tai miettimällä mitä seurauksia erilaisella käyttäytymisellä voisi olla. Tällaisten käyttäytymiskokeiden avulla tutkitaan mitä vaikutusta eri käyttäytymisillä on mielialaan. Käyttäytymisen aktivoinnissa voidaan tehdä myös rooliharjoituksia, joilla harjoitellaan konkreettisesti miten uusissa tilanteissa voi toimia.
Masennuksen hoidon kognitiivinen käyttäytymisterapia sisältää kognitiivisten menetelmien ja käyttäytymisen aktivoinnin lisäksi myös tietoa masennuksesta, ongelmanratkaisukeinojen opettelua, ohjeita ja tietoa terveellisistä elämäntavoista ja unesta, sosiaalisten taitojen harjoittelua sekä rentoutusharjoituksia.