Cool Kids

Miten Cool Kids toimii?

​​​​​​Cool Kids pohjautuu kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan (KKT). Siinä terapeutti ja asiakas tutkivat yhteistyössä haitallisia ajatus- ja käyttäytymismalleja. Kiinnostuksen kohteena ovat tunteiden, ajatusten ja käyttäytymisen väliset yhteydet. KKT on aktiivinen ja tavoitteellinen psykoterapian muoto. KKT-pohjaisena hoitona Cool Kids sisältää muun muassa kognitiivista uudelleenmuotoilua, vaiheittaista altistusta ja kotiharjoitteita.

Kognitiivisen käyttäytymisterapian perusajatus on se, että ihminen ja ympäristö ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Tähän vuorovaikutukseen kuuluvat ympäristön ominaisuudet sekä ihmisen ajatukset, tunteet, toiminta ja kehon reaktiot. Terapiassa opetellaan tunnistamaan tunteiden, ajattelun ja käyttäytymisen yhteyksiä sekä haitallisia uskomuksia. Samalla asetetaan asiakkaalle sopivia tavoitteita, joita kohti pyritään erilaisin menetelmin.


Cool Kids -ohjelmassa menetelmiä ovat:​

  • Käsitteellistäminen. Tällä tarkoitetaan ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen tunnistamista ja niiden vaikutusta toisiinsa​.
  • Kognitiivinen uudelleenmuotoilu eli realistinen ajattelu. Tällä tarkoitetaan ajattelua, jossa ensimmäisestä huolestuneesta ajatuksesta edetään vaihtoehtoisten tulkintojen ja todisteiden etsintään.
  • Vaiheittainen altistus eli huolitikkaat. Tällä tarkoitetaan lapsen / nuoren itsensä asettamia konkreettisia askelmia, joilla lähestytään pelottavia asioita tai tilanteita.

Ohjelmassa merkittävässä roolissa ovat myös:​​

  • Psykoedukaatio eli ymmärryksen lisääminen ahdistuneisuudesta, tieto Cool Kids -hoidosta ja oireiden normalisointi.​
  • Vanhempien ohjaus
  • Kotona tehtävät harjoitukset
  • Lisätaidot tarvittaessa

Tiivistettynä: ajatukset ja tunteet vaikuttavat käyttäytymiseen ja käyttäytyminen taas vaikuttaa ajatuksiin ja tunteisiin. Muokkaamalla sekä ajattelutapaa että käyttäytymistä, saadaan aikaan muutosta parempaan!

Nuorten mielenterveystalo on osa Mielenterveystalo.fi-nettipalvelua