​​Julkiset terveydenhuoltopalvelut

Perusterveydenhuollon palveluita annetaan terveyskeskuksissa, työterveydenhuollossa sekä yksityisillä lääkäriasemilla.

Lue lisää (THL)

Oppilas- ja opiskelijahuolto

Oppilas- ja opiskelijahuollon tarkoitus, tehtävät ja toimintatavat ovat pääpiirteiltään yhtenevät. Oppilashuolto termi on käytössä esi- ja perusopetuksessa ja opiskelijahuolto peruskoulun jälkeisissä opinnoissa. Seuraavassa kuvataan oppilashuollon tehtäviä ja järjestämistä ja lopuksi tuodaan lyhyesti esille opiskelijahuollon erityiskysymyksiä.

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Oppilashuoltotyöhön kuuluvat sekä koulun yhteisöllisen hyvinvoinnin edistäminen että oppilaan yksilöllinen oppilashuolto

Lue lisää (THL)​

Järjestöjen yms. palvelut

Järjestöjen, yhdistysten, säätiöiden tms tarjoamista palveluista käytetään usein nimitystä "kolmannen sektorin palvelut". Kolmannen sektorin toimijoita ovat mm. Väestöliitto, Mannerheimin lastensuojeluliitto ja Suomen punainen risti.

Sosiaalityön palvelut

Sosiaalityö on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittamaa:

  • ohjausta
  • neuvontaa
  • sosiaalisten ongelmien selvittämistä ja
  • tukitoimien järjestämistä

Lue lisää (STM)​​

Lastensuojelun palvelujärjestelmä

Lastensuojelun palvelujärjestelmä on laaja kokonaisuus, jonka tehtävänä on edistää ja tukea lapsen kehitystä ja kasvua. Palvelujärjestelmän tulee toimia suunnitelmallisesti ja ennakoidusti. Sitä tulee ohjata, johtaa ja kehittää tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti ja yhteistyössä kaikkien niiden tahojen kanssa, joiden toimet vaikuttavat lasten ja perheiden hyvinvointiin. Palvelu ja tuki toteutetaan sellaisin tavoin, joista lapsi ja perhe eniten hyötyvät.

Yleistä tietoa last​ensuojelusta​ (lastensuojeluinfo)

Asiaa lastensuojel​usta lapsille ja nuorille (Ensi- ja turvakoti ​​liitto)

Sosiaaliportti (THL)​

Koulun sosiaalityö

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Koulukuraattorityössä pyritään asiakkaiden tilanteita jäsentämällä lisäämään heidän voimavarojaan ja etsimään myönteisiä ratkaisuja. Oppilaan opiskelu- ja elämäntilannetta tarkastellaan kokonaisvaltaisesti sekä yksilö-, perhe- että kouluyhteisön tasolla. Koulukuraattorityössä kiinnitetään huomiota oppilaiden arjen sujumiseen, toimintakykyyn ja vuorovaikutussuhteisiin. Lapsen etu koulun sosiaalityössä merkitsee sitä, että hänen sosiaaliset ja emotionaaliset tarpeensa huomioidaan ja hän tulee kuulluksi itseään koskevissa asioissa.

Seurakunnan palvelut

Seurakunnat tarjoavat monenlaista tukea nuorille ja perheille. Esimerkkinä papin, diakonin tai nuorisotyöntekijän tapaamiset tai heidän järjestämänsä ryhmät. Kirkko ylläpitää myös Palvele​vaa puhelinta (evl.fi) ja​ Kirkko Suomessa chattia (fb)

Rippis​​alaisuus eli vaitiolovelvollisuus (evl.fi)​

Rippisalaisuus ja lastensuojelu​ (THL)​

Kirkon perhe​​neuvo​nta (evl.fi)​

Yksityiset palvelut

Yksityisiä palveluja tarjoavat mm. lääkäriasemat ja psykoterapeutit. Nuori voi saada tukea yksityisten palveluiden käytön kustannuksiin esimerkiksi Kelalta tai vakuutuksesta. Yksityisesti toimiva lääkäri voi tehdä tarpeen mukaan nuoresta lähetteen nuorisopsykiatriseen arvioon.

Erikoissairaanhoito (Nuorisopsykiatria)

Nuorisopsykiatriseen erikoissairaanhoitoon nuori ohjataan tapauksissa jolloin nuoren oireilu on vakavaa ja perustasolla (esim. kouluterveydenhuolto) ei voida riittävästi nuorta auttaa. Lähetteen nuorisopsykiatriseen arvioon voi tehdä vain lääkäri (esim. terveyskeskuslääkäri, tai yksityislääkäri).

Poikkeuksena tästä yksiköt jotka sijoittuvat perustason ja erikoissairaanhoidon välimaastoon. Näihin lähetteen voi tehdä kuka tahansa nuoren kanssa yhteistyötä tehnyt alan ammattihenkilö kuten koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi, tai sosiaalityöntekijä. Myös sairaalapäivystyksen kautta nuori voidaan ohjata nuorisopsykiatriseen arvioon tai hoitoon.

Nuorisopsykiatrian alaisuuteen kuuluvat: tutkimus- ja arvioyksiköt/hoitopoliklinikat, sekä päiväosastot (= avohoito) ja erilaiset sairaalaosastot (= osastohoito). Lisäksi erikoissairaanhoito järjestää konsultaatiopalveluita.

Avohoito

Nuorisospsykiatrinen avohoito sisältää tutkimus- ja arvioyksiköt, hoitopoliklinikat, sekä päiväosastot/intensiiviosastot joissa nuori ei ole ympärivuorokautisesti. Avohoito perustuu aina nuoren vapaaehtoisuuteen ja omaan motivaatioon. Perinteisimmillään avohoito on sitä että nuori käy  tapaamassa "omaa työntekijäänsä" nuorisopolilla.

Outi Mantere, psykiatrian dosentti: Nuorisopsykiatrinen tutkimusjakso poliklinikalla

 Kirsi Karttunen, sairaanhoitaja: Nuori polin vastaanotolla

Osastohoito

Nuori voidaan ohjata sairaalaosastolla tapahtuvaan nuorisopsykiatriseen tutkimukseen tai hoitoon, jos avohoido ei ole riittävää ja tarvitaan tiivimpää nuoren seurantaa. Myös tilanteissa joissa nuori on on hyvin sairas (mm. vakava itsetuhoisuus, sekavuus tai väkivaltaisuus), nuori voidaan ohjata osastohoitoon.

Sairaalalajakson aikana selvitellään nuoren voimavarat ja koetut ongelmat sekä kokonaiselämäntilanne haastatteluin, somaattisin tutkimuksin, psykologin testauksin, ryhmätilannearvioin ja omahoitajakeskusteluin. Tutkimuksiin kuuluu myös perhetilanteen arvio. Vanhempia ja nuoren muita läheisiä tavataan tarpeen mukaan. Jokaisella nuorella on henkilökohtainen omahoitajapari ja vastuulääkäri.

Osastohoidon tavoitteena on tukea nuoren kasvua ja kehitystä ja nuoren itsenäistymistä. Hoidon periaatteena on kannustaa nuoria omatoimisuuteen ja vastuullisuuteen. Nuorelle tehdään henkilökohtainen hoitosuunnitelma ja hoitoaika voi olla muutamasta vuorokaudesta kuukausiin tarpeen mukaan, myös lyhyet intervallihoitojaksot ovat mahdollisia.

Hoitoa toteutetaan tiiviissä yhteistyössä nuoren perheen, avohoidon ja koulun/sairaalakoulun kanssa sekä tarvittaessa lastensuojeluviranomaisten ja muiden nuoren elämään keskeisesti liittyvien tahojen kanssa.

Osaston toiminnallisten ryhmien painopiste on vuorovaikutustaitojen kehittäminen. Ryhmien tehtävänä on myös antaa nuorille mielekästä toimintaa sekä antaa virikkeitä myös jatkossa osastohoidon päätyttyä. Liikumme myös sairaalan ulkopuolella eri harrastusten parissa. Ryhmien, yhteisten toimintojen ja yksilötuen kautta on mahdollisuus oppia tuntemaan omia pärjääviä ja heikkoja puolia, tunnistaa omia voimavaroja ja vahvistaa siten itsetuntemusta ja saada onnistumisen kokemuksia.

Yleistä nuorisopsykiatrian osastoista

Osastotutkimusjakso nuorisopsykiatriassa

Osastonhoitojakso nuorisopsykiatriassa

Arki nuorisopsykiatrian osastolla

​​​