​​Puberteetista alkaa huima fyysisten ja psyykkisten muutosten vaihe, jolle elämänkaaren aikana vetää vertoja ainoastaan varhaislapsuuden kehitysvauhti. Nuoruusikä, joka ajoittuu noin ikävuosiin 12-22, on vähittäistä psykologista sopeutumista näihin sisäisiin ja ulkoisiin muutoksiin. Nuoren on ratkaistava ikäkauteen kuuluvat keskeiset kehitystehtävät, joita ovat vanhemmista irrottautuminen, enenevä turvautuminen ikätovereihin vanhempien sijasta, sopeutuminen murrosiän fyysisiin muutoksiin ja oman seksuaalisen identiteetin jäsentäminen.

Tehtävä ei ole helppo. Joka viides nuori kärsiikin jostain mielenterveyshäiriöstä. Yleisimpiä nuorten mielenterveysongelmia ovat mieliala-, ahdistuneisuus-, käytös- ja päihdehäiriöt. Nuoren tilannetta tulee arvioida kokonaisvaltaisesti. Häiriintyneen ja iänmukaisen kehityksen välinen ero saattaa olla vähäinen. Nuorta tutkittaessa on siksi tunnettava nuoruusiän normaalin kehityksen pääpiirteet. Oleellista on kartoittaa paitsi nuoren kuvailema oireisto myös ajankohtainen kehitysvaihe ja arvioida oireilun vaikutusta nuoren iänmukaisen kehityksen etenemiseen. Nuoruusiän häiriöiden ja kehityksen pysähtymisen varhainen tunnistaminen ja niihin puuttuminen on tärkeää, jotta nuori saa mahdollisuuden hänelle sopiviin valintoihin niin opiskelun, ammatin kuin ihmissuhteidenkin alueilla.

Mitä tarkoittaa diagnoosi?

Outi Mantere, psykiatrian dosentti: Mitä tarkoittaa diagnoosi?

Milloin tarvitaan psykiatrista apua?

Risto Heikkinen, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri: Milloin tarvitaan psykiatrista apua?

Kehitystehtävät

Veikko Aalberg, nuorisopsykiatrian professori: Mielen rakentumisen kaksivaiheisuus

Veikko Aalberg, nuorisopsykiatrian professori: Nuoruusiän kehitykselliset tehtävät

Psyykkinen kehitys

Veikko Aalberg, nuorisopsykiatrian professori: Psykososiaalinen taantuma

Veikko Aalberg, nuorisopsykiatrian professori: Taantuma pitkittyy

Kirjallisuusvinkki: Peace! - Selviytymisopas nuorten vanhemmille

Fyysinen kehitys

Veikko Aalberg, nuorisopsykiatrian professori: Fyysinen muutos lapsesta aikuiseksi

Veikko Aalberg, nuorisopsykiatrian professori: Seksuaalinen kypsyminen

Veikko Aalberg, nuorisopsykiatrian professori: Erilainen nuori

Lisää Tietoa netissä

Murrosikä​ (Väestöliitto)​

Nuoren psyykkinen oireilu - häi​riö vai normaalia kehitystä? (Duodecim)​​