F30–31 Bipolär sjukdom

Med bipolär sjukdom avses en psykiatrisk sjukdom som tidigare kallades manodepressivitet. Vid bipolär sjukdom förekommer periodiska växlingar mellan depression och maniska episoder. Mellan perioderna kan personen vara helt frisk eller lida av endast lindriga symptom.

Bipolär sjukdom kan förekomma i olika svårighetsgrader, från den lindrigaste formen cyklotomi  till egentlig bipolär sjukdom, där man kan urskilja två former, typ I och typ II. Vid bipolär sjukdom typ I förekommer både perioder av allvarlig depression och egentliga manier. Vid typ II förekommer däremot aldrig egentlig mani, utan endast lindrigare former av förhöjt stämningsläge, dvs. hypomaniska perioder.

Utöver egentliga perioder av depression eller förhöjt stämningsläge kan det vid bipolär sjukdom även förekomma s.k. blandade episoder, för vilka samtidiga symptom på depression och förhöjt stämningsläge och kraftiga växlingar under kort tid är typiska.

Anlaget för bipolär sjukdom är starkt ärftligt, och sjukdomen förekommer ofta i släkten.

För information om symptomen på allvarlig depression, se depression

Hypomani

Hypomani är ett lindrigare tillstånd än mani. Vid hypomani är stämningsläget förhöjt, men inte lika mycket som vid mani. Hypomani är i allmänhet förknippat med stor produktivitet och en stark känsla av välbehag. Ibland förekommer något slags upphetsning och överaktivitet på många olika områden av livet (till exempel i arbetslivet och på det sexuella området) även vid hypomani. Också hypomani är ofta förknippad med ökad alkoholkonsumtion.

Den lindrigaste typen av bipolär sjukdom är s.k. cyklotomi. Vid cyklotomi förekommer växlingar mellan lindrig depression och en relativt lindrig förhöjning av stämningsläget.

Behandling

Läkemedelsbehandling intar den mest centrala rollen vid såväl depressionsperioder som vid maniska eller blandade akuta episoder av bipolär sjukdom. Vid behandling av mani och blandade sjukdomsepisoder kan man använda läkemedel som gör humöret jämnare, till exempel litium, valproat eller karbamazepin eller antipsykotiska läkemedel. Vid behandling av depressionsperioder kan man använda litium, lamotrigin eller en kombination av läkemedel som gör humöret jämnare och depressionsläkemedel. Den läkemedelsbehandling som vanligtvis används vid depression passar inte för personer som lider av bipolär sjukdom.

Bipolär sjukdom är en kronisk – vanligtvis livslång – sjukdom, som lätt återkommer. Det går dock i allmänhet bra att kontrollera symptomen i de akuta faserna. Under perioder då det inte förekommer några symptom försöker man förhindra nya utbrott av sjukdomen genom s.k. underhållsbehandling. Som underhållsläkemedel används läkemedel som jämnar ut humöret eller i vissa fall antipsykotiska läkemedel. Läkemedelsbehandlingen ger ett gott, men inte fullständigt, skydd mot nya sjukdomsattacker.

Bipolär sjukdom kan inte botas med hjälp av psykoterapi, men olika psykologiska och psykosociala behandlingsformer har en central plats i underhållsskedet av sjukdomen. Med hjälp av individuell patienthandledning och patienthandledning i grupp samt psykoterapeutiska metoder försöker man stödja den sjukas förmåga att anpassa sig till sin situation. Med hjälp av olika program för att kontrollera symptomen kan man avsevärt öka kontrollen över sjukdomen och identifiera de akuta perioderna så tidigt som möjligt. Över huvud taget är information om sjukdomens natur och behandling, tidig identifiering av varningstecknen för begynnande sjukdomsperioder, ett optimalt genomförande av läkemedelsbehandlingen och stöd för den insjuknades anhöriga vid anpassningen till sjukdomen viktiga redskap för god sjukdomskontroll.

​Välj diagnos:

 

 Information på nätet
 

​​​​