F32–33 Depressionstillstånd

En depression är ett störningstillstånd som består av flera olika symptom. Ett av dessa symptom är nedstämdhet. Sorg eller nedstämdhet är normala reaktioner på en förlust. Då det även förekommer vissa andra symptom som pågår tillräckligt länge är det fråga om ett depressionstillstånd. 

Typiska symptom på depression är, vid sidan av nedstämdhet, kraftigt minskat välbefinnande, allmän intresseförlust, oförmåga att koncentrera sig, obeslutsamhet, minnessvårigheter, mindervärdeskomplex och värdelöshetskänslor, accentuerade skuldkänslor, hopplöshetskänslor, tankar kring döden och självdestruktivitet, sömnsvårigheter, aptitlöshet och mental och fysisk avmattning eller upphetsning. Alla personer som lider av depression uppvisar inte alla de ovannämnda symptomen, men en depressionsdiagnos förutsätter att flera symptom förekommer samtidigt i mer än två veckor.

Ibland kan en ökad aptit och att man sover mer än vanligt förekomma i samband med depression. Om depressionen är mycket svår, kan också verklighetsuppfattningen rubbas, vilket ofta uttrycks som vanföreställningar med mycket dämpat innehåll. Ospecifik, kroppslig smärta som inte har en fysisk förankring är vanlig.

En depression förändrar en persons relation till sin omgivning: den deprimerade lamslås och drar sig undan sina normala livsmönster. En depression skadar oftast de mänskliga relationerna, familjelivet och arbetet. En allvarligt deprimerad person behöver medicinsk hjälp.

Ibland accentueras depressionen under den mörka årstiden, medan den knappt förekommer alls under resten av året. Då pratar man om årstidsbunden depression. Årstidsbunden depression är sällan särskilt svår, men den drabbades liv påverkas negativt av nedstämdheten, tröttheten, det ökade sömnbehovet och den ökade aptiten.

Depression kan bryta ut i vilken ålder eller vilket skede av livet som helst. Vanligast är att insjukna i allvarlig depression i medelåldern. Hos kvinnor är depression två gånger vanligare än hos män. Var femte finländare riskerar att insjukna i depression någon gång i livet. En depression börjar vanligtvis i samband med svåra händelser eller förluster i livet, men den kan även uppkomma under helt normala skeden av livet. En del har ett genetiskt anlag för depression. Skadliga upplevelser i den tidiga barndomen – i synnerhet skilsmässor och förluster – kan sannolikt skapa en benägenhet för depression.

Behandling

Ett depressionstillstånd kan behandlas på flera olika sätt. De huvudsakliga behandlingslinjerna är biologiska och psykologiska behandlingar. De biologiska behandlingarna omfattar läkemedelsbehandling, ljusterapi och ECT-behandling under narkos. De psykologiska behandlingarna består i sin tur av psykoterapi. Metoderna kan kombineras eller användas var för sig. Valet av behandlingsform styrs av både depressionens svårighetsgrad och tillgången till olika behandlingsformer.

​Depressionsläkemedel hjälper i allmänhet bra för patienter som lider av medelsvår och svår depression. Under de senaste åren har det kommit ut flera effektiva depressionsläkemedel med få biverkningar på marknaden. Årstidsbunden depression kan effektivt behandlas och förebyggas med ljusterapi och motion. Vid svårare depressionstillstånd kan man även använda ECT-behandling av hjärnan, vilket görs under allmän anestesi (dvs. narkos).

Vid behandlingen av depressionstillstånd används även psykologiska behandlingsformer, som psykoterapi. Av psykoterapierna finns det bäst evidens för s.k. kognitivbaserade psykoterapier vid behandlingen av depression. Psykoterapierna hjälper i allmänhet personer som lider av lindrig och medelsvår depression, om den deprimerade har tillräcklig motivation för terapin.

Behandlingen av depressionstillstånd inleds vid hälsovårdscentralerna, där största delen av patienterna tillfrisknar med hjälp av läkemedelsbehandling samt de korta terapeutiska samtal som står till buds. Om detta inte är tillräckligt sänds patienten till specialsjukvården, där man har tillgång till ett brett spektrum av psykoterapi, mer komplexa läkemedelsbehandlingar och ECT-behandling.


 Information på nätet
 

 

​​​