F43.1 Posttraumatiskt stressyndrom

Störningen utvecklas som en utdragen eller försenad reaktion på en exceptionellt hotfull eller förödande händelse. Till störningen hör 1) mardrömmar, återupplevande eller minnesbilder som anknyter till traumat, 2) undvikande av situationer som anknyter till eller påminner om traumat samt 3) symptom på fysisk överkänslighet och överaktivitet, till exempel sömnlöshet, ryckningar eller koncentrationssvårigheter. Symptomen bör uppkomma inom sex månader från den traumatiska händelsen.

Behandling

Medicinering mot depression har visat sig vara en fungerande behandling. Av de terapeutiska inriktningarna finns det bäst evidens för de kognitiv-behavioristiska metoderna. Det finns även belägg för olika traumaterapier. Inom Hyvinge sjukvårdsområde inleds vården vid hälsovårdscentralen, men om behandlingen inte får effekt sänds patienten till specialsjukvården, där de nödvändiga terapiformerna och effektivare läkemedelsbehandling står till buds.

 Information på nätet​​