F60.0 Paranoid personlighet

Karakteristiskt för störningen är en utbredd misstro mot andra människor och deras avsikter. På grund av misstron är personen ovillig att anförtro sig åt andra och kan tolka även oskyldiga anmärkningar eller händelser som hotande. Han eller hon har svårt att förlåta och kan upprepade gånger och utan grund misstänka att partnern är otrogen. Han eller hon reagerar även lätt med vrede eller ett motangrepp vid hot som riktar sig mot honom eller henne själv.

Även om tendenser av det här slaget är benägna att göra det sociala livet svårare, söker personen sällan själv vård, och initiativet tas oftast av närstående, till exempel maken, makan eller arbetskamraterna.

I stressfulla situationer kan en person som lider av denna personlighetsstörning särskilt benägen av att få psykotiska symptom och uppleva rubbningar i verklighetsuppfattningen.

Behandling
Eftersom det är fråga om en lindrig symptombild behöver man inte nödvändigtvis vård. Om symptomen har lett till att personen söker vård är en långvarig, förtroendefull vårdrelation den mest centrala behandlingsformen. Målet är att granska tendenserna och få bättre kontroll över dem. Trots att personlighetsstörningarna utgör mer långvariga reaktions- och beteendesätt som är karakteristiska för personens personlighet, kan stelheten och bristen på flexibilitet minska med åldern.

Om de aktuella symptomen inkluderar stark ångest eller orealistiska symptom kan man även behöva medicinering.

 Information på nätet​​