F60.1 Schizoid personlighet

Karakteristiskt för en person som lider av störningen är att han eller hon i stor utsträckning drar sig undan mänskliga relationer och sällan uttrycker känslor. Dessa personer kan dra sig undan och sysselsätta sig med enskilda fritidsintressen, självrannsakan och fantasier. Personerna kan ersätta mänskliga relationer med förälskelser på avstånd eller starka relationer med sällskapsdjur. De personer som lider av denna störning har begränsad förmåga att uttrycka sig själva och uppleva välbehag.

Personer med schizoid personlighet anförtror sig inte åt andra och har knappt några nära vänner. De strävar efter att hålla avstånd till andra, och om de övertalas till närhet känner de ångest. Andra människor upplever ofta personer som lider av schizoid personlighet som reserverade och kalla.

Behandling
Personer som lider av den här störningen kan klara sig bra utan behandling och uppleva att de har god livskvalitet till följd av det levnadssätt som de har skapat. Vid dessa situationer med lindriga symptom behövs ofta ingen behandling.

 Information på nätet