F84.5 Aspergers syndrom

Aspergers syndrom är en utvecklingsstörning som hör till autismspektrumet och som innebär att det förekommer problem i det sociala umgänget, i den verbala och icke-verbala kommunikationen samt ofta även i den motoriska förmågan, vilket tar sig uttryck i klumpighet. Olika sinnesintryck, som ljus och ljud, kan också kännas besvärande starka. Hos barn kan det även förekomma problem med språkutvecklingen eller säregenheter i talet, till exempel formell och vårdad språkanvändning, vilket lätt ger ett lillgammalt intryck. Det förekommer dock ingen betydande fördröjning av den språkliga eller kognitiva utvecklingen, vilket ofta är fallet vid autism, utan den allmänna intelligensnivån är oftast normal, trots att prestationsprofilen kan vara mycket ojämn.

Att styra och fokusera aktiviteter kan vara svårt för en person med aspergers syndrom, och trots att man kan lära sig och komma ihåg stora mängder detaljerad information är det ofta svårt att tillämpa kunskaperna i vardagslivet. Personen kan ha smala intressen och ett tvingande behov av att hålla fast vid rutiner och fritidsintressen, varför symptomen försvårar socialt umgänge i och med att livet endast kretsar kring en viss sak. En person med aspergers syndrom kan vara självcentrerad och villkorslös beträffande sina intressen, och han eller hon kan drabbas av svårkontrollerade vredesutbrott. Symptomen förekommer redan i den tidiga barndomen och blir tydligare i skolåldern, då barnet börjar agera i grupp. Kärnsymptomen finns dock kvar genom hela livet.

Behandling
Behandlingen och rehabiliteringen av symptom på aspergers syndrom är långvarig och kräver ofta multiprofessionell kompetens inom såväl arbets- och talterapi som neuropsykologi. De grundläggande dragen hos syndromet ger en benägenhet för psykiska sjukdomar, till exempel depression, ångest och tvångssymptom, i vuxen ålder. Då kan det även behövas läkemedelsbehandling. En person med aspergers syndrom kan även drabbas av sporadiska psykotiska episoder, varvid det är nödvändigt med psykiatrisk vårdkontakt. Kognitiv beteendeterapi har också visat sig vara till hjälp i behandlingen av symptom med anknytning till aspergers syndrom.

 Information på nätet​​