F90.0 Aktivitets- och uppmärksamhetsstörning (ADHD)

ADHD (Attention Deficit and Hyperactivity Disorder) är en utvecklingsstörning där kärnsymptomen består av uppmärksamhetssvårigheter, överaktivitet och impulsivitet. Symptomen kan uppträda antingen tillsammans eller separat, och betoningen kan ligga på antingen uppmärksamhetsproblem eller överaktivitet och impulsivitet.

Uppmärksamhetsproblemen tar sig uttryck i dålig koncentrationsförmåga, ständig glömska, svårigheter att lyssna på andra eller svårigheter att ta emot anvisningar. En person med den här störningen störs lätt av yttre stimuli, och uppmärksamheten riktas mot något annat än den aktuella sysselsättningen. Koncentrationssvårigheterna leder till att det blir svårt att lära sig saker, och personen kan underprestera i sina studier och sitt arbete.

Överaktiviteten tar sig uttryck i motorisk oro, vilket innebär att personen kanske dinglar nervöst med benen och armarna och är i rörelse hela tiden. Personen kan känna sig ständigt rastlös och vara oförmögen att sitta kvar på sin plats någon längre stund. På grund av impulsiviteten har personen svårt att hejda sina inre impulser, och intressen växlar snabbt från ett ämne till ett annat. Han eller hon kan ha svårt att vänta på sin egen tur, vilket även tar sig uttryck i att han eller hon pratar på andra personer.

Symptomen lindras visserligen med åren, men de kan kvarstå och påverka livet i stor utsträckning också i vuxen ålder. Typiskt för symptomen är att de förekommer utan avbrott och syns redan före skolåldern. Störningen är vanligare bland pojkar och män.

Behandling
Störningen gör personen benägen att drabbas av andra psykiska symptom, till exempel depression och ångest, och i synnerhet hos barn förekommer även problem med uppförandet. Handledning, vägledning och olika former av terapi kan vara nödvändiga för att kontrollera symptomen, och barn behöver ofta även stödåtgärder och specialundervisning som stöd på daghemmet och i skolan. Man har även uppnått goda resultat med läkemedelsbehandling av allvarligare symptom hos både barn och vuxna.

 Information på nätet​​