Biologiska behandlingar

Med biologiska behandlingar avses behandlingar där man försöker påverka individens kropp. Exempel på olika biologiska behandlingsformer är läkemedelsbehandlingar, ljusterapi, magnetstimulering av hjärnan och ECT-behandling av hjärnan. Mer information om biologiska finns på den finska webbsidan Duodecim.

Läkemedelsbehandlingar

Läkemedelsbehandling är ofta en viktig del av behandlingen av psykiska störningar, och dess betydelse i vårdhelheten ökar ju allvarligare psykisk störning det är fråga om. Läkemedel används för att försöka påverka olika psykiska symptom, till exempel insomnings-, ångest- eller depressionssymptom. Läkemedlens verkningsmekanismer hänför sig till bl.a. normalisering av avvikande verksamhet hos signalsubstanserna i hjärnan. 

Lämplig vård, inklusive medicinering, kan förkorta sjukdomsperioderna och förhindra att de återkommer och blir kroniska och på så sätt avsevärt minska det mänskliga lidandet. Exempel på läkemedel som används inom mentalvården är antidepressiva läkemedel, psykosläkemedel, sömnmedel och lugnande medel. De positiva verkningarna av läkemedelsbehandlingen är ofta fördröjda och kan uppstå först efter flera dagar eller veckor, medan biverkningar syns redan tidigare.

För att hitta passande psykofarmaka måste man prova sig fram, eftersom olika människor har nytta av olika läkemedel och vissa drabbas av biverkningar medan andra inte gör det. Man kan alltså bli tvungen att prova sig fram till en lämplig dos under en viss tid, och ibland kan man till och med behöva byta medicin. Då man hittar en passande medicin lindras symptomen dock ofta avsevärt och funktionsförmågan förbättras, vilket leder till att livskvaliteten höjs. Det kan även hända att symptomen lätt återkommer efter att medicineringen har avslutats. Då kan behovet av medicinering vara långvarigt.

Mer information om medicinsk behandling:

Ljusterapi

Vid ljusterapi behandlar man symptom på bl.a. årstidsbunden depression och jet lag genom att utsätta personen för artificiellt ljus. Ljusterapi har konstaterats aktivera blodcirkulationen i hjärnan och signalsubstansernas aktivitet och därmed lindra symptomen. Vid behandling av årstidsbunden depression tas ljusdosen ofta på morgonen, ½–2 timmar i taget i 1–2 veckors tid beroende på lampans effekt. Man kan köpa en lampa i dagligvarubutikerna, och det är lätt att använda den på morgonen samtidigt som man till exempel läser tidningen. Symptomen på årstidsbunden depression kan återkomma efter att behandlingen har avslutats, varför man ofta fortsätter ljusterapin i kurer. Vid svårare depressioner kan ljusterapin även användas parallellt med läkemedelsbehandling.

Mer information om ljusterapi:

Magnetstimulering av hjärnan

Magnetstimulering av hjärnan, TMS (transcranial magnetic stimulation) är en ny behandlingsform som kontinuerligt utvecklas och undersöks. Magnetstimulering bygger på att nervcellerna i hjärnan aktiveras med svag elström, som produceras genom att man åstadkommer ett snabbt varierande magnetfält på utsidan av huvudet med hjälp av en spole som är avsedd för detta ändamål. De positiva effekterna av denna enkla och snabba åtgärd befinner sig dock fortfarande på forskningsstadiet.

Genom magnetstimulering av hjärnan har man uppnått lovande resultat inom behandlingen av bl.a. depression, tvångssyndrom, hörselvillor och Parkinsons sjukdom. Personen är vaken under behandlingen, som har konstaterats ha endast mycket små biverkningar, till exempel lindrig, övergående huvudvärk.

Mer information om magnetstimulering av hjärnan:

ECT-behandling av hjärnan

 ECT-behandling av hjärnan (electroconvulsive therapy) är en behandlingsform som har undersökts grundligt och som har visat sig vara effektiv. Den ger snabba resultat i synnerhet vid behandling av depression som inkluderar läkemedelsresistens, självmordstankar eller psykotiska symptom – dvs. när det är bråttom eller när annan behandling inte har hjälpt. ECT-behandling används även som behandlingsform för bl.a. allvarliga maniska episoder och schizofreni. 

Behandlingen, som sker under lätt narkos, är smärtfri och frivillig. Elektrisk ström leds in i patientens huvud, där den framkallar ett epileptiskt anfall genom elektrisk stimulering. Åtgärden påverkar ämnesomsättningen i hjärnan och signalsubstansernas aktivitet och återställer den rubbade balansen. Effekterna tar sig bl.a. uttryck i en förbättring av sinnesstämningen. Behandlingsomgångarna är korta, och behandlingen ges vanligtvis 2–3 gånger i veckan, totalt 4–16 gånger. 

Möjliga biverkningar vid ECT-behandling är minnesförlust, vilket tar sig uttryck i svårigheter att lära sig nya saker eller svårigheter att komma ihåg händelser som har inträffat under den närmaste tiden. Dessa symptom försvinner dock i genomsnitt inom ett par månader efter att behandlingen har avslutats.

Fördelen med ECT-behandling är det snabba terapisvaret vid allvarliga psykiska störningar som andra behandlingar inte har haft någon effekt på. I vårt område ges ECT-behandling även polikliniskt, vilket innebär att patienterna kommer för att få behandlingen på förmiddagen och får återvända hem på eftermiddagen.

Mer information om elbehandling av hjärnan finns på Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts hemsidor.