Psykosociala behandlingar

Psykosocial behandling används i vården av många psykiska störningar. De psykosociala behandlingsformerna omfattar förutom individuell psykoterapi bl.a. psykoedukation, olika familjeinterventioner, gruppinterventioner, skapande aktiviteter, träning av vardagskunskaperna och de sociala färdigheterna samt kognitiva rehabiliteringsprogram. Inom behandlingsformerna utnyttjas exempelvis ergoterapi, konstterapi, litteraturterapi och musikterapi.

Målet med de psykosociala behandlingarna är att förbättra den sociala funktionsförmågan, lära sig nya färdigheter, upprätthålla fungerande mänskliga relationer och förbättra livskvaliteten. Målet kan även vara att underlätta patientens och de anhörigas anpassning till sjukdomen och förebygga att sjukdomen återkommer. Psykosociala behandlingar kan till exempel genomföras i form av individ-, grupp- och familjeinterventioner som bygger på multiprofessionellt samarbete. Numera kan behandlingarna även erbjudas via Internet. Diskussionsgrupper som bygger på kamratstöd är också en form av psykosocial behandling.