Vårdgaranti

Den vårdgaranti som definieras i folkhälsolagen och lagen om specialiserad sjukvård trädde i kraft år 2005 för att trygga patientens rättigheter och förkorta de långa kötiderna. Vårdgarantin fastslår i fråga om icke-brådskande vård att om patienten har fått en remiss till specialsjukvården ska en bedömning av vårdbehovet inledas inom tre veckor från det att remissen har anlänt. Själva vården ska utifrån bedömningen av vårdbehovet inledas senast inom tre månader. Inom mentalvårdstjänster för barn och ungdomar ska vården däremot, med beaktande av hur brådskande ärendet är, inledas inom tre månader från bedömningen.

Lagkunskap om vårdgarantin: