Lagkunskap

Grunden för mentalvårdstjänsterna utgörs av Finlands grundlag, som fastställer individens grundläggande rätt till jämlik behandling oberoende av hälsotillstånd. Kommunerna är skyldiga att anordna hälso- och sjukvårdstjänster för sina invånare på det sätt som närmare regleras i mentalvårdslagen, folkhälsolagen och lagen om specialiserad sjukvård. För att trygga patientsäkerheten och kvaliteten på hälso- och sjukvården har man skapat en lag om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, som fastställer vilka som får vara verksamma som yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Den yrkesutbildade personalen inom hälso- och sjukvården övervakas av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira (som inkluderar före detta Rättsskyddscentralen för hälsovården TEO). Lagen om patientens ställning och rättigheter tryggar patientens grundläggande rättigheter och fastställer att patienten har rätt till sådan hälso- och sjukvård som hans eller hennes hälsotillstånd förutsätter inom gränserna för de resurser som står till hälso- och sjukvårdens förfogande. Patienten har även självbestämmanderätt och rätt till information i ärenden som rör hans eller hennes vård. Lagen förpliktar även den yrkesutbildade personalen inom hälso- och sjukvården att hemlighålla informationen i patientjournalerna och förbjuder personalen att överlåta informationen till utomstående utan patientens skriftliga samtycke.
 

Lagar som styr mentalvården: