Är du deprimerad?

I det här avsnittet får du information om depression. Du lär dig känna igen symptomen på depression hos dig själv samt de faktorer som skapar och upprätthåller symptomen.

Det andra avsnittet är inriktat på förändring och får dig att utmana de tankar och funktioner som har färgats av depressionen genom att träna på nya sätt att fungera. Det sista avsnittet hjälper dig att rikta tanken mot framtiden.

 Information om depression

​Depression är en av de vanligaste mentala störningarna. Det är viktigt att i ett tillräckligt tidigt skede identifiera depressionen och inleda vården, eftersom en långvarig depression försämrar handlingsförmågan och livskvaliteten och är svårare att återhämta sig från.

Hur vanligt är depression?

 • depression hos barn (under skolåldern 0,5–1 %, klasserna 1-6 cirka 2 %)
 • depression hos unga (cirka 15-20 %)
 • depression hos vuxna (samtidigt cirka 5 %, under sin livstid 20 %)
 • depression hos äldre (12 %)
 • depression under vinterhalvåret (1 %)
 • depression efter förlossningen (cirka 10-15 %)

Nedstämdhet eller sorg med anknytning till livssituationen är inte samma sak som depression, men de kan leda till depression om de blir långvariga. Ett enskilt symptom innebär inte på egen hand depression. Med depression avses en sjukdom där olika symptom förekommer fortlöpande under en längre tid.

Symptom på depression

Typiska symptom på depression är exempelvis

 • förlängd nedstämdhet
 • utmattning och trötthet
 • irritationskänslighet
 • försämrad handlingsförmåga, oföretagsamhet
 • brist på intresse för sådant som tidigare gav välbefinnande
 • minskat självförtroende
 • ökad självförebråelse
 • svårighet att fatta beslut
 • förändringar i aptiten
 • sömnstörningar (överdriven sömnighet, vaknar på morgonnatten, svårt att somna om)
 • koncentrationssvårighete
 • oförklarliga fysiska symptom (huvudvärk, illamående, muskelsmärtor)
 • återkommande tankar om döden.

Mina symptom:

Öppna och skriv ut dokumentet och skriv ned dina egna symptom.

Depressionssymptomen kan ibland ha ett samband med någon annan sjukdom såsom nedsatt sköldkörtelfunktion, rusmedelsmissbruk eller hos äldre begynnande demens.

Bedöm nu hur allvarliga dina symptom är genom att besvara depressionsenkäten.

I vilket skede kan man tala om depresion? (Enbart på finska)
Tips om du upptäcker depressionssymptom hos dig själv. (Enbart på finska)
Och om jag inte orkar längre? (Enbart på finska)

 Behandling av depression

Depression indelas enligt symptomens varaktighet och svårighetsgrad i lindrig, medelsvår och svår depression. Anvisningarna för egenvård är av största vikt i synnerhet i ett tidigt stadium av depressionen, men de är också användbara senare under rehabiliteringen. Vid svår depression behövs dessutom alltid experthjälp.

I rekommendationen God medicinsk praxis gällande depression rekommenderas en kombination av läkemedelsbehandling och psykoterapi för behandling av depression. Enligt God medicinsk praxis-rekommendationen rekommenderas internetterapi för behandling av depression. Internetterapi lämpar sig för lindrig och medelsvår depression. Internetterapi är tillgänglig i hela landet med remiss av läkare.

Läs mer:

 

 Depression och alkohol

Depression ökar ofta benägenheten att använda rusmedel, men å andra sidan försämrar rusmedel i sig själva sinnesstämningen och upprätthåller en depression. Överdrivet alkoholbruk ger upphov till liknande psykiska problem som depression. Många kan ha svårt att dra paralleller mellan sina känslor av nedstämdhet, ångest och irritation och sitt rusmedelsbruk. Rikligt alkoholbruk fungerar också som en utlösande faktor för depression.

Alkoholens skadeverkningar

 

Alkoholens skadeverkningar börjar synas tydligt när alkoholbruket ökar.

Det är svårt att behandla en depression om alkoholbruket är omfattande. Om alkoholbruket har gått till överdrift lönar det sig att söka hjälp. Klicka på länken för att bedöma ditt alkoholbruk och fundera samtidigt på om alkoholen har någon del i din situation och dina symptom.

Du hittar mer information och ett självhjälpsprogram för överdrivet alkoholbruk i Psykportens Handbok om kontroll över drickandet. Även internetterapi är tillgänglig för dem som dricker för mycket.

 

 Vardagskontroll

En depression utvecklas gradvis. De första tecknen visar sig som att personen börjar tappa kontrollen över sin vardag och sitt liv. Vardagskontrollen försämras först i hemmet. Disken förblir odiskad, hemmet är ostädat och man orkar inte bry sig om oredan.

I början av en depression kan arbets- och handlingsförmågan utanför hemmet verka god under en längre tid, även om det finns tydliga tecken på att personen lider av en depression. Det är bra att söka hjälp och ingripa redan i ett tidigt skede innan depressionen framskrider för långt.

Vardagskontroll

Känslan av att ha kontroll över vardagen och grunden för välbefinnandet bygger på flera faktorer:

 • tillräcklig vila och balanserad aktivitet
 • motion
 • hälsosam kost
 • minimering av rusmedelsanvändningen
 • tillräckligt många aktiviteter som är behagliga eller som man känner att man är bra på

 Uppkomsten av en depression

Depression är en lömsk sjukdom som smyger sig på småningom. Både en genetisk disposition och olika utlösande stressfaktorer bidrar till att en depression uppkommer. Det är bra att observera att också positiva förändringar av livssituationen kan skapa belastning och stress.

Utlösande stressfaktorer

Utlösande stressfaktorer kan till exempel vara

 • skilsmässa
 • flytt
 • en förlorad arbetsplats
 • en närståendes död
 • ekonomiska svårigheter
 • problem i mänskliga relationer
 • minskad fritid
 • stressig livsrytm
 • kroniskt smärttillstånd
 • förlossning.

Fundera en stund på vilka olika faktorer i ditt liv som har bidragit till att sjukdomen bröt ut och anteckna dem.

UPPGIFT: Utlösande faktorer för mig Kommer en depression plötsligt? (Enbart på finska)

 Depressionens onda cirkel

​En depression skapar en ond cirkel, där tankar, känslor och handlingar påverkar varandra. Tanken "jag är dålig" påverkar hur man känner. Känslorna sporrar å sin sida till att göra något, och handlingarna påverkar tankarna och känslorna.

Till exempel leder nedstämdhet och en känsla av att man är dålig lätt till att man undviker olika situationer och stannar hemma. När man agerar på ett sätt som är känslobaserat, påverkar det i sin tur tankarna. Att stanna hemma ökar sannolikt tankarna på att man är dålig, eftersom nya ersättande erfarenheter uteblir.

 

En känsla, såsom nedstämdhet, är ofta svår att ändra direkt. Därför strävar man efter att påverka känslorna antingen genom att utmana sina tankar eller genom att förändra sitt beteende. Du får senare verktyg för att aktivera beteendet och utmana tankarna.

För att bryta den onda cirkeln är det viktigt att identifiera känslor och tankar.

Observera under några dagar vilka tankar och känslor som är förknippade med din depression. I vilka situationer uppstår de, vilka tankar och känslor har du? Hur agerar du i dessa situationer och vad var följden av dina handlingar?

UPPGIFT: Självobservation av en depression (exempel) UPPGIFT: Självobservation av en depression