Framtidsvindar

Målet med denna övning är att hjälp dig hitta ett lagom avstånd till utmaningarna i ditt liv för att hitta fungerande lösningar.

Övningen kan vara till hjälp om du har något av följande symtom: oförmåga att njuta (anhedoni), ångest, oro, utmattning, nedstämdhet eller sorgsenhet.

 Att bli klokare genom observationer

Olika sätt att bete sig, som är välmenande och till och med logiska, kan lindra utmattningen eller ångesten för en stund, men på lång sikt kan det visa sig att de inte fungerar. En del lösningar av det här slaget kan försämra sinnesstämningen.

På kort sikt kan vi få lindring av att till exempel älta problemen eller vältra oss i känslor, sova för mycket, titta orimligt mycket på TV, dricka alkohol för att bli av med nedstämdheten eller tröstäta. I början kan det kännas som en bra lösning att fly från problemen, men på lång sikt leder en passiv inställning till problemen till att de hopar sig och till att en känsla av rådlöshet skapas. Ångesten ökar också om problemen surrar i tankarna som en böljande storm, vilket i sin tur kan resultera i nedstämdhet.

 Balansgång

Med tanke på vårt välbefinnande är det viktigt att se på vardagen som en helhet. De faktorer som för med sig resurser och de faktorer som förbrukar resurser ska vara i balans. Om vågen tippar över till sidan som förbrukar resurser blir den andra sidan av vågen nästan automatiskt lättare. Det som skapar välbefinnande minskar därmed och får sämre kvalitet.

Förutsättningen för psykiskt välmående och god livskvalitet är att de grundläggande behoven i livet, till exempel ramarna för ett tryggt liv, tillräcklig vila och balanserad kost, har tillfredsställts i tillräcklig utsträckning. Med dessa förutsättningar som utgångspunkt, kan så kallade högre behov förverkligas, såsom samhörighet med andra människor, självförverkligande osv.

 Identifiera dina egna styrkor och gränser

Ökad livskvalitet och en tillfredsställande vardag bygger på människans förmåga att acceptera sig själv som individ. Människor har olika psykiska och fysiska förmågor, resurser och talanger. Därför utgör onödiga jämförelser ett hinder för att uppnå tillfredsställelse i livet.

Att upprätthålla ett tillfredsställt och balanserat liv är en konst som kräver att man utvärderar föränderliga situationer och reagerar på dem i lämplig utsträckning. För att upprätthålla balansen krävs likaså anpassning till många omständigheter, acceptans av sådant som ibland är svårt och att undvika överdriven fixering vid saker och ting. På så sätt försvinner inte ens egen syn på livet vid motgångar. Att upprätthålla jämvikten är ibland som att styra en båt i sjögång. Kaptenen måste se målet och riktningen dit farkosten ska styras. Samtidigt reagerar han på lämpligt sätt och med lämplig energi på föränderliga omständigheter för att målet ska kunna nås. Att kämpa mot omständigheterna för att ändra på dem är ibland meningslöst. Att höja sig över omständigheterna hjälper en däremot att få distans och bedöma vilket handlingssätt som är det rätta. Distansen hjälper en att se vad som är väsentligt i situationen och vad som inte är det. Att ta en time-out är ibland nyttigt i en situation där man är på väg in i en återvändsgränd. Time-outen hjälper en att höja sig över de känslor och tankar som är direkt förknippade med situationen och på så sätt få distans till utmaningen och ett brett perspektiv på denna.

 Övning ger färdighet

Den som har kontroll i sitt eget liv styr både milt och målmedvetet in tillvaron på aktiviteter som stödjer välbefinnandet och bromsar vid behov om farten blir för hög. Den som har kontroll över sitt eget liv kan ändra livsriktningen tillräckligt ofta och på ett kreativt sätt utarbeta långsiktiga planer för att främja tillfredställelsen.

Genom att hålla en lämplig distans till saker och ting kan vi ge akt på vad vi är nöjda eller missnöjda med i sitt liv. Vad behöver du mer av? Vad skulle du vilja lägga mindre tid på och vad skulle du vilja att var annorlunda gällande tidsanvändningen och målen?

Den som har kontroll över sitt liv kan avgöra om de saker, människor eller aktiviteter som behöver förändras förbrukar resurser eller om det är sättet på vilket de realiseras i det egna livet eller omfattningen i vilken de realiseras som förbrukar resurser.

Det kan hända att man i fråga om vissa angelägenheter märker att aktiviteten, händelsen eller människan inte förbrukar resurser, men att de för närvarande realiseras på ett sätt eller i en omfattning som inte är i balans eller inte främjar välmående i livet.

Det är likaså viktigt att vi lägger märke till de omständigheter som vi inte kan påverka och funderar på hur vi då borde gå vidare i våra egna liv, vilka slutsatser vi kunde dra och vilka val vi kunde göra för att uppnå välbefinnande på lång sikt.

 Måttlighet som nyckeln till njutning

Njutningar är en del av ett gott liv, och måttlighetsprincipen maximerar kvaliteten på njutningen. Om du iakttar ditt nuvarande liv, fråga dig själv om det innehåller någon faktor som du är överdrivet fixerad vid och som därmed orsakar ångest eller utmattning. Utan måttlighetsprincipen kan nästan vad som helst, till och med det som är gott, bli en börda som inte längre ger välbefinnande. Om du identifierar en faktor av det här slaget i ditt liv, fundera på hurdana små steg du skulle vilja ta för att omständigheten i fråga ska få de proportioner som är lämpliga för dig.

Ibland gör människor radikala förändringar i exempelvis sina levnadsvanor. De placerar till exempel kaffe, socker, öl och korv på den svarta listan på en gång. För en del människor är det här en lämplig metod, men största delen får större nytta av små förändringar som genomförs stegvis.

Måttfulla förändringar i exempelvis ätandet, ett födoämne i taget, skapar inte en känsla av att resten av faktorerna för välbefinnande också avlägsnas ur livet.

Ett tolerant tänkesätt är ofta bättre och mer inspirerande än ett asketiskt svart-vitt förhållningssätt, ett förverkligande av en förteckning över gott och ont.

 Övning - Framtidsvindar

I den här övningen planerar vi ett tidsschema. Nu får du möjlighet att utifrån dina önskemål planera ett tidsschema för en balanserad vardag av god kvalitet. För att göra tidsschemat behöver du ett häfte och en penna.

Genomförande

  • Ställ fram två stolar åt dig själv. På den ena sitter du, ”en konsult för ett gott liv”, och på den andra sitter din klient, fortfarande du. När du genomför uppgiften spelar du två roller.
  • Din uppgift är att planera ett tidsschema som främjar din klients välmående och är inriktat på att stärka klientens styrkor. Inom kundservice bör du fokusera på klientens bästa. Detta innebär att du måste vara flexibel och inte planera ett program som är svårt att genomföra. Programmet ska beakta klientens individualitet.
  • För att din konsultation ska vara givande måste det tidsschema du har planerat vara realistiskt och innehålla en lämplig mängd förändringar av sådant slag att klienten kan och vill genomföra dem.
  • När tidsschemat är klart och ni båda har förbundit er till att följa det i en vecka ska ni avtala om ett kontrollbesök om en vecka. Programmera exempelvis in tidpunkten i din mobiltelefon, så att ni uppriktigt kan kontrollera hur väl planen har kunnat genomföras. Vilka har fördelarna och nackdelarna varit? Behövs det förändringar för att programmet ska kunna genomföras även i fortsättningen? Kom ihåg att syftet inte är att genomföra stora levnadsförändringar, utan att ta små steg mot en förändrad tidsanvändning och därigenom mot ett mer meningsfullt liv.
  • Fundera på det som skapar välbehag hos dig och som motsvarar dina talanger och förmågor då du planerar en förnuftig tidsanvändning.