Ordlista

Linkit ankkurilinkkien testaamista varten:
Akuutti
Antipsykootit
CRT (Cognitive Remediation Therapy)
Deluusio
Diabetes
Dopamiini
D-vitamiini
Estohoito
Etiologia
Geneettinen alttius
Hoitovaste
Kakkostyypin diabetes
Kannabis
Kognitiiviset toiminnot
Kognitiivinen psykoterapia
Kognitiivinen remediaatio
Metabolinen oireyhtymä
Negatiivinen oire
Pitkäaikaisoire
Positiivinen oire
Psykoedukaatio
Reseptorit
SCIT
Serotoniini
Stigma
Varomerkki
Välittäjäaineet
Ykköstyypin diabetes
Bentsodiatsepiini
Kognitiivinen joustavuus
Noradrenaliini (eli norepinefriini)
Psykomotorinen hidastuminen
Psykomotorinen kiihtyneisyys

Akutfas

Startskedet för behandling av sjukdomen.

Antipsykotika

Läkemedelsgrupp avsedd för behandling av psykoser.

Behandlingsrespons

Förändring i patientens tillstånd som uppnås genom behandling (t.ex. psykotiska symtom lindras eller försvinner vid behandling av schizofreni).

Benzodiazepin

Ett läkemedel som används speciellt vid behandling av ångest, spänning, situationer med rädsla samt sömnlöshet. Det används också vid behandling av svåra depressions- och manisymtom samt vid behandling av svår alkoholabstinens. Det används dessutom som förmedicinering vid många åtgärder.

Cannabis

Drog och läkemedel från hampaväxten. Marijuana är en grönaktig, gulaktig eller brun torkad och krossad form. Hasch är en gråaktig, brun eller nästan svart torkad skiva. Cannabisolja är en grönaktig, brunaktig eller nästan färglös olja. Cannabis kan orsaka psyksikt och fysiskt beroende.

CRT (Cognitive Remediation Therapy)

Se Kognitiv remediation

Delusion

Vanföreställning, orealistisk föreställning där det ofta ligger en felaktig tolkning av en iakttagelse eller upplevelse bakom.

Depression

Psykisk störning med följande symtom: nedstämdhet, minskad tillfredsställelse, trötthet, minskat självförtroende eller självuppskattning, orimlig självkritik eller omotiverad skuldkänsla, känsla av obeslutsamhet eller bristande koncentrationsförmåga, psykomotorisk hämning eller agitation, sömnstörning eller förändrad aptit eller vikt.

Diabetes

Sjukdom i sockerämnesomsättningen, kallades förr sockersjuka.

Diabetes typ 1

En sjukdom i sockerämnesomsättningen som beror på minskad eller upphörd insulinproduktion i bukspottkörteln, så kallad ungdomsdiabetes.

Diabetes typ 2

Sjukdom i sockerämnesomsättningen som beror på försämrad bearbetning av insulin i kroppen, så kallad vuxendiabetes.

Dopamin

En transmittorsubstans i hjärnan som bl.a. orsakar känsla av tillfredsställelse och bidrar till att reglera känslor.

D-vitamin

Ett fettlösligt vitamin som finns i fiskolja, fisk, mjölkprodukter, ägg och svamp. Det har tillsatts i vitaminberikade margariner och lättfetter, mjölk med låg fetthalt och välling för småbarn och modersmjölkersättningar.

Etiologi

Orsakssamband, varför händer saker och ting eller varför händer saker och ting som de gör, till exempel orsakerna till en sjukdom.

Genetisk mottaglighet

Ökad sannolikhet kopplad till genotypen att t.ex. drabbas av en viss sjukdom.

Kognitiv flexibilitet

Förmågan att flexibelt anpassa sitt tänkande till olika situationer och välja de tankemodeller som passar situationerna bäst.  Förmågan att skapa regler och ändra dem vid behov. Till exempel en kreativ lösning på problem.

Kognitiv psykoterapi

Terapi vars mål är att hjälpa kunden förstå sin upplevelsevärld och sitt beteende och därefter hitta sätt att förändra dem även i praktiken. Terapiarbetet utgår alltid ifrån kundens personliga, unika berättelse.

Kognitiv remediation, eller CRT (Cognitive Remediation Therapy)

Terapi som förbättrar den kognitiva funktionsförmågan hos patienter med schizofreni. Terapin riktar sig mot den kognitiva funktionsförmågans centrala delområden:  kognitiv flexibilitet, arbetsminnet och planmässighet.

Kognitiva funktioner

Funktioner i anknytning till informationshantering, som uppmärksamhet, iakttagelse, minne, tankearbete, språk och inlärning.

Kognitivt symtom

Problem med funktionsförmågan som är knutet till minnet, koncentrationsförmågan, uppmärksamheten, förmågan att lära sig något nytt, ta emot och hantera information samt fatta beslut.

Långtidssymtom

Ett sjukdomssymtom som uppträder ofta eller nästintill hela tiden trots behandling och rehabilitering.

Metabolt syndrom

Syndrom i anknytning till ämnesomsättningen, där samma person har flera hälsofarliga störningar på en gång. Förutom bukfetma (midjemått på över 94 cm hos män och 80 cm hos kvinnor) även minst två av följande förändringar: mängden triglycerider i blodet har ökat, blodets HDL-kolesterol, dvs. det goda kolesterolet, har minskat, blodtrycket är förhöjt och blodsockret är förhöjt.

Negativt symtom

Ett symtom vid psykossjukdom som yttrar sig genom minskade normala funktioner och känslor: känslorna avtar och talet blir fattigare. Personen är dessutom viljelös och kan inte känna tillfredsställelse.

Noradrenalin (eller norepinefrin)

Ett reglerämne som utsöndras som hormon från binjuremärgen och som transmittorsubstans från nervändarna, såväl i centrala nervsystemet som i det sympatiska nervsystemet. Ämnet ökar vakenheten och betraktas som ett av de ämnen som gör att motion får oss att må bra.

Positivt symtom

Ett symtom vid psykossjukdom som är överdrivet eller överflödigt i förhållande till ett friskt psyke. Patienten har hallucinationer, vanföreställningar, agiterat tal och beteende eller muskelspändhet.

Profylax

Medicinering som syftar till att förhindra återfall i psykos.

Psykoedukation

Ett pedagogiskt arbetssätt vars mål är att öka den rehabiliterades och dennes familjs eller annan näromgivnings förståelse för den långvariga sjukdomen och hur man kan hantera den på bästa sätt i det dagliga livet..

Psykomotorisk agitation

Kval och motorisk oro, till exempel oroliga ben- och armrörelser och tvångsmässig gång.

Psykomotorisk hämning

Funktionerna blir långsammare och ansiktet verkar uttryckslöst, väsendet stelnar till och stannar av.

Receptorer

Specialiserade proteinmolekyler i cellerna som läkemedel binder sig till och på så sätt fastställer kvaliteten på medicinens effekt och läkemedlets aktivitet.

SCIT (Social Cognition and Interaction Training)

Metod för rehabilitering av den sociala kognitionen hos schizofrena. Social kognition är de informationshanteringsfunktioner som behövs i sociala situationer, till exempel för att förstå andras känslor, tankar och avsikter.

Serotonin

En transmittorsubstans i hjärnan som påverkar humöret. Brist på serotonin kan yttra sig som nedstämdhet, apati, depression och kronisk trötthet.

SNRI-läkemedel (Serotonin–norepinephrine reuptake inhibitors)

Läkemedel som används för att behandla depression och vars effekt baseras på att de ökar halten av  serotonin och noradrenalin, som fungerar transmittorsubstanser i det centrala nervsystemet.

SSRI-lääkkeet (Selective Serotonin Reuptake Inhibitors)

Läkemedel som används för att behandla depression och vars effekt baseras på att de ökar halten av serotonin, som fungerar transmittorsubstans i det centrala nervsystemet.

Stigma

Oönskad social stämpling som orsakar bland annat skam, lidande och minskad självuppskattning.

Transmittorsubstanser

Föreningar som förmedlar, förstärker, förhindrar eller anpassar de elektriska signalerna mellan nervcellen och en annan cell (till exempel dopamin och serotonin).

Varningstecken

Ett symtom som uppträder några veckor eller dagar före själva psykosen och ändrar de normala tankarna, känslorna eller beteendet.