Den ungas vård kan även ske i grupp. Då ligger ansvaret för vården hos utbildade gruppledare. Gruppbehandling baserar sig på gruppmedlemmarnas växelverkan. I gruppen kan deltagarna i en trygg miljö träna på olika sociala eller emotionella färdigheter, dela med sig av sina erfarenheter och få kamratstöd. Gruppterapin kan även vara funktionell, till exempel bildkonstterapi. Grupperna kan vara ”slutna”, och då väljs deltagarna på basis av en intervju. I öppna grupper kan man delta fritt om man uppfyller de för gruppen uppsatta kriterierna.​