Om tystnadsplikten för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården stadgas i lagen om yrkes-utbildade personer inom hälso- och sjukvården. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården får inte utan tillstånd till utomstående yppa en enskild persons eller familjs hemlighet som han har fått kännedom om på grund av sin ställning eller uppgift. Tystnadsplikten kvarstår efter det att yrkesutöv-ningen har upphört.

Sekretess- och tystnadsplikt (enbart på finska)​